Viliam Zahorčák

Volebný program 2018 - 2022

1. Priority mesta:

 • Modernizovať mesto v súlade s trendmi smart city - inteligentného mesta
 • Vytvárať ešte výraznejšie predpoklady pre stabilitu rodín, osobitne mladých rodín
 • Budovať mesto pre všetkých
 • Vytvárať podmienky pre vyšší hospodársky rast mesta
 • Naďalej zvyšovať starostlivosť o občanov odkázaných na pomoc s osobitným zameraním na ľudí v seniorskom veku zachovajúc pritom všetko už dosiahnuté
 • Sústavne všestranne zlepšovať podmienky pre ďalší rozvoj mladej generácie
 • Pokračovať v skvalitňovaní úrovne životného prostredia a dopravnej infraštruktúry v meste
 • Pokračovať v zvyšovaní úrovne športu a kultúry v meste

 

2. Vytváranie inteligentného mesta:

 • 2.1. Bezpečnosť - jeden z prvoradých cieľov;
 • 2.1.1. Vybudujeme bezpečné detské ihriská so smart prvkami.
 • 2.1.2. Vybudujeme bezpečné verejné priestory s inteligentnými systémami.
 • 2.2. Zasadíme sa za vytváranie zdravého životného prostredia a smart odpadového hospodárstva;
 • 2.2.1.  Urobíme vodu zádržné opatrenia - zadržiavanie dažďovej vody zeleňou a v nádržiach.
 • 2.2.2.  Zavedieme v meste smart indikátory.
 • 2.2.3.  Vybudujeme skateboardové ihrisko so vsakujúcou nádržou pri nárazových dažďoch.
 • 2.2.4.  Vybudujeme umelé potôčiky v CMZ pre ochladenie priestoru.
 • 2.2.5.  V rámci ďalšej ekologizácie začneme v meste budovať zelené steny.
 • 2.2.6.  V rámci optimalizácie v oblasti odpadového hospodárstva sa pokúsime na miestach, ktoré budú na to vhodné, pilotne riešiť zber  podzemnými nádobami a smart indikátormi.
 • 2.2.7.  Ďalšími doplnkami vytvoríme inteligentné verejné osvetlenie s meračmi kvality vzduchu.
 • 2.3. Začneme v meste zavádzať inteligentnú mobilitu;
 • 2.3.1. Podporíme bezuhlíkovú mobilitu budovaním elektronabíjacích staníc a zavádzaním elektrobusov do MHD a elektromobilov do mestských podnikov.
 • 2.3.2. Budeme pokračovať v budovaní cyklotrás a začneme vytvárať zelené koridory pre cyklistov na dopravu za zamestnaním, športom, zábavou a kultúrou.
 • 2.3.3. Budeme v meste budovať a uplatňovať aj ďalšie prvky cyklistickej infraštruktúry.
 • 2.3.4. Začneme uplatňovať inteligentné parkovacie systémy a budovať aj inteligentné križovatky.
 • 2.4. Budeme pokračovať v inovácii v kultúre, v aktivizácii občanov cez sociálne inovácie vrátane smart komunikácie s nimi;
 • 2.4.1. Zavedieme do praxe mestskú kartu.
 • 2.4.2. Vytvoríme smart aplikáciu pre informovanie o kultúrnych a športových podujatiach.
 • 2.4.3. Každoročne v rozpočte mesta vyčleníme finančnú sumu na podporu lokálnych projektov, ktoré výberovej komisii navrhnú oprávnené subjekty, resp. skupiny občanov z príslušného volebného obvodu, ktoré budú v súlade so schváleným programom rozvoja mesta a výzvou mesta na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
 • 2.4.4. Minimálne raz ročne budeme organizovať koordinačné stretnutia so zástupcami záujmových organizácií a občianskych združení, osobitne verejno-súkromnými partnerstvami MAS, s cieľom prehĺbiť vzájomnú informovanosť o vlastných programoch a pripravovaných projektoch a dohodnúť prípadnú vzájomnú koordináciu postupu v obojstranne prospešných aktivitách.
 •  

3. Rodinná politika:

 • 3.1. Zvýšenú pozornosť budeme venovať bytovej otázke. Za tým účelom sa budeme usilovať získať do vlastníctva mesta Michalovce ďalšie nové nájomné byty, ktoré chceme prednostne ponúkať rodinám s deťmi, resp. začínajúcim rodinám.
 • 3.2. Budeme podporovať aktivity, ktorých výsledkom bude ďalší rozvoj individuálnej bytovej výstavby.
 • 3.3. V ďalších častiach mesta ponúkneme lokality na výstavbu garáží.
 • 3.4. Starostlivosť o deti;
 • 3.4.1. Budeme pokračovať v zlepšovaní materiálnych podmienok pre deti v kombinovanom dennom stacionári. V prípade opodstatnenosti budeme hľadať možnosti zvýšenia kapacity v tomto zariadení.
 • 3.4.2. Budeme pokračovať v zlepšovaní materiálnych podmienok pre deti v materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
 • 3.4.3. Prispejeme k zlepšeniu materiálnych podmienok v materských školách iných zriaďovateľov v meste.
 • 3.4.4. Budeme pokračovať v zlepšovaniu materiálnych podmienok pre deti v základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
 • 3.4.5. Prispejeme k zlepšeniu materiálnych podmienok v základných školách iných zriaďovateľov v meste.
 • 3.4.6. Vytváranie nových a rekonštrukcie starých detských ihrísk v meste, osobitne na sídliskách budeme považovať za jednu z investičných priorít.
 • 3.4.7. Podporíme aktivity subjektov, ktorých cieľom bude vytváranie podmienok pre bezpečné zmysluplné trávenie voľného času detí.
 • 3.5. Budeme podporovať podujatia zamerané na podporu rodiny.
 • 3.6. V rámci možností platnej legislatívy budeme podporovať úľavy pre rodiny s väčším počtom detí.
 • 3.7. Vybudujeme ďalšie uzavreté priestory pre vodenie psov hlavne na sídliskách ale aj v ostatných častiach mesta tak, aby vodenie psov na verejných priestranstvách neohrozovalo ostatných občanov a osobitne zdravie detí na detských ihriskách.
 •  

4. Hospodársky rozvoj:

 • 4.1. Budeme pokračovať v poskytovaní služieb investorom. Systematický budeme aktualizovať databázu informácií o podnikateľskom prostredí v meste pre potenciálnych investorov. Za tým účelom;
 • 4.1.1. Vytvoríme pracovný tím pre koordináciu pomoci investorom, vrátane aktívneho vytvárania priestorových podmienok v starých, resp. nových priemyselných  zónach.
 • 4.1.2. Budeme rokovať s vlastníkmi nehnuteľností v tzv. starých priemyselných zónach o možnostiach ich využitia pre potenciálnych nových investorov.
 • 4.1.3. Budeme iniciovať vytvorenie partnerstva podnikateľov v centre mesta, tzv. BID.
 • 4.2. Podporíme aktivity etablovaných zamestnávateľov, ktoré budú smerovať k zachovaniu, no najmä k rozšíreniu pracovných možností v ich závodoch.
 • 4.3. Drobných podnikateľov v meste podporíme najmä tým, že im umožníme prenajímať si od mesta nehnuteľnosti, osobitne tých, ktorí budú ponúkať nedostatkové, resp. chýbajúce služby, pričom budeme zohľadňovať ich podiel na zhodnotení tohto majetku mesta.
 • 4.4. V Dome služieb na Námestí osloboditeľov zrekonštruujeme elektroinštaláciu v celej budove, namontujeme elektromery pre nájomníkov a začneme s nevyhnutnou výmenou okien.
 • 4.5. V prípade obojstrannej výhodnosti podnikateľským subjektom umožníme niektoré dubiózne nehnuteľnosti predajom získať od mesta do ich vlastníctva.
 • 4.6. Vytvoríme podmienky pre maximálne využitie legislatívnych opatrení a nástrojov aktívnej politiky trhu práce k využitiu potenciálu evidovaných nezamestnaných v rámci rozvoja mesta.
 • 4.7. Rokovaniami s predstaviteľmi štátu budeme presadzovať urýchlenie začiatku výstavby úsekov diaľnice D1 od Bidoviec po Michalovce.
 •  

5. Sociálna oblasť:

 • 5.1. Seniorov budeme aj naďalej vnímať ako ľudí, ktorí pre mesto a pre spoločnosť urobili počas svojho života veľmi veľa, a preto si zasluhujú úctu, pomoc a všestrannú podporu. Za tým účelom;
 • 5.1.1. Budeme aj naďalej skvalitňovať služby v pobytových zariadeniach pre seniorov, a to ďalším budovaním bezbariérovosti a uplatňovaním smart prvkov.
 • 5.1.2. Opatrovateľskú službu terénnou formou zabezpečíme v maximálnom možnom rozsahu
 • 5.1.3. Aj naďalej budeme podporovať ekonomicky zvýhodnenú formu bývania seniorov v tzv. malometrážnych bytoch (MMB), vrátane služieb spojených s týmto bývaním.
 • 5.1.4. V MMB na Obrancov mieru zrealizujeme ďalšie úpravy a výmenu amortizovaných prvkov v jednotlivých bytoch;
 • 5.1.4.1. Oživíme spoločné priestory v objektoch MMB, Obrancov mieru 4,  Michalovce vrátane opravy poškodeného vstupného schodiska.
 • 5.1.4.2. Budeme pokračovať v revitalizácii oddychovej zóny pre ubytovaných v MMB.
 • 5.1.5. Zachováme pre seniorov úľavy na daniach a na iných poplatkoch.
 • 5.1.6. Zachováme Senior karty a výhody z nich vyplývajúce.
 • 5.1.7. Aj naďalej budeme prispievať na stravovanie seniorov.
 • 5.1.8. Zveľadíme ďalšie priestory a zlepšíme vybavenie v denných centrách pre seniorov a v prípade záujmu a možností mesta rozšírime ich počet.
 • 5.1.9. Budeme podporovať všetky formy záujmovej činnosti seniorov a organizácií združujúcich ľudí v  seniorskom veku.
 • 5.1.10. Zachováme činnosť rady seniorov.
 • 5.2. Ľuďom so zdravotným postihnutím sa budeme usilovať odstrániť čo najviac prekážok budovaním ďalších bezbariérových vstupov a technickými vylepšeniami mestských priestorov a služieb poskytovaných Mestom Michalovce.
 • 5.3. V spolupráci so špecializovanými zariadeniami budeme naďalej poskytovať pomoc deťom a mládeži bez rodinného zázemia.
 • 5.4. Budeme sa usilovať aj naďalej získavať externé finančné prostriedky na ďalšie využívanie činnosti  terénnych sociálnych a komunitných pracovníkov a ich prostredníctvom meniť životné návyky ľudí ohrozených sociálnym vylúčením osobitne na Mlynskej ulici.
 • 5.5. Do dôstojnejších priestorov v inej časti mesta premiestnime obyvateľov z tzv. Gerbovej ulice.
 • 5.6. Budeme prispievať k starostlivosti o bezdomovcov najmä v zimnom období. Na tieto účely zakúpime stan, o prevádzku ktorého sa budeme starať.
 •  

6. Školstvo:

 • 6.1. Materské školy:
 • 6.1.1. Školské areály materských škôl budeme považovať za jednu z investičných priorít. Za tým účelom v nich budeme opravovať spevnené plochy a tzv. terasky.
 • 6.1.2. Dokončíme rekonštrukciu objektov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
 • 6.1.3. Zrealizujeme komplexnú rekonštrukciu MŠ na Vajanského ulici.
 • 6.1.4. Budeme podporovať vznik nových detských ihrísk v areáloch materských škôl.
 • 6.1.5. Podporíme aktivity materských škôl, ktoré povedú ku skvalitneniu výchovno- vzdelávacieho procesu v týchto školách.
 • 6.1.6. Zachováme všetky súťaže materských škôl, s ktorými sú dobré skúsenosti a v prípade záujmu škôl podporíme aj súťaže nové.
 • 6.1.7. Budeme podporovať aktivity materských škôl v meste, ktorých zriaďovateľom sú iné subjekty.
 • 6.1.8. Podporíme rekonštrukciu objektu materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi, ktorý je vo vlastníctve Mesta Michalovce.
 •  
 • 6.2. Základné školy:
 • 6.2.1. Budeme pokračovať v rekonštrukcii objektov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
 • 6.2.2. Budeme pokračovať v rekonštrukcii areálov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
 • 6.2.3. Podporíme aktivity základných škôl v meste, ktoré povedú k skvalitneniu výchovno- vzdelávacieho procesu v týchto školách.
 • 6.2.4. V spolupráci s partnermi vybudujeme dopravné ihrisko pre potreby základných škôl.
 • 6.2.5. Naďalej budeme využívať formy pozitívnej motivácie škôl i jednotlivých žiakov ich oceňovaním a prijímaním na úrovni primátora mesta, čím budeme naďalej aj propagovať ich úspechy s využitím miestnych médií.
 • 6.2.6. Vytvoríme podmienky pre ďalší rozvoj záujmovej činnosti na základných školách v jej rôznych formách a podobách.
 • 6.2.7. Zachováme systém a štruktúru mestských súťaží pre žiakov základných škôl, ktoré aj naďalej budeme vnímať ako jeden z nástrojov pozitívnej motivácie a v prípade záujmu podporíme aj vznik nových súťaží.
 • 6.2.8. Osobitne budeme podporovať žiakov, ktorí budú mesto reprezentovať v republikových a medzinárodných súťažiach.
 • 6.2.9. Budeme podporovať podujatia organizované základnými školami, ktoré budú prispievať k propagácii mesta na Slovensku a v zahraničí.
 • 6.2.10. Naďalej budeme vytvárať podmienky pre propagáciu našich škôl a osobitne ich úspechov v miestnych i celoštátnych médiách.
 • 6.2.11. Vytvoríme podmienky pre ďalšiu spoluprácu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce a CZŠ sv. Michala.
 • 6.2.12. Budeme podporovať aktivity CZŠ sv. Michala Michalovce pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole i v ich snahe usporiadať vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré škola užíva.
 •  
 • 6.3. Základné umelecké školy:
 • 6.3.1. Budeme pokračovať v rekonštrukcii objektu ZUŠ Štefánikova.
 • 6.3.2. Podporíme iniciatívy školy, ktoré povedú k zvýšeniu atraktivity ZUŠ Štefánikova a k zvýšeniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.
 • 6.3.3. Budeme podporovať všetky ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov, ktoré pôsobia v meste Michalovce.
 • 6.3.4. V spolupráci s vedeniami základných umeleckých škôl pôsobiacich v meste Michalovce budeme podporovať spoločné podujatia a súťaže týchto škôl.
 • 6.3.5. Prostredníctvom mestských médií a prijatiami primátorom mesta prispejeme k propagácii základných umeleckých škôl v meste a k motivácii žiakov a ich rodičov o umelecké vzdelanie.
 •  
 • 6.4. Stredné školy:
 • 6.4.1. Naďalej budeme všestranne podporovať stredné školy v meste vrátane finančnej podpory.
 • 6.4.2. Súťaže stredných škôl organizované Mestom Michalovce budeme aj naďalej považovať za pozitívny spôsob motivácie mladých ľudí pre ich aktívny mravný, vedomostný, kultúrny a športový rozvoj.
 •  
 • 6.5. Vysoké školy:
 • 6.5.1. Podporíme ďalší rozvoj vysokých škôl etablovaných v meste.
 • 6.5.2. Naďalej budeme aktívne podporovať Nadáciu profesora Čolláka.
 • 6.5.3. Budeme pokračovať v zlepšovaní stavu objektov, ktoré sú vo vlastníctve  Mesta Michalovce, v ktorých sídlia vysoké školy.
 •  

7. Zdravotníctvo:

 • 7.1. Budeme podporovať všetky aktivity, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti v Nemocnici novej generácie.
 • 7.2. Uplatnením svojich akcionárskych práv prispejeme k naplneniu zámeru ďalšej rekonštrukcie objektov Nemocnice novej generácie.
 • 7.3. Naďalej budeme za zvýhodnených podmienok ponúkať priestory v majetku Mesta Michalovce pre potreby odborných lekárov a lekárov prvého kontaktu.
 • 7.4. Objekt súčasnej polikliniky zachováme pre potreby zdravotníctva.
 • 7.5. Budeme podporovať zdravotnícku osvetu využívaním mestských médií.
 •  

8. Doprava v meste a dopravná infraštruktúra:

 • 8.1. Cesty:
 • 8.1.1. Budeme pokračovať v opravách existujúcich ciest v meste, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Michalovce.
 • 8.1.2. V spolupráci so štátom a KSK sa budeme usilovať o to, aby boli opravené existujúce cesty na území mesta, ktoré sú v ich vlastníctve.
 • 8.1.3. Budeme sa usilovať získať finančné prostriedky na výstavbu nových úsekov ciest v meste (prepojenie Priemyselnej ulice s Humenskou ulicou, dobudovanie cesty na Tichej ulici).
 •  
 • 8.2. Chodníky:
 • 8.2.1. Budeme pokračovať v opravách starých chodníkov vo všetkých častiach mesta.
 •  
 • 8.3. Parkoviská:
 • 8.3.1. Budeme pokračovať v opravách starých parkovísk v meste, osobitne na sídliskách, s cieľom odstraňovania nedostatkov na nich a zvýšenia ich kapacity.
 • 8.3.2. Vybudujeme nové parkoviská v tých častiach mesta, kde kapacita starých ani po ich rozšírení nebude postačovať.
 •  
 • 8.4. Križovatky:
 • 8.4.1. V spolupráci so štátom a KSK sa budeme usilovať o zvýšenie bezpečnosti na križovatkách, ktoré sú v ich vlastníctve.
 • 8.4.2. V spolupráci so štátom a KSK sa budeme usilovať o to, aby  križovatky v meste, ktoré sú v ich vlastníctve, boli pravidelne upravované a aby spĺňali estetické očakávania občanov.
 • 8.4.3. Budeme pokračovať v úprave mestských križovatiek tak, aby boli bezpečné a estetické. Prednostne budeme riešiť križovatku pri hoteli Družba.
 •  
 • 8.5. Cyklotrasy:
 • 8.5.1. Budeme pokračovať v značení a v prípade získania externých finančných prostriedkov, o ktoré sa budeme usilovať, aj v budovaní mestských cyklotrás.
 • 8.5.2. Budeme podporovať aktivity  KSK a okolitých obcí,  ktoré povedú k vzniku nových cyklotrás v regióne, osobitne Zemplínskej cyklistickej magistrály.
 • 8.5.3. V spolupráci s partnermi sa budeme usilovať o prepojenie možných regionálnych cyklotrás.
 •  
 • 8.6. Železnice:
 • 8.6.1. Budeme spolupracovať na projekte Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.
 • 8.6.2. V spolupráci s partnermi sa budeme usilovať dobudovať terminál integrovanej dopravy v meste.
 •  
 • 8.7. Mestská autobusová doprava:
 • 8.7.1. Na základe nových skúseností opätovne prehodnotíme trasy, linky a spoje MAD s cieľom ich optimálneho nastavenia.
 • 8.7.2. Výšku cestovného v MAD opätovne prehodnotíme a nastavíme tak, aby bola pre cestujúcu verejnosť motivujúcou k využívaniu tejto služby.
 • 8.7.3. Budeme naďalej modernizovať zastávky MAD opravou i výmenou jednotlivých prvkov.
 • 8.7.4. Od poskytovateľa služby MAD budeme vyžadovať modernizáciu autobusov, vrátane ich vybavenia smart prvkami a technickými prostriedkami, ktoré budú slúžiť najmä občanom so zdravotným postihnutím.
 •  
 • 8.8. Prímestská doprava:
 • 8.8.1. Na základe skúseností spolu s KSK a prepravcami prehodnotíme trasy a zastávky prímestskej dopravy v meste.
 • 8.8.2. Zastávky prímestskej dopravy v meste budeme postupne modernizovať a dopĺňať o nové prvky.
 •  

9. Životné prostredie:

 • 9.1. V spolupráci s VVS pripravíme ďalšie rekonštrukcie starých a výstavbu nových vodovodných a kanalizačných rozvodov v meste.
 •  
 • 9.2. Odpadové hospodárstvo:
 • 9.2.1. Zabezpečíme fungovanie skládky TKO Žabany a monitorovanie uzavretých skládok.
 • 9.2.2. V prípade, že nám to bude umožnené, vybudujeme ďalšiu kazetu na skládke TKO Žabany.
 • 9.2.3. V prípade potreby budeme hľadať partnerov na iné riešenia zhodnocovania TKO.
 • 9.2.4. Aktívnejším zapojením verejnosti zvýšime využitie novej kompostárne.
 • 9.2.5. Budeme pokračovať v budovaní uzatvárateľných prístreškov pre smetné nádoby na sídliskách.
 • 9.2.6. Na vhodnom mieste urobíme pilotný projekt s umiestnením smetných nádob do zeme.
 • 9.2.7. Do odpadového hospodárstva zavedieme nové smart prvky.
 • 9.2.8. Budeme pokračovať vo vytváraní podmienok pre triedený zber odpadu.
 •  
 • 9.3. Teplo:
 • 9.3.1. Využijúc viaceré formy financovania zabezpečíme investovanie do jestvujúceho systému tepelného hospodárstva v majetku Mesta Michalovce.
 • 9.3.2. V spolupráci s možnými partnermi budeme hľadať možnosti využívania alternatívnych zdrojov vykurovania v meste.
 • 9.3.3. Zabezpečíme, aby občania napojení na mestské centrálne zdroje vykurovania, mali garantovaný tepelný komfort za primeranú cenu s ambíciou postupne ju znižovať.
 •  
 • 9.4. Zeleň:
 • 9.4.1. Parky:
 • 9.4.1.1. Rokovaniami s vlastníkmi sa naďalej budeme usilovať o to, aby Biela hora vo svojej väčšej časti bola lesoparkom, alebo lesom osobitého určenia.
 • 9.4.1.2. Budeme pokračovať v úsilí získať pozemky v lokalite Hrádok do vlastníctva Mesta Michalovce s ambíciou vytvoriť tam ďalšiu oddychovú zónu mesta.
 • 9.4.1.3. Naďalej zabezpečíme komplexnú starostlivosť parkov Verbovčík a Park mieru.
 • 9.4.1.4. Vytvoríme podmienky na kompletnú rekonštrukciu parku Kerta v súčinnosti s rekonštrukciou Kostolného námestia.
 • 9.4.1.5. Urobíme ďalšie potrebné kroky k nadobudnutiu vlastníckych práv k pozemkom, čím vytvoríme predpoklady k prestavbe Parku študentov.
 • 9.4.2. Zabezpečíme sústavnú a pravidelnú starostlivosť o trávnaté povrchy v majetku Mesta Michalovce, osobitne o trávnaté plochy na jednotlivých sídliskách a na okružných križovatkách.
 •  
 • 9.5. Zvieratá:
 • 9.5.1. Naďalej sa budeme  zákonnými spôsobmi usilovať znížiť počet havranov vo všetkých častiach mesta.
 • 9.5.2. Psy:
 • 9.5.2.1. Zabezpečíme ďalšie fungovanie mestského útulku pre psy.
 • 9.5.2.2. Budeme pokračovať v odchytávaní túlavých psov.
 • 9.5.2.3. Zachováme daňové úľavy chovateľom, ktorí si osvoja psy z mestského útulku.
 • 9.5.2.4. Vytvoríme nové priestory pre vodenie psov v meste.
 • 9.5.3. Budeme pokračovať v pravidelnej plošnej deratizácii v meste.
 • 9.5.4. Budeme pokračovať v projekte vybudovania mestskej ZOO.
 •  

10. Kultúra:

 • 10.1. Infraštruktúra kultúry:
 • 10.1.1. Budeme pokračovať v ďalších úpravách objektu MsKS.
 • 10.1.2. Zmeníme organizačnú štruktúru MsKS tak, aby boli schopní zvládať veľký počet akcií
 • a náročné technické požiadavky.
 • 10.1.3. Budeme venovať pozornosť estetizácii budovy MsKS a polikliniky
 • 10.1.4. Zrekonštruujeme časť priestorov objektu Zlatý býk a vytvoríme v nich nové reprezentačné priestory umožňujúce prezentovať históriu mesta a tým posilňovať u občanov pocit hrdosti na mesto.
 • 10.1.5. Námestia a tribúny:
 • 10.1.5.1. Zakúpime novú mobilnú tribúnu so strechou.
 • 10.1.5.2. Urobíme ďalšie technické úpravy tribúny na Námestí osloboditeľov, na ktorú zakúpime baletizol.
 • 10.1.5.3. Zvýšime kapacitu mobilného sedenia pred tribúnou na Námestí osloboditeľov.
 • 10.1.5.4. Ďalšími technickými úpravami priestorov a tribúny v Parku študentov vytvoríme ďalšie miesto pre kultúrne aktivity.
 • 10.1.5.5. Átrium v mestskom úrade upravíme tak, aby mohol byť priestorom pre komorné kultúrne podujatia.
 • 10.2. Zachováme všetky osvedčené tradičné kultúrne podujatia v meste so snahou urobiť ich atraktívnejšími pre ich aktívnych aj pasívnych účastníkov.
 • 10.3. Podporíme vznik nových kultúrnych podujatí v meste, osobitne takých, ktoré budú mať ambíciu prilákať do mesta domácich i zahraničných návštevníkov.
 • 10.4. Budeme podporovať všetky umelecké kolektívy, ktoré v meste pôsobia, vrátane nových, ak vzniknú.
 • 10.5. Budeme pokračovať v spolupráci so všetkými cirkvami v meste, pripravovať s nimi spoločné podujatia a podporovať aktivity jednotlivých cirkví a náboženských spoločenstiev.
 • 10.5.1. Zachováme činnosť rady cirkví ako dôležitého orgánu vzájomnej spolupráce a ekumenizmu v meste.
 • 10.5.2. V rámci zákonných a finančných možností budeme poskytovať materiálnu a finančnú podporu jednotlivým cirkvám, vrátane podpory ich aktivít.
 • 10.6. Budeme pokračovať v umiestňovaní exteriérových umeleckých diel v meste, osobitne v jeho centre.
 •  

11. Šport:

 • 11.1 Budeme hľadať možnosti ďalšieho investovania do športovej infraštruktúry v meste, a to predovšetkým využitím externých finančných prostriedkov.
 • 11.1.1. Drobnými stavebnými úpravami, ktoré neboli predmetom doterajšej prestavby a dostavby zimného štadióna, dokončíme jeho rekonštrukciu.
 • 11.1.2. Budeme pokračovať v postupnej rekonštrukcii mestskej plavárne, vrátane postupného budovania vodného sveta.
 • 11.1.3. V Mestskej športovej hale budeme hľadať možnosti využívania suterénu.
 • 11.1.4. Budeme sa usilovať získať finančné prostriedky na zastrešenie celého futbalového štadióna, spevnenie parkovacích plôch a na výstavbu nových tréningových plôch najmä pre mládežnícke tímy.
 • 11.1.5. Zrealizujeme úpravu trávnatej plochy, tribúny a ďalších priestorov pre hráčov a divákov na ihrisku v Topoľanoch.
 • 11.1.6. V spolupráci s partnermi zrealizujeme ďalšie úpravy areálu futbalového ihriska v Močaranoch.
 • 11.1.7. Pokúsime sa o získanie vlastníckeho vzťahu k ihrisku vo Vrbovci.
 • 11.1.8. Opravíme staré a vytvoríme nové nenáročné športoviská na sídliskách.
 • 11.1.9. Zlepšíme stav športovísk v areáloch mestských základných škôl, vrátane telocviční, ktoré si budú vyžadovať ďalšie alebo nové úpravy.
 • 11.1.10. Budeme podporovať tradičné športové podujatia a podporíme nové, organizované klubmi a športovými zväzmi, osobitne tie, na ktorých bude zahraničná účasť.
 • 11.1.11. Zachováme priamu finančnú pomoc športovým klubom v meste, osobitne na  podporu mládežníckeho športu.
 • 11.1.12. Prostredníctvom mestských médií budeme propagovať športové kluby v meste a prezentovať ich úspechy.
 • 11.1.13. Budeme sa naďalej usilovať o koordináciu činnosti športových klubov v meste prostredníctvom rady športových klubov a športových kalendárov.
 • 11.1.14. Naďalej budeme úzko spolupracovať s mestským olympijským klubom podporujúc idey olympizmu.
 • 11.1.15. Budeme podporovať šport na školách, športové aktivity žien, seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím.
 • 11.1.16. V rámci podpory myšlienky športu pre všetkých, budeme aj naďalej organizovať a podporovať organizovanie súťaží a podujatí pre všetky vekové kategórie našich občanov.
 • 11.1.17. V spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja vybudujeme najmä pre potreby mládežníckych hokejových tímov tréningovú polyfunkčnú halu
 • 11.1.18. V prípade získania titulu Európske mesto športu 2019, zabezpečíme realizáciu športových podujatí a športovej infraštruktúry, ktoré budú vyplývať zo záväzkov viažucich sa k uvedenému titulu v danom roku.
 •  

12. Bezpečnosť občanov:

 • 12.1. Bezpečnosť občanov budeme zaisťovať najmä aktívnou činnosťou MsP a jej úzkou spoluprácou so štátnou políciou a občanmi.
 • 12.2. Personálna a materiálna oblasť Mestskej polície:
 • 12.2.1. Budeme vyžadovať vysokú odbornosť mestských policajtov a veľký dôraz  budeme klásť aj na ich charakterové vlastnosti
 • 12.2.2. Zvýšime počet mestských policajtov s cieľom zriadenia vysunutého pracoviska v lokalite Angi mlyn, kde často dochádza k narúšaniu verejného poriadku a poškodzovaniu majetku mesta.
 • 12.2.3. Budeme pokračovať v preventívnej činnosti MsP, ktorej cieľom je eliminácia protispoločenských javov a zabezpečenie udržateľného stavu v oblasti kriminálnej, dopravnej a enviromentálnej bezpečnosti občanov v meste. Zameriame sa na primárnu prevenciu žiakov I. stupňa ZŠ v dopravnej výchove prostredníctvom mobilného dopravného ihriska.
 • 12.2.4. Budeme skvalitňovať a modernizovať výzbroj a výstroj mestských  policajtov.
 • 12.2.5. Budeme pokračovať v postupnom rozširovaní monitorovacieho kamerového systému do problematických lokalít, ktorý má predovšetkým úlohu a funkciu navodiť a zabezpečovať obyvateľom mesta a jeho návštevníkom pocit bezpečia v meste.
 • 12.2.6. Spustíme nový informačný systém, ktorý policajtom zefektívni prácu v teréne.
 • 12.2.7. Do výkonu služby MsP vnesieme ekologické novinky: elektromobil, e-bike.
 • 12.2.8. Budeme pokračovať v zamedzovaní vytvárania nepovolených skládok s využitím fotopascí.
 • 12.2.9. Budeme aj naďalej pre zamestnancov MsP vytvárať čo najvhodnejšie pracovné podmienky predovšetkým v priestoroch policajnej stanice.
 • 12.2.10. Zachováme vybavenie MsP služobným psom.
 • 12.3. Organizácia práce MsP:
 • 12.3.1. Na základe skúseností urobíme nevyhnutné zmeny v organizácii práce MsP s cieľom ešte väčšej osobnej zodpovednosti jednotlivých policajtov za ich služobné obvody.
 • 12.3.2. Naďalej zachováme zodpovednosť MsP za bezpečnosť občanov v  priestoroch a v okolí pripravovaného Terminálu integrovanej dopravy.
 • 12.3.3. Do spolupráce s MsP budeme aj naďalej zapájať aj občanov z radov poberateľov dávky v hmotnej núdzi vrátane vytvorenia tzv. rómskych hliadok.
 • 12.3.4. Zlepšíme spoluprácu a komunikáciu mestských policajtov s poslancami za jednotlivé volebné obvody.
 • 12.3.5. Počas zimných mesiacov naďalej budeme vykonávať dohľad nad dočasným útulkom pre bezdomovcov.
 • 12.3.6. Naďalej budeme využívať miesto prvého kontaktu, ktoré bolo zriadené pri MsP,
 •  pre občanov pred ich odchodom do zahraničia.
 • 12.4. Naďalej budeme udržiavať spoluprácu s OO PZ SR pri zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí konaných na území mesta a pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.
 •  

13. Zahraničná spolupráca:

 • 13.1. Budeme sa usilovať zachovať spoluprácu so všetkými doterajšími partnerskými mestami a v prípade možnosti získať aj nových partnerov.
 • 13.2. Budeme sa usilovať zachovať väčšinu z doterajších osvedčených foriem spolupráce a spoločne hľadať nové formy, ktoré by umožnili väčšiemu počtu občanov spoznávať partnerské mestá a vzájomne spolupracovať.
 • 13.3. Na zahraničnú spoluprácu sa budeme snažiť využívať naďalej aj iné možnosti, osobitne projekty z fondov EÚ a iných dotačných schém, kontakty kultúrnych telies, športových klubov, podnikateľských subjektov a subjektov z ostatných sfér života.
 •  

14. Organizácie mesta:

 • 14.1. Mestský úrad:
 • 14.1.1. Zabezpečíme ešte kvalitnejšie poskytovanie elektronických služieb obyvateľom vrátane možnosti mobilnej komunikácie.
 • 14.1.2. Zlepšíme priestorové a technické vybavenie pre zamestnancov MsÚ v oboch budovách.
 • 14.1.3. Budeme naďalej optimalizovať činnosti na mestskom úrade s cieľom skvalitnenia poskytovania služieb klientom.
 • 14.1.4. Budeme pokračovať v systémovom uplatňovaní politiky kvality na mestskom úrade.
 • 14.2. Technické a záhradnícke služby:
 • 14.2.1. Zabezpečíme ďalšie vybavenie mechanizmami pre TaZS.
 • 14.2.2. Opravíme objekty, v ktorých sídlia TaZS
 • 14.2.3. Vytvoríme priestor pre čerpanie zamestnaneckých benefitov pre pracovníkov TaZS
 • 14.3. Mestské kultúrne stredisko:
 • 14.3.1. Budeme pokračovať v ďalších úpravách objektu MsKS;
 • 14.3.1.1. Neustále budeme zlepšovať technické vybavenie veľkej sály.
 • 14.3.1.2. Zabezpečíme rekonštrukciu javiskovej technológie vo veľkej sále.
 • 14.3.1.3. Zrekonštruujeme malú sálu na prízemí tak, aby sa mohla využívať na komorné koncerty, malé javiskové formy a školenia.
 • 14.3.1.4. Zrekonštruujeme hygienické zariadenia na 1. až 3. poschodí MsKS.
 • 14.3.1.5. Vytvoríme galériu so stálou expozíciou diel najväčších výtvarných osobností Michaloviec a Zemplína.
 • 14.3.1.6. Zmeníme organizačnú štruktúru MsKS tak,  aby boli schopní zvládať veľký počet akcií a náročné technické požiadavky klientov a verejnosti.
 • 14.3.1.7. Budeme venovať pozornosť estetizácii budovy MsKS a polikliniky.
 • 14.3.2. Zrekonštruujeme časť priestorov objektu Zlatý býk a vytvoríme v nich nové reprezentačné priestory umožňujúce prezentovať históriu mesta a tým posilňovať u občanov pocit hrdosti na mesto.
 • 14.3.3. Budeme pokračovať v ďalšej postupnej rekonštrukcii ďalších priestorov v správe MsKS a doplníme ich o potrebné technické vybavenie.
 • 14.3.4. Budeme sa naďalej usilovať vytvárať čo najlepšie pracovné prostredie pre zamestnancov MsKS.
 • 14.3.5. Program MsKS ako aj kultúrne podujatia v meste sa budeme snažiť robiť aj naďalej tak, aby boli divácky atraktívne  zachovajúc pritom staré obľúbené podujatia a organizujúc nové hlavne na základe požiadaviek občanov.
 • 14.3.6. Naďalej budeme podporovať partnerstvá pri organizovaní starých aj nových kultúrnych podujatí.
 • 14.4. Televízia Mistrál:
 • 14.4.1. Zabezpečíme ďalšie potrebné priestorové úpravy a technické vybavenie televízie Mistrál.
 • 14.4.2. Pokúsime sa zaradiť vysielanie TV Mistral do programovej ponuky niektorého z väčších distribútorov vysielania (UPC Slovensko, Tcom (Magio), Orange (Fibernet), Antik
 • 14.4.3. V spolupráci so súkromnými vysielateľmi -TV Senior, TV Logos. a kreatívnymi tvorcami, kameramanmi rozšírime a skvalitnime programovú ponuku TV Mistral.
 • 14.4.4. Rozšírime vysielanie TV Mistral o nový formát zostavovaný z archívnych materiálov.
 • 14.4.5. Vytvoríme možnosti pre rozšírenie mestskej televízie na regionálnu za podmienok spolufinancovania dotknutých obcí, prípadne združení obci, či združení turizmu.
 • 14.5. Služby mesta Michalovce:
 • 14.5.1. Opravíme parkovisko pred budovou sídla spoločnosti, parkovisko pred jeho dielenskou časťou  a asfaltovým povrchom obnovíme spojovací chodník.
 • 14.5.2. Znížime náklady na vykurovanie a dodávku TÚV pre jednotlivé časti budovy, k čomu  pripravíme projektovú dokumentáciu.
 • 14.5.3. Osadíme informačnú tabuľu o aktuálnych a možných  celoročných aktivitách v predmetnom objekte.
 • 14.5.4. Revitalizujeme outdoorové ihrisko pri budove a vysadením okrasnej zelene v podobe  živého plota zriadime oddychovú zónu pre športujúcich na tomto ihrisku.
 • 14.5.5. Vzhľadom k tomu, že určitú časť priestorov využívajú subjekty, ako Jednota dôchodcov,  Spolok abstinentov, športujúci seniori a mladí športovci bojových umení, zatraktívnime nimi využívané priestory formou zriadenia interiérového átria.
 • 14.5.6. Zlepšime pracovné podmienky pre vlastných  zamestnancov modernizáciou ich pracovných priestorov.
 • 14.5.7. V ubytovacej časti budovy budeme pokračovať v inovácii jednotlivých izieb a spoločných priestorov.
 • 14.5.8. Zmodernizujeme hlavný vstup do budovy formou založenia tzv. átriovej záhradky.
 •  

15. Turizmus:

 • 15.1. Turizmus budeme vnímať ako dôležitú hospodársku oblasť a prostriedok propagácie mesta. Za tým účelom;
 • 15.1.1. Zachováme svoje členstvo v Zemplínskej oblastnej organizácii cestovného ruchu s ambíciou zvýšiť jej vplyv na rozvoji turizmu v regióne.
 • 15.1.2. Zachováme tradičné podujatia v meste a v spolupráci s možnými partnermi sa budeme usilovať zatraktívniť tie z nich, ktoré majú potenciál prilákať do mesta domácich i zahraničných turistov.
 • 15.1.3. Budeme sa usilovať o lepšiu spoluprácu s podnikateľmi v oblasti stravovacích, ubytovacích a gastronomických služieb s cieľom vytvárania čo najlepších podmienok v meste pre domácich a zahraničných turistov.
 • 15.1.4. Budeme poskytovať všestrannú súčinnosť subjektom organizujúcim kultúrne, športové, výstavné, obchodné a iné podujatia, ktoré do Michaloviec budú lákať domácich i zahraničných návštevníkov.
 • 15.1.5. Zrealizujeme rekonštrukciu časti objektu Zlatého býka pre potreby turizmu a prezentácie mesta.
 • 15.1.6. Vytvoríme stálu expozíciu obrazov najvýznamnejších výtvarných umelcov, ktorých život bol alebo je spätý s Michalovcami a Zemplínom.
 • 15.1.7. Budeme sa usilovať získať finančné prostriedky na obnovu historických pamiatok, osobitne Kaplnky Sv. A. Paduánskeho na Hrádku, Kostolného námestia a parku Kerta.
 • 15.1.8. Budeme podporovať aktivity Košického samosprávneho kraja na dokončenie obnovy kaštieľa, v ktorom sídli Zemplínske múzeum.
 • 15.1.9. V spolupráci s partnermi budeme hľadať možnosti nového využitia amfiteátra na Hrádku pre podujatia, ktoré by do mesta prilákali domácich a zahraničných návštevníkov.
 • 15.1.10. Budeme sa usilovať vytvoriť podmienky pre vznik výstavného a kongresového centra ako ďalšieho z prostriedkov prilákania návštevníkov do mesta.
 • 15.1.11. Zachováme a s využitím skúseností z partnerských a iných miest skvalitníme činnosť turistickej informačnej kancelárie.
 • 15.1.12. V spolupráci s obcami v okolí Zemplínskej šíravy a KSK budeme pokračovať v príprave a realizácii projektu Zemplínskej cyklomagistrály.
 • 15.1.13. Vzhľadom na tradíciu organizovania podujatia Zemplín veterán rallye vytvoríme predpoklady pre vznik múzea automobilových veteránov.
 • 15.2. Prostredníctvom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu budeme podporovať aktivity, ktoré prispejú k rozvoju turizmu na Zemplíne, osobitne na Zemplínskej šírave.
 • 15.3. V propagačných materiáloch mesta, na výstavách turizmu i na návštevách partnerských miest budeme propagovať prírodné, historické a kultúrne pozoruhodnosti regiónu.

 

16. Priority jednotlivých volebných obvodov:

16.1. I. volebný obvod- Centrum;

 • 16.1.1. Budeme podporovať aktivity investičného aj neinvestičného charakteru, ktoré  prispejú k oživeniu a zatraktívneniu CMZ.
 • 16.1.2. Zakúpením baletizolu a ďalšími technickými úpravami zlepšíme stav tribúny na Námestí osloboditeľov.
 • 16.1.3. Režim užívania letných terás na Námestí osloboditeľov budeme naďalej konzultovať so zástupcami majiteľov prevádzok poskytujúcich občerstvenie so snahou čo najviac vyjsť v ústrety ich potrebám.
 • 16.1.4. Budeme pokračovať v oprave poškodenej dlažby na Námestí osloboditeľov.
 • 16.1.5. Budeme pokračovať vo výmene odtokových žľabov na Námestí oloboditeľov a na Gorkého ulici.
 • 16.1.6. Budeme hľadať možnosti urýchleného majetkovoprávneho riešenia priestorov v dotyku s Námestím osloboditeľov a ich následnej rekonštrukcie (Ul. kpt. Nálepku).
 • 16.1.7. Budeme hľadať možnosti urýchleného majetkovoprávneho riešenia priestorov medzi blokmi na Kuzmányho ulici a ich následnej rekonštrukcie.
 • 16.1.8. Zrealizujeme rekonštrukciu a výstavbu zelene a detských ihrísk na sídlisku v časti Verbovčík.
 • 16.1.9. Zabezpečíme opravu vybraných úsekov ciest a chodníkov v častiach IBV.
 • 16.1.10. Zrealizujeme projekt komplexnej rekonštrukcie parku Kerta a Kostolného námestia s využitím externých zdrojov na jeho realizáciu s následnou výstavbou lávky spájajúcej túto zónu so Sídliskom nad Laborcom.
 • 16.1.11. Budeme pokračovať v zveľaďovaní parkov v tejto časti mesta (Park študentov, Park mieru, Gaštanový park - Verbovčík).
 • 16.1.12. Dokončíme rekonštrukciu objektu ZŠ P. Horova.
 • 16.1.13. Ukončíme rekonštrukciu objektu MŠ Fr. Kráľa a úpravu areálu tejto školy.
 • 16.1.14. Dokončíme opravy objektov a detských ihrísk na MŠ Masarykova.
 • 16.1.15. Dokončíme rekonštrukciu objektu Denného kombinovaného stacionára pre deti do troch rokov.
 • 16.1.16. Začneme rekonštrukciu Domu služieb.
 • 16.1.17. Budeme hľadať iné možnosti zavlažovania centrálnej mestskej zóny.
 • 16.1.18. Modernizáciou elektroinštalácie, zásuvkových obvodov a výmenou svietidiel začneme rekonštrukciu budov tzv. starého súdu.

16.2. II. volebný obvod – Východ;

 • 16.2.1. Budeme hľadať možnosti externého financovania dokončenia rekonštrukcie objektov ZŠ Moskovská.
 • 16.2.2. Dokončíme rekonštrukciu objektu MŠ Leningradská a úpravu areálu tejto školy.
 • 16.2.3. Pokúsime sa získať externé zdroje na rekonštrukciu areálu ZŠ Krymská.
 • 16.2.4. Pokúsime sa získať externé zdroje na rekonštrukciu areálu ZŠ Moskovská, vrátane vybudovania multifunkčného ihriska.
 • 16.2.5. Budeme pokračovať v rekonštrukcii a vo výstavbe nových detských ihrísk na Sídlisku východ.
 • 16.2.6. Budeme pokračovať v rekonštrukcii zelene na Sídlisku východ.
 • 16.2.7. Budeme pokračovať v budovaní prístreškov na smetné nádoby v ďalších častiach Sídliska východ.
 • 16.2.8. Vytvoríme ďalšie uzavreté priestory pre vodenie psov.

16.3. III. volebný obvod – Juh;

 • 16.3.1. Vymeníme umelý trávnik na futbalovom ihrisku v areáli ZŠ Okružná.
 • 16.3.2. Budeme pokračovať v rekonštrukcii a výstavbe detských ihrísk na Sídlisku juh.
 • 16.3.3. Budeme pokračovať v rekonštrukcii zelene na Sídlisku juh.
 • 16.3.4. Budeme hľadať možnosti externého financovania dokončenia rekonštrukcie objektov ZŠ Komenského.
 • 16.3.5. Vybudujeme multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Komenského.
 • 16.3.6. Zrealizujeme vonkajšie opravy objektov na MŠ Komenského.
 • 16.3.7. Urobíme opravy spevnených plôch a detských ihrísk na MŠ Okružná.
 • 16.3.8. Dokončíme úpravu športového areálu ZŠ Okružná.
 • 16.3.9. Budeme hľadať možnosti získania externých finančných prostriedkov na vybudovanie ďalšej telocvične v areáli ZŠ Okružná.
 • 16.3.10. Zabezpečíme opravu vybraných úsekov ciest a chodníkov v častiach IBV.
 • 16.3.11. Aj naďalej podporíme všetky aktivity rôznych subjektov, ktoré prispejú k spríjemneniu prostredia v tejto časti mesta.
 • 16.3.12. V budove tzv. strediska služieb škole urobíme nevyhnutnú výmenu okien a pripravíme návrh riešenia presklených častí v objekte, ktoré pretekajú.
 • 16.3.13. Budeme pokračovať v postupnej rekonštrukcii mestskej plavárne, vrátane postupného budovania vodného sveta.

16.4. IV. volebný obvod – Západ;

 • 16.4.1. Dokončíme rekonštrukciu spevnených plôch a zvýšime počet parkovacích miest na Sídlisku západ.
 • 16.4.2. Urobíme rekonštrukciu a zrealizujeme výstavbu niektorých detských ihrísk na Sídlisku západ.
 • 16.4.3. Pripravíme a čiastočne zrealizujeme rekonštrukciu zelene na Sídlisku západ.
 • 16.4.4. Zrealizujeme rekonštrukciu športového areálu ZŠ T.J. Moussona.
 • 16.4.5. Zabezpečíme opravu ďalších spevnených plôch a úpravu ihrísk v areáli ZŠ Švermova.
 • 16.4.6. Opravíme ďalšie spevnené plochy a upravíme ihriská v areáli MŠ Švermova.
 • 16.4.7. Budeme podporovať úsilie zriaďovateľa získať externé finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu CMŠ na Švermovej ulici.
 • 16.4.8. Dokončíme rekonštrukciu objektu MŠ Vajanského.
 • 16.4.9. Zabezpečíme opravu spevnených plôch a úpravu ihrísk v areáli MŠ Vajanského.
 • 16.4.10. V prípade získania vlastníctva k pozemkom v lokalite Hrádok spracujeme štúdiu jej využitia s prednostným využitím pre deti a mládež.
 • 16.4.11. Zabezpečíme opravu vybraných úsekov ciest a chodníkov v častiach IBV.
 • 16.4.12. Podporíme všetky aktivity rôznych subjektov, ktoré prispejú k spríjemneniu a čistote prostredia v tejto časti mesta.
 • 16.4.13. V procese rekonštrukcie Sídliska západ budeme prihliadať na názory dotknutých bytových spoločenstiev.
 • 16.4.14. Vybudujeme ďalšie tréningové plochy pre potreby mládežníckych futbalových tímov v blízkosti futbalového štadióna.

16.5. V. volebný obvod – Stráňany;

 • 16.5.1. Zrealizujeme rekonštrukciu spevnených plôch na sídliskách SNP a Nad Laborcom.
 • 16.5.2. Budeme hľadať možnosti majetkového usporiadania pozemkov na Sídlisku SNP.
 • 16.5.3. Urobíme úpravy na detských a športových ihriskách na sídliskách Nad Laborcom a SNP.
 • 16.5.4. V spolupráci so SZĽH vybudujeme pre potreby mládežníckeho hokeja malú polyfunkčnú športovú halu.
 • 16.5.5. Dokončíme rekonštrukciu objektov ZŠ Školská.
 • 16.5.6. Dokončíme rekonštrukciu objektov MŠ Školská a opravíme ďalšie spevnené plochy v areáli tejto školy.
 • 16.5.7. Zabezpečíme opravu ciest a chodníkov v častiach IBV.
 • 16.5.8. Ukončíme dostavbu zimného štadióna ďalšími potrebnými prácami.
 • 16.5.9. Na základe rokovaní s vlastníkmi pozemkov sa budeme usilovať o skultúrnenie prostredia pri mestskej športovej hale.
 • 16.5.10. Budeme pokračovať v rokovaniach s vlastníkmi lesa Biela hora o jeho využití ako oddychovej zóny mesta.
 • 16.5.11. Budeme hľadať možnosti riešenia problémov spojených s obyvateľmi tzv. Gerbovej ulice a následného spojenia lávkou Sídliska nad Laborcom s parkom Kerta.
 • 16.5.12. Zrealizujeme rekonštrukciu areálu ZŠ Školská.
 • 16.5.13. Podporíme všetky aktivity rôznych subjektov, ktoré prispejú k spríjemneniu prostredia v tejto časti mesta.
 • 16.5.14. Doplnením ďalšími prvkami športovej infraštruktúry a detských ihrísk vytvoríme v priestoroch okolia jazierka Baňa ďalšiu oddychovú zónu mesta.
 • 16.5.15. Budeme hľadať možnosti vytvorenia uzavretých výbehov pre psy.
 • 16.5.16. Začneme prvú etapu výstavby domu smútku na cintoríne na Bielej hore.
 • 16.5.17. Opravíme cestu k novému cintorínu na Bielej hore.
 • 16.5.18. V spolupráci s obcou Vinné upravíme úsek cesty od nového cintorína na Bielej hore po križovatku pred prímestským rekreačným strediskom Biela hora tak, aby mohol byť pokračovaním mestskej cyklotrasy.
 • 16.5.19. Spracujeme územný plán zóny Sídliska SNP s osobitným zameraním na budovanie a umiestňovanie garáží.
 • 16.5.20. V spolupráci s KSK a DI Policajného zboru SR urobíme opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti chodcov pri prechádzaní cez Viniansku cestu.
 • 16.5.21.  V spolupráci s SVP urobíme opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na Športovej ulici.
 • 16.5.22. Na sídliskách Nad Laborcom a SNP vybudujeme uzavreté prístrešky na nádoby pre TKO.

16.6. VI. volebný obvod - Močarany, Topoľany, Vrbovec:

 • 16.6.1. Močarany:
 • 16.6.1.1. Zabezpečíme opravu vybraných úsekov chodníkov.
 • 16.6.1.2. Pripravíme podmienky pre vybudovanie nových úsekov chodníkov.
 • 16.6.1.3. V spolupráci s podnikateľským prostredím a miestnym futbalovým klubom prispejeme k ďalším úpravám futbalového areálu.
 • 16.6.1.4. Dokončíme rekonštrukciu bývalej MŠ a jej okolia.
 • 16.6.1.5. Budeme podporovať činnosti v priestoroch bývalej MŠ.
 • 16.6.1.6. Budeme podporovať činnosť Denného centra pre seniorov Močarany
 • 16.6.1.7. V spolupráci s miestnym občianskym združením budeme podporovať tradičné podujatia.
 • 16.6.1.8. Zvýšime úroveň starostlivosti o cintorín v tejto časti mesta.
 • 16.6.1.9. Znížime poplatky za cintorínske služby v tejto časti mesta.
 • 16.6.1.10. Vytvoríme podmienky na podporu stravovania seniorov v tejto časti mesta
 • 16.6.2. Topoľany;
 • 16.6.2.1. Zrealizujeme opravu vybraných úsekov ciest a chodníkov na Topolianskej ulici.
 • 16.6.2.2. Zabezpečíme prvú etapu rekonštrukcie futbalového areálu.
 • 16.6.2.3. V prípade záujmu budeme hľadať možnosti vytvorenia denného centra pre seniorov v tejto časti mesta.
 • 16.6.2.4. V spolupráci s miestnymi aktivistami budeme podporovať podujatia organizované v tejto časti mesta.
 • 16.6.2.5. Zvýšime úroveň starostlivosti o cintorín v tejto časti mesta.
 • 16.6.2.6. Znížime poplatky za cintorínske služby v tejto časti mesta.
 • 16.6.3. Vrbovec;
 • 16.6.3.1. Zrealizujeme opravu  chodníka na Vrboveckej ulici.
 • 16.6.3.2. V spolupráci s KSK sa pokúsime zabezpečiť opravu vybraných úsekov ciest.
 • 16.6.3.3. Dokončíme prestavbu objektu bývalej MŠ.
 • 16.6.3.4. Urobíme opatrenia umožňujúce vybudovanie nových úsekov chodníka na Kapušianskej ulici.
 • 16.6.3.5. Zabezpečíme opravy cesty na Meďovskej ulici.
 • 16.6.3.6. Budeme hľadať možnosti dobudovania cesty na Tichej ulici.
 • 16.6.3.7. Pokúsime sa o získanie vlastníckeho vzťahu k ihrisku vo Vrbovci.
 • 16.6.3.8. V prípade záujmu budeme hľadať možnosti vytvorenia denného centra pre seniorov v tejto časti mesta.
 • 16.6.3.9. V spolupráci s miestnymi aktivistami budeme podporovať podujatia organizované v tejto časti mesta.
 • 16.6.3.10. Vytvoríme podmienky na podporu stravovania seniorov v tejto časti mesta
 • 16.6.3.11. Zvýšime úroveň starostlivosti o cintorín v tejto časti mesta.
 • 16.6.3.12. Znížime poplatky za cintorínske služby v tejto časti mesta.

 

 

Poznámka:  Do tohto volebného programu môžu byť doplnené ďalšie relevantné návrhy, ktoré vzídu v rámci volebnej kampane.

Hore

© 2010 - 2018 Viliam Zahorčák. Všetky práva vyhradené.

Tento web používa analytické súbory cookies Google Analytics – štatistiky a vylepšenie webu, žiadne osobné údaje, IP adresa je anonymizovaná.