Viliam Zahorčák

Zhodnotenie obdobia rokov 2015 - 2018

Priority mesta

 

 1. Vytvárať podmienky pre vyšší hospodársky rast mesta
 2. Zabezpečovať starostlivosť o občanov odkázaných na pomoc s osobitným zameraním na   ľudí v seniorskom veku
 3. Sústavne zlepšovať podmienky pre rozvoj mladej generácie
 4. Vytvárať predpoklady pre stabilitu rodín, osobitne mladých rodín
 5. Skvalitňovať úroveň životného prostredia a dopravnej infraštruktúry v meste
 6. Zvyšovať bezpečnosť občanov a ich majetku

I. Oblasť hospodárskeho rozvoja

 

Hospodársky rozvoj môže Mesto zabezpečovať viacerými spôsobmi. Jednak je to komunikácia s vyššími samosprávnymi orgánmi, komunikácia s vyššími orgánmi štátnej správy, s podnikateľským prostredím, ale v neposlednom rade aj vlastnými aktivitami. Vlastné aktivity môžu byť nasmerované k podnikateľskému prostrediu ale aj do vnútra Mesta.

 V sledovanom období Mesto venovalo pozornosť tomu, aby sme vytvorili predpoklady pre uspokojenie potrieb podnikateľského sektora ale aj občanov, zmenami Územného plánu mesta.

 

1. Usilovať  sa o príchod nových investorov a nových pracovných možností vytváraním podmienok pre nich a rokovaním s kompetentnými štátnymi orgánmi.

 

a. Za tým účelom rokovaním s kompetentnými štátnymi orgánmi pripraviť priestorové podmienky v možných nových priemyselných zónach.

Zástupcovia Mesta rokovali s viacerými čelnými predstaviteľmi štátu, a to jednak pri návštevách v Bratislave, ale aj počas návštev prezidenta republiky, predsedu vlády aj jednotlivých ministrov v našom meste. Pri týchto rokovaniach iniciovali možnosti príchodu nových investorov do Michaloviec. Nakoľko mesto ani okres Michalovce neboli zaradené medzi lokality s najvyššou nezamestnanosťou, neboli zaradené ani medzi tie mestá, ktorým je potrebné venovať prioritnú pozornosť. Naďalej však platí, že v prípade záujmu zo strany investorov sú lokality pripravené.

Mestom Michalovce sú vytipované štyri lokality ako priemyselné zóny pre nových investorov.

 1. Lokalita č. 1 vo výmere 23,4 ha - situovaná západne od priemyselnej zóny mesta Západ - Priemyselná ulica (V UPN označovaná ako lokalita č.13 – priemyselný park). Vo vlastníctve súkromných majiteľov. Možné využitie: plochy priemyselnej výroby, stavebníctva, skladov.
 2. Lokalita č. 2 vo výmere 5,84 ha - situovaná západne od priemyselnej zóny mesta Západ - Priemyselná ulica (V UPN označovaná ako lokalita č.13 – priemyselný park). Vo vlastníctve súkromných majiteľov. Možné využitie: plochy priemyselnej výroby, stavebníctva, skladov.
 3. Lokalita č. 3 vo výmere 8,8 ha - situovaná západne od priemyselnej zóny mesta Juh – pri Lastomírskej ulici, medzi výrobnými objektmi firmy Syráreň Bel a dopravným podnikom SAD. Vo vlastníctve súkromných majiteľov. Možné využitie v zmysle UPN: plochy priemyselnej výroby, stavebníctva, skladov.
 4. Lokalita č. 4 vo výmere 7,6 ha - situovaná v časti priemyselného parku východne od závodu Yazaki. Parcela C-KN č. 1530/1 sa svojou časťou priamo napája na štátnu cestu I/50. Možné využitie v zmysle UPN: plochy priemyselnej výroby, stavebníctva, skladov. Pozemky sú vo vlastníctve SR.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 489 z 26.9.2012 bolo uložené ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zabezpečiť prístupnosť týchto pozemkov pre Mesto Michalovce. Mesto rokuje s príslušnými správcami pozemkov o ich nadobudnutí pre novú priemyselnú zónu zámenou za iné nehnuteľnosti na základe vzájomnej výhodnosti.

b. Rokovať  s vlastníkmi nehnuteľností v tzv. starých priemyselných zónach o možnostiach ich využitia pre potenciálnych nových investorov.

Mesto ponúka v rámci svojich pracovných kontaktov aj možnosť podnikania v starých priemyselných zónach. V prípade záujmu potenciálnych nových investorov je pripravené rokovať s vlastníkmi nehnuteľností o možnostiach ich využitia aj vo väzbe na využitie majetku vo vlastníctve Mesta. Opakovane sme rokovali s viacerými záujemcami, oslovujeme etablované podnikateľské subjekty s tým, že v prípade ich záujmu Mesto propaguje ich aktivity a podnikateľský zámer a v prípade potreby vystupuje ako sprostredkovací orgán.

 

2. Podporiť  aktivity etablovaných zamestnávateľov, ktoré budú smerovať  k zachovaniu, no najmä k rozšíreniu pracovných možností v ich závodoch.

Mesto rokuje s predstaviteľmi jednotlivých firiem, primátor mesta opakovane navštívil najväčších zamestnávateľov a vedenie mesta sa pri rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach stretáva so zástupcami etablovaných zamestnávateľov, čím získava informácie o ich potrebách a prípadných požiadavkách.

K podpore etablovaných zamestnávateľov prispeli v oblasti školstva aj spoločné akcie organizované Košickým samosprávnym krajom a Gymnáziom P. Horova, v športovej hale tejto školy,  pre riaditeľov a výchovných poradcov  základných a stredných škôl regiónu so zástupcami najväčších podnikov v meste Michalovce BSH, Bel a Siemens  pre žiakov, rodičov a pre iné výrobné podniky v regióne so zámerom ukázať aké sú pracovné možnosti a technické vybavenie v závodoch. Samostatné prezentácie uskutočňovala SOŠ technická, Ul. partizánska k hľadaniu východísk ako vhodnou formou získať žiakov na učebné odbory, z ktorých by mali uplatnenie v týchto podnikoch.

 

3. Drobných podnikateľov v meste podporiť najmä tým, že sa im umožní prenajímať si od Mesta nehnuteľnosti, pričom sa zohľadní ich podiel na zhodnotení tohto Majetku mesta.

Mesto so správcami prenajíma 35 objektov, prostredníctvom OHsM pre 156 nájomcov, prostredníctvom správcu MsKS pre 47 nájomcov a TaZS pre 10 nájomcov. Nájomcami, za spoluúčasti Mesta, bolo zhodnotených 30 priestorov. V súčasnosti prebieha kompenzovanie nájomným u 2 nájomcov. O uvoľnení priestoru informuje Mesto prostredníctvom tlače, webovej stránky Mesta a televízie Mistral. V  prípade záujmu o ich využitie spolupracuje Mesto s podnikateľmi tak, aby sa zhodnotil majetok Mesta čo najefektívnejšie.

Mesto podporuje podnikateľov aj tým, že prenajíma pozemky, prevažne na účely umiestnenia drobných predajných zariadení, vrátane terás (v počte 54). Pozemky sa prenajímajú aj v prípade vybudovania prístupových ciest a parkovísk ( 52 ) a iných účelov. V roku 2018 sme evidovali nájomné zmluvy na prenájom ornej pôdy pre poľnohospodárske účely a lesné pozemky so štyrmi podnikateľskými subjektmi.

Budovanie infraštruktúry je podporované zriaďovaním vecného bremena pre jej uloženie na pozemkoch Mesta (86 zmlúv s podnikateľskými subjektmi a 98 zmlúv s fyzickými osobami).

 

4. V prípade obojstrannej výhodnosti podnikateľským subjektom umožniť  niektoré nehnuteľnosti predajom získať od Mesta do ich vlastníctva.

Majetok, ktorý Mesto nepotrebuje pre plnenie svojich úloh ponúka na predaj za účelom rozvoja podnikateľských aktivít v meste. Z nehnuteľností vhodných na podnikanie sú na  predaj  ponúkané Práčovňa a čistiareň na Ul. lastomírskej, Autoservis na Ul. močarianskej a objekt po Zariadení opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej, vrátane ich areálov.

 

a. Vytvoriť  podmienky na to, aby sa Mesto Michalovce ako zamestnávateľ  mohlo usilovať o rozšírenie pracovných príležitostí najmä spoluprácou s ÚPSVaR využívaním foriem ako absolventská prax, malé obecné služby,  či vytváraním podmienok pre prácu poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Mesto ako zamestnávateľ opatrovateliek získalo externé zdroje  v rámci Národného  projektu opatrovateľskej služby na úhradu miezd opatrovateliek v počte 45 plných úväzkov od 1.2.2016 do 31.7.2018. Mesto sa chce zapojiť aj do pripravovanej výzvy na dopytovo-orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby pre zabezpečenie financovania opatrovateliek na ďalších 26 mesiacov.

Mesto dlhodobo organizuje Absolventskú prax pre absolventov stredných a vysokých škôl zaradených po skončení školy do evidencie nezamestnaných.  V rokoch 2015 -2018  na pracoviskách MsÚ vykonalo šesť, v jednom prípade päť, mesačnú prax celkom 14 absolventov a dvaja evidovaní nezamestnaní vykonali Dobrovoľnícku službu. Mesto vytvorilo podmienky pre výkon absolventskej praxe ďalším 21 absolventom, ale pre nedostatok absolventov evidovaných úradom práce sa požiadavka Mesta nenaplnila.

Mesto v hodnotenom období zamestnávalo prostredníctvom malých obecných služieb priemerne 90 nezamestnaných a vytváralo podmienky pre zamestnávanie v rôznych formách zamestnávania poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Ročne v sledovanom období využilo možnosť pracovať na ponúknutých pracovných činnostiach cca 300 poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Mesto je pripravené poskytnúť pracovisko pre všetkých, ktorí prejavia záujem.

 

b. Pre prácu zamestnancov Mesta vytvoriť lepšie priestorové podmienky a v spolupráci s predstaviteľmi odborovej organizácie väčšiu pozornosť  venovať  aj problematike sociálneho postavenia zamestnancov.

V roku 2015 Mesto vytvorilo lepšie priestorové ale aj pracovné podmienky pre zamestnancov matričného úradu a overovania. V júni  2015 boli priestory  presťahované na prízemie MsÚ.  Matričné úkony ako aj úkony obce (overovanie) sa vykonávajú v dvoch  samostatných miestnostiach na prízemí.  Jedna slúži pre klientov vybavujúcich matričné záležitosti a druhá pre overovanie. Pred presťahovaním sa matričná agenda a overovanie vykonávali v jednej miestnosti.

Týmto  krokom sa mesto priblížilo aj k občanom. Tým, že bola matrika pôvodne umiestnená na poschodí, občania staršieho veku, ťažko zdravotne postihnutí občania, mladé mamičky s malými deťmi a i. mali problém dostať sa na poschodie.  Vytvorením dvoch miestností sú požiadavky klientov vybavované omnoho rýchlejšie a efektívnejšie.

Zároveň bola vytvorená samostatná miestnosť pre zamestnanca zabezpečujúceho agendu, ktorá zahŕňa organizovanie jarmokov.

Sociálne postavenie zamestnancov je riešené v rámci finančných možností vymedzených výškou sociálneho  fondu a podľa kolektívneho vyjednávania. Mzdová oblasť je riešená Kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa premietnutými do tzv. podnikových kolektívnych zmlúv. Po dlhšej dobe stagnácie v mzdovej oblasti sa platy zamestnancov v roku 2014 valorizovali o 16 eur, v roku 2015 o 1,5% od 1.1 a od 1.7. o 1%, v roku 2016 o 4%, v roku 2017 taktiež o 4% a v roku 2018 o 4,8%. Negatívum je, že väčšina platových tried až po druhý platový stupeň v ôsmej platovej triede je pod hranicou minimálnej mzdy. Zamestnávateľ vytvára aj ďalšie možnosti v oblasti sociálnej politiky starostlivosti o zamestnancov, hradený zo sociálneho fondu ako je príspevok na dovolenku, príspevok na kultúrne podujatia, organizovanie zájazdov. Samozrejmosťou je zabezpečenie stravovania v jedálni v budove MsÚ. Na regeneráciu pracovnej sily je možnosť využívania plavárne a jednej z telocvične na športové aktivity.

V roku 2018 Mesto ukončením výstavby nového objektu Komunitného centra (KC) v lokalite Angi Mlyn výraznou mierou zlepšilo pracovné podmienky komunitných pracovníkov. Títo pracovníci doposiaľ pracovali  v budove detašovaného pracoviska III. Základnej školy na ul. Mlynskej, kde pracovali v dočasne vyčlenených priestoroch školy, ktoré boli značne stiesnené.

Nové priestory Komunitného centra pozostávajú zo siedmich zateplených kontajnerov združených do jedného jednopodlažného objektu. Predmetné priestory pozostávajú zo vstupnej chodby, miestnosti pre skupinové aktivity s kuchynkou pre praktickú výuku, kancelárie, hygienických zariadení pre klientov, hygienického zariadenia pre zamestnancov, strediska osobnej hygieny. Vybudovaním nových priestorov KC mesto vytvorilo podmienky pre efektívnejšiu a kvalitnejšiu prácu pre komunitných pracovníkov a prijímateľov tejto sociálnej služby.

V organizácii Služby mesta Michalovce boli  urobené interiérové úpravy   za účelom  skvalitnenia pracovných a sociálnych podmienok  zamestnancov  v týchto priestoroch:

- na Ul. partizánska 23 bolo  opravené  sociálne zariadenie v dielenských priestoroch,

- na Ul. obrancov mieru 4 v objekte MMB – kuchyňa a skladové priestory bola prevedená hygienická maľba, náter a následne nainštalovaná vzduchotechnika,

- na Ul. obrancov mieru 4 v objekte MMB – jedáleň pre stravovanie seniorov – prevedená hygienická maľba a zatraktívnenie priestorov,

- na Ul.  partizánska 23 pre zamestnancov THP skvalitnenie pracovných podmienok formou vybavenia kancelárií novým nábytkom.

V Technických a záhradníckych službách zrealizovali pre zlepšenie podmienok zamestnancov

opravu strechy administratívnej budovy na Ul. partizánskej

opravu   troch kancelárií administratívnej budovy

opravu sociálnych zariadení, šatní  – sociálna budova Ul. partizánska

opravu dlažby na futbalovom štadióne

opravu sociálnych zariadení  na futbalovom štadióne

opravu kancelárie  na stredisku Záhrada

opravu sociálnych zariadení, šatní na stredisku Záhrada

 

Mestské kultúrne stredisko sa snaží neustále zlepšovať pracovné prostredie pre zamestnancov či už modernizáciou technických zariadení potrebných pre prácu alebo zvyšovaním komfortu jednotlivých pracovísk ( nové pracovné stoly, kancelárske skrine a skrinky, koberec a pod. )  Personálne  obsadenie zodpovedá potrebám jednotlivých oddelení MsKS. Pracovníci sa zúčastňujú rôznych školení a kurzov, aby mohli kvalitne vykonávať svoju prácu.

 

TV Mistral - za uvedené obdobie sa konalo viacero školení, resp. odborných seminárov z úrovne Rady pre vysielanie a retransmisiu, alebo Slovenského syndikátu novinárov. Na týchto seminároch sa zúčastňovala riaditeľka TV Mistral Mgr. Viera Pakánová. Semináre boli venované najmä zmene legislatívy v oblasti médií, spolupráci jednotlivých audiovizuálnych vysielateľov na celoslovenskej úrovni a perspektívam lokálnych televízií na súčasnom mediálnom trhu.

 

Mestská polícia sa v roku 2013 presťahovala do nových priestorov na Námestí osloboditeľov, ktoré plne vyhovujú potrebám zamestnancov.  Pracovisko stálej služby a miestnosti kamerového systému je vybavené klimatizáciou. Na pracovisku sú dve šatne pre zamestnancov, ktoré boli postupne vybavené mikrovlnkou a chladničkou. V roku 2016 bol na pracovisko zakúpený automat na vodu, ktorým je zabezpečovaný pitný režim pre zamestnancov hlavne v horúcich letných mesiacoch. Na pracovisku je zriadená malá posilňovňa, kde pracovníci MsP môžu realizovať povinný telocvik, taktiež ju môžu využívať aj vo svojom voľnom čase. V roku 2017 sme bezplatne prenajali kávomat, kde si pracovníci môžu za dostupné ceny zakúpiť rôzne druhy kávy a čaju.

 

c. Pre výraznejšie zviditeľnenie mesta sa intenzívnejšie venovať marketingu mesta. Za tým účelom v praxi aplikovať  závery pripravenej Marketingovej stratégie mesta Michalovce.

Propagáciu a komunikáciu s verejnosťou zabezpečuje odbor komunikácie, marketingu a kultúry. Vznikol v roku 2017 a nadviazal na činnosť referátu komunikácie, propagácie a kultúry s cieľom zlepšovať propagáciu mesta navonok aj vnútri. Mesto na svoju propagáciu, ako aj na informovanie o podujatiach a dianí v meste využíva rôzne komunikačné kanály – TV Mistral, noviny Michalovčan, internetovú stránku mesta www.michalovce.sk, internetovú stránku www.dolnyzemplin.sk, facebookový profil mesta Michalovce – srdce Zemplína a newsletter Michalovce – moje mesto, ktorý je odosielaný prostredníctvom e-mailu každý štvrtok a informuje o podujatiach v meste na nasledujúcich 7 dní (na odoberanie newslettra je možné sa prihlásiť na adrese mojemesto@msumi.sk).

 

d. Rokovaniami s predstaviteľmi štátu presadzovať urýchlenie začiatku výstavby úsekov diaľnice D1 od Budimíra po Michalovce.

Predstavitelia mesta využívali stretnutia so všetkými ústavnými činiteľmi aj na presadzovanie dobudovania D1 až k Michalovciam.

V súčasnosti sa buduje úsek Budimír- Bidovce, čím sa vzdialenosť Michaloviec od D1 zníži na 40 km

II. Sociálna oblasť

 

1. Seniorov aj naďalej vnímať ako ľudí, ktorí pre mesto a pre spoločnosť urobili počas svojho života veľmi veľa, a preto si zasluhujú úctu, pomoc a všestrannú podporu. Za tým účelom:

a. Naďalej skvalitňovať služby v pobytových zariadeniach pre seniorov

V roku 2015 boli v Michalovskom domove seniorov v rámci projektu financovaného  z MPSVaR, ktorého cieľom bolo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb  v zmysle plnenia podmienok kvality z dôvodu vytvárania bezbariérového prostredia,  zrekonštruované na 2. podlaží 3 bytové jednotky v celkovej čiastke 22 386,13 € (10 % spoluúčasť pri financovaní Mesto Michalovce).

V marci 2016 boli  z Nemecka, Klinikou  Königshof  v meste Krefeld  darované zariadeniu zánovné elektrické polohovateľné postele v počte 20 ks.

V júli  2016 v rámci projektu financovaného  z MPSVaR  boli zakúpené elektrické polohovateľné postele v počte  10 kusov v celkovej výške 7 740 € (10 % spoluúčasť pri financovaní Mesto Michalovce). Kúpou elektrických polohovateľných postelí  sa podstatne zlepšila kvalita poskytovaných služieb imobilným a čiastočne imobilným klientom Michalovského domova seniorov. Nahradením váľand s úložným priestorom za polohovateľné postele sa výrazným spôsobom zlepšili a zmodernizovali podmienky opatrovania a bývania.

 

K zvýšeniu bezpečnosti a kvality poskytovaných sociálnych služieb  prispelo aj zakúpenie bezpečnostného systému TREX s 12 ks náramkov  s núdzovým tlačidlom na rýchle privolanie zdravotného personálu.

Na obnovu interiéru MDS boli zakúpené kreslá a koberce do spoločenských priestorov. K zvýšeniu starostlivosti o klientov výrazne prispela aj kúpa 15 ks antidekubitných matracov s kompresorom, 5 ks zdravotných matracov,  2 ks invalidných vozíkov.

Zariadenie zakúpilo novú pomôcku do rehabilitácie – biolampu, ktorá umožní klientom  obnoviť, udržať alebo zvýšiť sebestačnosť a duševnú pohodu.

Pre služby pedikúry boli zakúpené 2 ks pedikérskych kresiel s príslušenstvom, ktoré výrazným spôsobom  skvalitnia  poskytované služby pre klientov.

 

V roku 2017 bolo v rámci zlepšenia zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti o klientov MDS zakúpených 20 ks antidekubitných matracov, vozíky na zber použitej bielizne, 10 ks servírovacích vozíkov, 10 ks zdravotných kardiálnych kresiel a ostatné zdravotné pomôcky a materiál pre ošetrovanie klientov MDS (nepremokavé posteľné plachty, zabezpečovacie pásy na usádzanie klientov, tlakomery, teplomery, obväzový materiál, dosky na vaňu a iné). U imobilných a ťažko mobilných klientov sa zakúpením  servírovacích stolíkov zlepšila sebestačnosť v oblasti prijímania stravy. Zafixovaním klienta zabezpečovacím pásom sa zvýšila bezpečnosť a eliminovalo sa riziko jeho pádu.

 

Mesto Michalovce poskytlo v roku 2017 MDS kapitálové výdavky vo výške  22 000 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na zakúpenie novej plynovej panvy s objemom 120 litrov (4 712,80 €), plynového kotla s objemom 150 litrov (3 662,80 €), dvoch transportných vozíkov s aktívnym vyhrievaním jedál (3 997,20 €), čo značne prispelo  k skvalitneniu prípravy a výdaja jedál.  Pre uľahčenie práce zamestnancov na stravovacom úseku bola zakúpená nová umývačka riadu (2 600 €).

Na hospodársky úsek sme zakúpili dve priemyselné práčky (7 027,20 €), čo prispelo k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb  a zníženiu prevádzkových nákladov.

 

Z bežných výdavkov boli v roku 2017 do práčovne zakúpené: sušička bielizne, do kuchyne bol zakúpený jeden ohrevný transportný vozík na rozvoz jedla, jedálenské sety do  všetkých transportných vozíkov, škrabka na zemiaky, nádoby termos nerez s ventilom s objemom 20 litrov a nádoby termos nerez s objemom 5 litrov.

Na základe plnenia štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb bola v roku 2017 realizovaná montáž oporných madiel na spoločných chodbách v celkovej výške

9 339,60 €. Tieto madlá sú veľkým prínosom na udržanie  stability klientov, ktorí sa dokážu samostatne pohybovať v priestoroch MDS.

V roku 2017 bol do zariadenia zakúpený ozvučovací systém Sony Shake, notebook Lenovo Yoga, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality kultúrnych podujatí.

V rámci údržby priestranstiev a okolia MDS boli zakúpené strunové kosačky a behúne do spoločných priestorov zariadenia.

Na rok 2018 Mesto Michalovce schválilo pre MDS kapitálové výdavky vo výške 21 000 € na nevyhnutnú modernizáciu a rekonštrukciu výťahu, ktorej realizácia je naplánovaná na september – október 2018.

V marci 2018 sa v rámci zvýšenia bezpečnosti klientov v areáli MDS zrealizovala automatizácia dvojkrídlovej brány pri zadnom vchode spolu so zabudovaním video-vrátnika, ktorý je priamo napojený na informátora.

V zmysle schváleného Prevádzkového poriadku MDS sa v súčasnosti realizujú hygienické maľby spoločných priestorov, bytových jednotiek a kuchyne.

 

Michalovský domov seniorov sa v rokoch 2017 - 2018 úspešne zapojil do týchto projektov:

Grantový program OPORA 2017 - Nadácia SPP - finančný príspevok 1200 € bol použitý na nákup kompenzačných optických pomôcok pre slabo vidiaceho klienta MDS, konkrétne elektronická čítacia lupa RUBY 7 HD, hodinky so slovenským hlasovým výstupom  Zeitgeist, časový prístroj, rádiomagnetofón Philips, vibračný indikátor hladiny tekutiny typ DK-127 a SensoCard  Slovensko hovoriaci glukomer.

 

Pomocou kompenzačných pomôcok si klient môže osvojovať zručnosti v oblasti priestorovej orientácie, samoobsluhy, samostatnosti.

Nadácia Tesco a Pontis 2017 - finančný príspevok 1300 € bol použitý na kúpu a osadenie    2 ks záhradných hojdačiek a výsadbu kvetov a okrasných drevín v záhrade MDS.

Záhradné hojdačky (1080 €), Okrasné dreviny (150 €), Okrasné rastliny (70 €).

Program ČSOB Zamestnanecký grantový program 2017/2018 - finančný príspevok 2997 € bol použitý na nákup vonkajších rehabilitačných strojov pre relaxačné cvičenie klientov a to: Air walker (650,00 €), Twister + ski trainer (606 €), Rider (508 €), Rower (694 €), montáž a dovoz (539 €).

Projekt Spoločne ku krajšej záhrade 2018 Nadácia Pontis  - finančný príspevok 119,14€  bol použitý na nákup pracovných nástrojov a pomôcok k maľovaniu plota MDS a na potreby pre klientov a dobrovoľníkov k spoločnému pikniku.

Na základe vyššie uvedených investícií v rokoch 2015 až 2018 sa Mesto Michalovce vo významnej miere zaujímalo a spolupodieľalo na financovaní výdavkov v sociálnej oblasti.

Cieľom Mesta Michalovce a Michalovského domova seniorov je trvalé zvyšovanie kvality života občanov mesta a seniorov pri poskytovaní sociálnych služieb pobytovou formou a zároveň aj poskytovanie podporných a nadštandardných služieb, kde patrí pranie, žehlenie, stravovanie, rehabilitácia a pedikúra.

 

b. Zriadiť knižnicu v Zariadení pre seniorov.

V roku 2015 boli do knižnice  zhotovené policové regály na knihy v celkovej hodnote 768 €.

V júli 2016 občianske združenie EKOPATRIA, zastúpené Mgr. Tomášom Bielovským, poskytlo dar na vybavenie knižnice, konkrétne  konferenčný stolík a štyri kreslá.

Knižnica  od roku 2016 plní svoju funkciu pre všetkých klientov  Michalovského domova seniorov.

c. Opatrovateľskú službu terénnou formou zabezpečiť v maximálnom možnom rozsahu.

V súlade s koncepčnou sociálnou politikou mesta a v súlade so strategickými materiálmi mesta má rozvoj opatrovateľskej služby, ktorá je výraznou mierou zameraná na konkrétne individuálne potreby klientov, prioritný význam. Opatrovateľská služba je v meste Michalovce poskytovaná  v domácom prostredí a taktiež v zariadeniach sociálnych služieb. Hlavnou prioritou Mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb bol rozvoj terénnej opatrovateľskej služby, ktorá je zameraná na pomoc prijímateľovi sociálnej služby v domácom prostredí. Táto služba je z dlhodobého hľadiska k životu klienta najšetrnejšia, nevytrháva občanov z ich prirodzeného prostredia a umožňuje  širšiu spoluprácu s rodinou a kontakt s komunitou. Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná prostredníctvom zamestnancov Mesta – opatrovateľov. V priemere za mesiac bolo služba poskytovaná nasledovne:

Rok

2015

2016

2017

k 30.6.2018

opatrovatelia

92

94

92

88

opatrova

119

121

119

116

Vzhľadom na skutočnosť, že záujem občanov o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby (DOS) neustále narastal, finančné výdavky mesta na túto sociálnu službu každoročne vzrastali:

Rok

2015

2016

2017

k 30.6.2018

Skutočnosť nákladov na DOS v eur

436 811

466 098

480 627

263 365

Mesto ako zamestnávateľ opatrovateľov/liek bolo od 1.2.2016 – 30.4.2018 zapojené do Národného  projektu opatrovateľskej služby. V rámci tohto projektu získalo na  úhradu miezd, sociálnych a zdravotných odvodov externé zdroje   v priemere pre 39 plných pracovných  úväzkov/mesiac.

Za  uvedené obdobie bolo na účet mesta z uvedeného projektu uhradených v priemere

19 862 €/mesiac.

V rámci schváleného počtu úväzkov  v predmetnom projekte sa mestu podarilo v jednotlivých mesiacoch roka 2016-2018 poskytnúť domácu opatrovateľskú službu v priemere pre 76 prijímateľov tejto sociálnej služby/mesiac.

 

Mesto sa chce zapojiť aj do pripravovanej výzvy na dopytovo-orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby pre zabezpečenie financovania opatrovateliek na ďalších 26 mesiacov.

 

d. Naďalej podporovať  ekonomicky zvýhodnenú formu bývania seniorov v tzv. malometrážnych bytoch, vrátane služieb spojených s týmto bývaním.

Systematickou starostlivosťou o bytové domy, umožňujúcich bývanie pre seniorov, sa zabezpečuje primeraná kvalita bývania. Postupne Mesto zabezpečuje výmenu interiérového vybavenia – kuchynské linky, podlahové krytiny, toalety. Od roku 2016 bola zrealizovaná oprava rozvodu televízneho signálu v bytovom dome, oprava elektrických rozvodov a zariadení oprava podláh spoločných priestorov, výťahov,  hygienické maľby, úprava vchodu, úpravy vonkajších priestorov a drobné opravy podľa požiadaviek nájomcov, t.j. opravy kuchynských liniek, rozvodov vody a kanalizácie, WC misy, maľby, výmeny podlahových krytín a pod.

 

e. Zachovať pre seniorov úľavy na daniach a na iných poplatkoch.

Mesto zachovalo úľavy na poplatkoch a od 1.1.2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach nariadenie, ktorým sa znížil poplatok za TKO vo výške 30 % fyzickej osobe staršej ako 62 rokov na základe údajov z evidencie Mesta. V praxi to znamená, že osoby, ktoré dovŕšili vek 62 rokov, už nemusia písomne žiadať správcu o zníženie poplatku z titulu veku. Úľava je uplatňovaná automaticky.

 

f. Zachovať Senior karty a výhody z nich vyplývajúce.

Mesto Michalovce zachovalo Senior karty aj v sledovanom období. Vďaka tomu môžu seniori využívať zľavy, ktoré poskytuje mesto, ním zriadené organizácie, ale aj iné organizácie na základe dohody. Na jej základe môžu navštíviť športové podujatia prostredníctvom zľavneného vstupného, parkovať zadarmo, navštevovať rôzne kultúrne akcie poriadané MsKS a Zemplínskym osvetovým strediskom, využívať  za zvýhodnených podmienok služby mestskej plavárne, mestskej knižnice, hvezdárne a múzea. Na Senior kartu má nárok každý občan s trvalým pobytom v Michalovciach, ktorý dovŕši vek minimálne 65 rokov. Mesto začalo vydávať tieto karty od roku 2008. Vydanie Senior karty je bezplatné a novinkou od roku 2015 je skutočnosť, že seniori si svoje karty už nemusia každý rok obnovovať, pretože platnosť Senior karty je už neobmedzená.

Držitelia karty môžu využívať tieto zľavy:

- voľný vstup na kultúrne podujatia MsKS označené „Vstup so Senior kartou“

- voľný vstup na podujatia Zemplínskeho osvetového strediska

- voľný vstup do mestskej plavárne za evidenčný poplatok 5 centov, vstup do sauny spolu s plávaním za 1,05 € (dni sú vyhradené TaZS Michalovce)

- voľný vstup do Zemplínskeho múzea na stále expozície (po ukončení rekonštrukčných prác) - voľný vstup do Hvezdárne

- 50 % zľava na celoročný členský poplatok v Zemplínskej knižnici G. Zvonického

- zľavnený vstup na športové podujatia: hokej, basketbal, tenis, hádzaná, futbal

- zľavy na mestskú dopravu – podľa cenového výmeru MHD

 

Do dnešného dňa bola Senior karta vydaná viac ako 2770 občanom mesta.

 

g. Naďalej prispievať na stravovanie seniorov.

Mesto Michalovce poskytuje finančne zvýhodnené stravovanie pre seniorov a občanov zdravotne postihnutých v jedálni v objekte Malometrážnych bytov na Ul. Obrancov mieru (pre seniorov sa varí v nepretržitej prevádzke, aj počas sviatkov, sobôt a nedieľ), v jedálni na IV. ZŠ na Komenského ul., na V. ZŠ na Ul. školskej a na VII. ZŠ na Ul. krymskej. Zatiaľ poslednou jedálňou, ktorá začala poskytovať cenovo zvýhodnenú stravu pre seniorov od 1.10.2013, je kuchyňa v objekte Michalovského domova seniorov na Hollého ulici (taktiež sa varí pre seniorov v nepretržitej prevádzke, aj počas sviatkov, sobôt a nedieľ). Mesto poskytuje finančný príspevok zhotoviteľom stravy diferencovane (podľa výšky príjmu) s dodržaním princípu solidárnosti: občania s nižším príjmom majú dotovaný obed vyšším príspevkom mesta a stravníci s vyšším príjmom majú nižší príspevok mesta. Systém je účinný pre občanov s výškou príjmu do 550 €, občanom s vyšším príjmom nie je poskytovaný žiaden finančný príspevok na obed.

Seniori mesta a zdravotne postihnutí občania s trvalým pobytom v meste Michalovce každoročne prejavujú zvýšený záujem o finančne zvýhodnené stravovanie. V rokoch 2015 a 2016 sa stabilizoval počet stravníkov približne na čísle 700 osôb. V rokoch 2017 a 2018 sme zaznamenali zvýšený počet stravníkov v meste, keď v systéme momentálne evidujeme 800 stravníkov. Aj naďalej nové žiadosti vybavujeme  podľa možnosti priebežne s tým, že ak  konkrétny senior systém opustí, na jeho miesto sa priberie nový žiadateľ. V rokoch 2016 a 2017  sa vynaložilo z rozpočtu Mesta na túto činnosť cca 125 000 €/rok a  na rok 2018 máme schválený rozpočet vo výške 117 000 € Podľa evidencie odboru sociálnych vecí môžeme prehlásiť, že sa nám od začiatku roka 2018 mierne zvyšuje počet invalidných stravujúcich sa dôchodcov.  V polovici roka 2018 môžeme konštatovať, že sme kladne vybavili všetky žiadosti oprávnených žiadateľov.

 

h. Zveľadiť  ďalšie priestory a zlepšiť  vybavenie v denných centrách pre seniorov. V prípade záujmu a možností mesta rozšíriť ich počet.

Na činnosť Denných centier pre seniorov, ktorých máme v súčasnosti na území mesta už 9 (od 17.5.2018 pôsobí v centre mesta novozaložené denné centrum č. 9) s počtom 913 členov, poskytlo Mesto finančné prostriedky na vykrytie prevádzkových nákladov a nákladov na kultúrne a spoločenské podujatia. V jednotlivých rokoch boli pre potreby denných centier použité finančné prostriedky Mesta, ktoré predstavujú celkové náklady na chod denných centier, vo výške:

v roku 2015 – skutočnosť 29 000 €

v roku 2016 – skutočnosť 30 000 €

v roku 2017 – skutočnosť 33 857 €

v roku 2018  (do 30.06.2018) – skutočnosť 32 284 €

 

V roku 2015 sa konkrétne zrealizovali nasledovné úpravy, opravy resp. údržba priestorov DC a kúpa interiérového zariadenia:

- v DC č. 1 a č. 3 na Ul. obrancov mieru: kúpa nového nábytku 1. etapa - stoly 4 ks a stoličky 16 ks,

  rekonštrukcia mužských a ženských sociálnych zariadení v celkovej hodnote 10 000 €

- v DC č. 8 Močarany kúpa – súprava kuchynského riadu, poštová schránka, okenné garniže, rohože, obrusy.

V roku 2016 sa konkrétne zrealizovali nasledovné úpravy, opravy resp. údržba priestorov DC a kúpa interiérového zariadenia:

- v DC č. 1 a č. 3 na Ul. obrancov mieru: kúpa nového nábytku 2. etapa - stoly 3 ks a stoličky 12 ks,

   montáž plávajúcich podláh a oprava elektroinštalácie v 2 miestnostiach

- v DC č. 2 Stráňany: revízie hydrantov,

- v DC č. 5 Sídl. JUH: výmena radiátorov a vymaľovanie 3 miestností,

- v DC č. 8 Močarany: kúpa a montáž el. bojlera, kúpa nového vysávača

V roku 2017 sa konkrétne zrealizovali nasledovné úpravy, opravy resp. údržba priestorov DC a kúpa interiérového zariadenia:

- v DC č. 1 a č. 3 na Ul. obrancov mieru: kúpa novej mikrovlnnej rúry a poháre

- v DC č. 2 Stráňany: revízie hydrantov,

- v DC č. 7 Sídl. JUH: výmena okien, mreže na okná, zakúpenie nového televízora,

- v DC č. 8 Močarany: kúpa a montáž 2 ks topných telies (gamatky) a sporák

- v DC č. 9 Nám. osloboditeľov: oprava el. rozvodov a zásuviek, uloženie el. káblov do líšt, vybúranie starej podlahy, dodávka a montáž novej plávajúcej podlahy, montáž vodovodného a odpadového potrubia, montáž kuchynskej linky, kúpa a montáž prietokového ohrievača vody, maľba priestorov, kúpa spotrebičov: chladnička, mikrovlnná rúra, 2 platničkový varič, varná kanvica, kúpa nábytku: nábytková zostava do predsiene, uzamykateľná skriňa, kuchynský stôl, stoličky, PC stôl, obývacia stena, kresla , konferenčný stolík, vešiak, kancelárska stolička.

V roku 2018 sa konkrétne zrealizovali nasledovné úpravy, opravy resp. údržba priestorov DC a kúpa interiérového zariadenia:

- v DC č. 1 a č. 3 na Ul. obrancov mieru: kúpa nového vysávača, varná kanvica

- v DC č. 2 Stráňany: revízie hydrantov,

- v DC č. 5 Sídl. JUH: oprava vodovodných batérii, nové WC,

- v DC č. 7 Sídl. JUH: kompletná oprava a údržba mužských a ženských sociálnych zariadení,

- v DC č. 8 Močarany: oprava kuchyne: oprava elektroinštalácie, zásuvkového a svetelného obvodu, oprava-zníženie stropu, kúpa a pokládka dlažby a obkladu, maľba, kuchynská linka, digestor, kúpa chladničky

- v DC č. 9 Nám. osloboditeľov: kúpa PC, kúpa televízora, vybavenie kuchyne (poháre, šálky, taniere)

 

i. Podporovať všetky formy záujmovej činnosti seniorov a organizácií združujúcich ľudí v seniorskom veku.

Mesto realizovalo v r. 2015 projekt vzdelávania seniorov z externých zdrojov z ESF a štátneho rozpočtu (94 496,50 €) s názvom Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami. Externé finančné prostriedky z ESF fondu sme využili na vzdelávanie  755 seniorov v 7 učebných moduloch. Mesto v rokoch 2016 - 2017 získalo ďalšie externé zdroje (Nafta a.s. – 6 000 € a 5 000 € ) na pokračovanie školení kurzu Práce s počítačom a IKT a kurzu výtvarných techník pre ďalších záujemcov z radov seniorov, spolu bolo vyškolených ďalších 104 seniorov. Záujem o vzdelávacie aktivity zo strany seniorov bol veľmi veľký, na školenia máme len pozitívne ohlasy.

 

Mesto Michalovce podporuje záujmovú činnosť seniorov najmä formou podpory týchto aktivít v rámci činnosti denných centier.

Práca v denných centrách pozostávala z týchto aktivít:

 

DC1: systematická činnosť speváckych skupín Vánok, Starši chlopi, Ozvena, účasť na pietnych aktoch  a rôznych podujatiach v našom meste, Ples seniorov, fašiangová zábava, Majáles, Katarínska zábava, posedenie pri stromčeku, Silvestrovská zábava, návšteva divadelných predstavení v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, v Štátnom divadle Košice a Divadla pri fontáne,  oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov, zájazdy do Bardejova, Sarospataku, Sosta, návšteva Domice, Spišského hradu, zámku Hohenhole, ZOO v Spišskej Novej Vsi, kaštieľa v Humennom, Spišskej Kapituly, Spišského Podhradia, Kaštieľa v Markušovciach, Letohrádku Dardanely, Dobšinskej ľadovej jaskyne, Dediniek, Betliaru, turistika vo Vysokých Tatrách – v Tatranskej Javorine, na Štrbskom plese, v Bachledovej doline,  na Palcmanskú Mášu, výroba veľkonočných a vianočných ozdôb, rôzne tvorivé dielne, Športová olympiáda zdravotne postihnutých, wellness pobyty na Zemplínskej šírave, relaxačné pobyty v Piešťanoch, zájazd do Maďarska – termálne kúpalisko, výlet do Litmanovej a do Krynice, posedenie pri stromčeku, beseda so spisovateľmi v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického.

 

DC2: systematická činnosť speváckej skupiny Stráňanka, fašiangová zábava, Ples seniorov, Majáles, účasť na  prednáške o rode Sztárajovcov, o 70 rokov relatívneho mieru v Európe, o kompenzačných príspevkov, o kaštieľoch ako sídlach zemplínskych múzeí, o krádežiach, prepadnutiach, doprave, správaní chodcov, o medziľudských vzťahoch, prednáška michalovských hasičov, spojená s ukážkou plného zásahu, o zdravovede, kurz vzdelávania seniorov, výlet na Oravu, súťaž v bowlingu, účasť na podujatí Literárne dni seniorov a Michalovská hudobná jar, výlet do Bardejova a  Bardejovských kúpeľov, do Grécka, Maďarska, Podhájskej, na Viniansky hrad, na Senné rybníky, na Morské oko, do Tatranskej Javoriny, relaxačný pobyt v Thermalparku Šírava, návšteva divadelných predstavení v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, v Štátnom divadle Košice a Divadla pri fontáne, účasť na pietnych aktoch  a rôznych podujatiach v našom meste, oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov, Športová olympiáda seniorov, návšteva Hvezdárne v Michalovciach, tvorivé dielne, výstava ručných prác, aranžovanie kvetov, nadväzovanie spolupráce s inými dennými centrami i mimo mesta - Markovce Bajany a Stretava

 

DC3: systematická činnosť speváckej skupiny Klubovanka, účasť na besede o knihách, o metropole Zemplína,  Ples seniorov, fašiangová zábava, Majáles, posedenie pri stromčeku, maľovanie veľkonočných vajíčok a vianočných ozdôb, športové aktivity – tenis, stolný tenis, streľba zo vzduchovky, výlet do Podhájskej, wellness na Zemplínskej šírave, oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov, zájazdy do Bardejova, Sarospataku, Kisvardy, na Spišský a Ľubovniansky hrad, do Tatranskej Javoriny, na zámok Hohenhole, do Grécka, Kežmarku, na Morské oko, do Botanickej záhrady v Košiciach, účasť na podujatí Vansovej Lomnička, Jeseň života je krásna

 

DC4: návštevy Thermalparku Šírava, oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov, rôzne športové hry, Športová olympiáda seniorov, výlet do Maďarska, účasť na projekte Európsky projekt vzdelávania seniorov, výstava členov denného centra pod názvom Šikovné ruky členov DC, prednáška k Medzinárodnému dňu boja za odstránenie násilia na ženách a k Medzinárodnému dňu ľudských práv, k týždňu mozgu, o bezpečnej jeseni života,  o srdcovo-cievnych ochoreniach, o tom, ako správne užívať lieky, o bylinkách a mastičkách, účasť na pietnych aktoch  a rôznych podujatiach v našom meste, Ples seniorov, fašiangová zábava, Majáles, posedenie pri stromčeku, oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov, návšteva divadelných predstavení v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, v Štátnom divadle Košice, výlet do Maďarska a do ľadového domu na Hrebienku, na Viniansky hrad, do kaštieľa v Humennom, do Ruskej Bystrej, Hrabovej Roztoky, Podhoroďa, kameňolomu Beňatina, návšteva Pamätnej izby Viliama Gaňu, múzea Andyho Warhola, výlet s OZ Rozsievač – Po stopách baziliánov v Krásnom Brode a Bukovej Hôrke, tvorivé dielne, Športová olympiáda seniorov

 

DC5: účasť na pietnych aktoch  a rôznych podujatiach v našom meste, Ples seniorov, fašiangovo- valentínske stretnutie, Majáles, posedenie pri stromčeku, oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov, návšteva divadelných predstavení v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, v Štátnom divadle Košice a Divadla pri fontáne, športové hry seniorov, výlet do Maďarska, na Ranč v Blatnej Polianke, do Thermalparku Šírava, do Levoče, Kežmarku, Litmanovej, Humenného, na Betliar, prednáška o prvej pomoci, o bylinkách a mastičkách, o zdravom starnutí, kurz modelovania ozdôb na torty, výroba papierových srdiečok, zbierka kníh pre Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického, zbierka vrchnákov z PET fliaš na liečbu chorého chlapca, zbierka starých prikrývok pre útulok, návšteva Hvezdárne v Michalovciach, múzea v Trebišove

 

DC6: stretávanie členov literárneho krúžku, tvorivé dielne v Hobby miestnosti, fašiangový večierok, výroba veľkonočných a vianočných ozdôb, účasť na pietnych aktoch  a rôznych podujatiach v našom meste, oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov, výlet na Zemplínsku šíravu, účasť na literárnych súťažiach, počúvanie hudby, prednáška ku Medzinárodnému dňu boja proti fašizmu, prednáška o zdravom životnom štýle, prednáška Marec – mesiac knihy, tvorivé dielne, kartový turnaj, výroba masiek, účasť na pietnych aktoch  a rôznych podujatiach v našom meste, oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov

 

DC7: náboženská púť do Litmanovej a návšteva Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, púť do Lutinej, na Mariánsku horu v Levoči, účasť na Krížovej ceste v Remetských Hámroch, turistika v okolí, návšteva Thermalparku Šírava, účasť na pietnych aktoch  a rôznych podujatiach v našom meste, oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov, posedenie pri stromčeku, výlet na Senné rybníky, návšteva divadelných predstavení v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, v Štátnom divadle Košice a Divadla pri fontáne, relaxačný pobyt v Piešťanoch, vo Vysokých Tatrách, rehabilitačný pobyt v Podhájskej, Športová olympiáda seniorov, prednáška o zdravom starnutí, návšteva Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach

 

DC8: systematická činnosť speváckej skupiny Močarianka, účasť na pietnych aktoch a rôznych podujatiach v našom meste, Ples seniorov, fašiangová zábava, Majáles, posedenie pri stromčeku, Silvestrovská zábava, oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov, výlet do Vysokých Tatier, Sarospataku, poznávací zájazd do Jasovskej jaskyne, do Ríma – po stopách Gorazda Zvonického, do Štítnika, návšteva vianočného Krakova, návšteva divadelných predstavení v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, v Štátnom divadle Košice a Divadla pri fontáne, návšteva Thermalparku Šírava, opekačky spojené s posedením rodín, tvorivé dielne, turistika na Ranč v Pozdišovciach, literárne okienko – stretnutia v Pamätnej izbe Andreja Šándora, účasť na pietnych aktoch  a rôznych podujatiach v našom meste, Ples seniorov, fašiangová zábava, Majáles, posedenie pri stromčeku, Silvestrovská zábava, oslava sviatkov MDŽ, Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším, jubilantov, lampiónový sprievod, prednáška o liečení pomocou byliniek, Týždeň vzdelávania cez VŠZaSP sv. Alžbety

 

DC9: návšteva divadla, literárne okienko, účasť na podujatiach v meste

 

Mesto Michalovce podporuje záujmové aktivity seniorov aj prostredníctvom finančných dotácií, ktoré sú schvaľované v každom kalendárnom roku pre rôzne subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti na území mesta.

 

j. Zachovať činnosť rady seniorov.

 

Rada seniorov v meste Michalovce je konzultačným a poradným orgánom primátora mesta Michalovce pre iniciovanie a koordinovanie aktivít v meste, s dôrazom na dianie v sociálnej oblasti samosprávy. Rada svojou dlhoročnou činnosťou neustále potvrdzuje opodstatnenosť svojho zriadenia a je neustálym zdrojom námetov, nápadov, podnetov pre efektívnejšie fungovanie mesta.

Aktuálny Komunitný plán mesta na obdobie rokov 2018 – 2022 vytýčil za jednu z hlavných priorít v sociálnej oblasti mesta neustálu podporu a rozvoj kvality života seniorov, ako skupiny obyvateľov mesta s najväčším percentuálnym nárastom oproti uplynulému obdobiu.

Nezastupiteľnú úlohu pri realizácii tejto oblasti života mesta tak bude mať naďalej Rada seniorov.

 

2.  Ľuďom so zdravotným postihnutím odstrániť  čo najviac bariér budovaním  ďalších bezbariérových vstupov a technickými vylepšeniami mestských priestorov a služieb poskytovaných Mestom Michalovce.

 

a. V budove mestského úradu urobiť výťah pre ľudí s pohybovými ťažkosťami.

Pre uľahčenie pohybu osôb s pohybovými ťažkosťami by mala prispieť šikmá schodisková plošina v budove mestského úradu na Námestí osloboditeľov. Pri realizácii bol urobený prieskum trhu, najvýhodnejšia ponuka bola od firmy Velcon s.r.o. Banská Bystrica.

Toto riešenie sa javí ako najvhodnejšia forma, ako zabezpečiť bezbariérovosť aj tejto budovy, nakoľko budova je pamiatkovo chránená.

 

b. V priestoroch mestského kultúrneho strediska nainštalovať technické zariadenie (tzv. slučku) pre ľudí so sluchovými poruchami.

 

V roku 2017 Mesto z dôvodu komplexnej debarierizácie vo veľkej sále MsKS nainštalovalo zvukovú indukčnú slučku, ktorej cieľom bolo uľahčiť sluchovo – postihnutým ľuďom príjem zvukových informácií a zlepšiť ich zrozumiteľnosť. Je možné ju využívať pri koncertoch, divadelných i filmových predstaveniach prostredníctvom  načúvacieho prístroja alebo slúchadiel. Priestor bol označený špecifickým grafickým symbolom.

 

c. Do autobusov mestskej dopravy nainštalovať hlásiče, ktoré zlepšia orientáciu ľudí so zrakovými poruchami. Vo všetkých vozidlách boli inštalované hlásiče pre zlepšenie orientácie ľudí so zrakovými poruchami, a taktiež toto zariadenie prispieva k zvýšeniu kvality cestovania aj pre širokú verejnosť.

 

3. V spolupráci so špecializovanými zariadeniami poskytnúť  pomoc deťom a mládeži bez rodinného zázemia.

Mesto venuje veľkú pozornosť deťom a mládeži do 18 rokov, ktoré vyrastajú bez vhodného rodinného prostredia s cieľom predchádzať vzniku krízových situácií v rodine, zabezpečiť ochranu práv a záujmov detí, predchádzať prehlbovaniu porúch psychického vývinu a zamedziť nárastu sociálnopatologických javov.

Mesto úzko spolupracuje so špecializovanými zariadeniami v prípade nutnosti oddelenia výchovy dieťaťa od jeho rodiny a vytvorenia vhodného náhradného prostredia pre takéto deti.

V rokoch 2015 – 2018 má mesto zaznamenaný dočasný pobyt detí z krízových rodín v nasledovných zariadeniach:

ANIMA – domov sociálnych služieb pre deti, ktoré zariadenie poskytuje starostlivosť deťom a dospelým s telesným postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami správania so zmyslovým postihnutím autistom.

ÚTULOK v Baškovciach – sociálna služba poskytovaná v nepriaznivej sociálnej situácii, útulok je prispôsobený pre bývanie a potreby rodín s deťmi alebo jednotlivcom s dieťaťom.

Detský domov na Ul. Františka Kubača zriadený formou satelitných domčekov poskytuje rodinnú výchovu, odbornú diagnostiku, liečebno – výchovnú a psychologickú starostlivosť, resocializáciu, rehabilitáciu, rekreačnú činnosť, bývanie, stravovanie, obslužné činnosti, osobné vybavenie.

Mesto môže  poskytovať oprávneným žiadateľom – deťom do 18 rokov -  príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákonných ustanovení  na požiadanie rodičov detí, prípadne detského domova. Mesto v rozmedzí rokov 2015 – 2018  prispievalo na predmetný príspevok 4 deťom ročne.

 

4. Usilovať sa získať externé finančné prostriedky pre ďalšie využívanie terénnych sociálnych pracovníkov a možných komunitných pracovníkov, meniť životné návyky  ľudí ohrozených sociálnym vylúčením osobitne na Mlynskej ulici.

 

V novom programovom období 2014 – 2020 Mesto realizuje niekoľko projektov pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity (ďalej MRK):

 • Terénna sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou na území mesta sa uskutočňuje nepretržite od roku 2009. Od ukončenia Národného projektu Mlin II v decembri 2015, zamestnávalo Mesto na pozícii terénneho sociálneho pracovníka (TSP) dvoch zamestnancov z vlastných finančných zdrojov. Od r. 2017 Mesto realizuje Národný projekt Terénna sociálna práca a sociálna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a od 1. augusta 2017 zamestnáva šiestich terénnych sociálnych pracovníkov. Výška schváleného NFP je formou 100% refundácie úväzkov v celkovej mesačnej výške 5 591,31 €. Projekt bude trvať do 30. októbra 2019.
 • Komunitná práca s marginalizovanou rómskou komunitou. Mesto v roku 2017 začalo poskytovať novú sociálnu službu – Komunitné centrum. Mesto sa zapojilo do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK financovaného z OP Ľudské zdroje. Cieľom projektu je realizovať komunitnú prácu v lokalitách s MRK v meste Michalovce. Mesto Michalovce zamestnalo od 1. septembra 2017 troch komunitných pracovníkov v lokalite Ulice mlynskej s najvyššou koncentrovanou prítomnosťou MRK; výška schváleného NFP je formou 100% refundácie plných úväzkov komunitných pracovníkov v celkovej mesačnej výške 3 007 €. Projekt  potrvá do 30. októbra 2019.
 • Výstavba Komunitného centra (KC) v lokalite Angi mlyn sa úspešne zavŕšila: od 1.7.2018 je novopostavený objekt v prevádzke. Táto stavba dispozične pozostáva zo spoločenskej miestnosti pre skupinové aktivity, kuchynského kúta a sociálnych zariadení pre klientov a personál. Súčasťou KC je aj stredisko osobnej hygieny, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie nevyhnutnej osobnej hygieny pre ľudí bez prístrešia, ťažko zdravotne postihnutých a ľudí v dôchodkovom veku. Na výstavbu KC, vrátane jeho vybavenia, získalo Mesto NFP vo výške 107 593,20 € z operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom ERDF fondu EÚ. Spolufinancovanie Mesta predstavovalo 18 274,44 €. Projektmi  MLIN – Marginalize Locality – Inclusion a MLIN II sa naštartovala a posilnila terénna sociálna práca na Ulici mlynskej, vytvorila sa funkčná sieť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov pre realizáciu služieb starostlivosti vo všetkých kritických oblastiach života rómskej komunity. Predmetný projekt – MLIN II – ktorý bol financovaný z externých európskych zdrojov, bol ukončený k 31.10.2015. Tento fakt však neznamenal ukončenie terénnej sociálnej práce v lokalite Angi mlyn, keďže mesto kontinuálne zamestnalo 2 sociálnych pracovníkov s tým, že boli platení zo mzdových prostriedkov Mesta. Mesto má súčasne schválenú  Lokálnu stratégiu komplexného prístupu pre oblasť vzdelávania, sociálnej práce a zamestnanosti rómskeho etnika.

Konkrétne výsledky, ktoré sa dosiahli sústavným pôsobením TSP a ATSP v lokalite Angi mlyn:

 • získala sa prehľadná evidencia o obyvateľoch lokality
 • skompletizovala sa evidencia nájomných zmlúv u obyvateľov Ul. mlynskej
 • zlepšil sa výber nájomného
 • znížila sa miera devastácie bytov
 • zlepšilo sa životné prostredie v lokalite aj v okolí
 • zmiernilo sa sociálne napätie
 • zaviedli sa rómske hliadky, ktoré dohliadajú na poriadok v lokalite a udržiavanie občianskeho spolunažívania
 • znížila sa kriminalita (aj vplyvom rómskych hliadok)
 • zvýšila sa miera aktivity a zainteresovanosti na riešení vlastných problémov
 • výstavbou multifunkčného ihriska sa vytvorili podmienky na športové aktivity týchto obyvateľov a tým aj alternatíva k ich doterajšiemu tráveniu voľného času
 • na základe iniciatívy primátora mesta vznikla Rada rómskych zástupcov, ako poradný orgán primátora
 • zrealizoval sa proces identifikácie rodín v starých bytových domoch na Angi mlyne, ktoré môžu rozšíriť okruh osôb, u ktorých sa uplatní inštitút osobitného príjemcu pri platení nájomného

 

Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci realizujú každodenne v teréne danej lokality monitorovaciu činnosť za účelom vyhľadávania sociálnych problémov občanov týkajúcich sa:

- sociálno-patologických javov: pomoc a sociálne poradenstvo pri riešení dôsledkov zanedbávania starostlivosti o maloleté deti, prevencia proti šíreniu infekčnej choroby - syfilis, poskytnutie pomoci a sociálneho poradenstva v rodinách, v ktorých sa vyskytli podozrenia zo záškoláctva,

- financií a hospodárenia: poskytnutie sociálneho poradenstva v oblasti financií, pomoc pri vybavovaní splátkových kalendárov, poskytnutie pomoci v rámci hospodárenia v domácnostiach,

- sociálneho zabezpečenia: vybavovanie štátnych sociálnych dávok, pomoc pri vybavovaní rodných listov, sociálne poradenstvo pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, vysvetlenie a prečítanie úradných rozhodnutí,

- zamestnanosti: vyhľadávanie voľných pracovných miest, zasielanie žiadostí o prijatie do zamestnania,

- bývania: sociálne poradenstvo v oblasti bývania, poradenstvo pri riešení problematických vzťahov v rodinnom prostredí,

- zdravia: asistencia pri zisťovaní informácií týkajúcich sa zdravotného stavu hospitalizovaných detí, spolupráca so všeobecnými lekármi ohľadne povinného očkovania a zdravotného stavu detí,

 

Títo pracovníci komunitného centra od začiatku svojej činnosti prispievajú k:

 • zlepšovaniu sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a vylúčených spoločenstiev
 • prevencii sociálno – patologických javov
 • podpore efektívneho riešenia konfliktov a napätí v komunite
 • podpore záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času
 • podpore vzdelávania detí a mládeže
 • podpore iniciatív obyvateľov v oblasti zdravého a čistého životného prostredia, realizácii zdravotnej osvety.

Strategický plánovací dokument v oblasti rozvoja sociálnych služieb a iných služieb v sociálnej oblasti mesta je „Komunitný plán“ (KP).  Obsahuje okrem iného súhrn opatrení a krokov, ktorých cieľom je starostlivosť o jednotlivé komunity obyvateľstva žijúce na území mesta Michalovce. V roku 2017 mestské zastupiteľstvo schválilo  KP na obdobie rokov 2018 – 2022. Cieľom komunitnej práce v obci je motivovať  obyvateľov obce a inštitúcie k hľadaniu a formulovaniu spoločných cieľov, ako aj foriem spolupráce. Hlavný význam komunitného plánu spočíva v stanovení priorít v práci s jednotlivými komunitami a časových intervalov na dosiahnutie požadovaných cieľov.

Priority, ktoré boli vytýčené aktuálne platným Komunitným plánom na roky 2018 - 2022:

1. Podporovať rozvoj sociálnych služieb a svojpomoci pre zlepšovanie kvality života seniorov, ako skupiny obyvateľov mesta s najväčším percentuálnym nárastom oproti minulému päťročnému obdobiu.

2. Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb a sociálnej pomoci v súlade s potrebami cieľových skupín a komunít.

3. Zlepšovanie starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľov mesta.

4. Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

 

5. Prispievať k starostlivosti o bezdomovcov, usilovať sa o vytvorenie centra osobnej hygieny v priestoroch útulku pre bezdomovcov.

Mesto Michalovce v rámci zvýšenej starostlivosti o bezdomovcov zriadilo počas zimných mesiacov v roku 2016 a 2017 dočasné nízkoprahové ubytovacie zariadenie na Ul. staničnej s kapacitou 20 osôb. Mesto zabezpečilo monitorovanie tejto lokality kamerou, zabezpečilo osvetlenie priestorov, možnosť vykonávania hygienických úkonov ubytovaných v susednej budove Útulku a nevyhnutné personálne zabezpečenie prevádzky dočasného ubytovacieho zariadenia. Podarilo sa zaktivizovať Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, ktorej študenti  spolu s učiteľmi  z odboru ošetrovateľstva opakovane poskytli bezdomovcom z mesta ošetrenie, jedlo, ale aj poradenstvo ako sa majú o seba starať, pri akých príznakoch majú vyhľadať lekára, ako si majú pomáhať navzájom medzi sebou.

Súčasťou tohto centra na ktoré Mesto získalo externé finančné prostriedky, bude aj stredisko osobnej hygieny pre určenú skupinu obyvateľov mesta. Občania, ktorí si nedokážu zabezpečiť základné osobné hygienické aktivity budú mať umožnené za minimálny poplatok možnosť umytia sa, osprchovania. So zahájením prevádzky strediska osobnej hygieny sa počíta od 1.1.2019.

 

III. Školstvo

 

 Základné školy

 

1. Pokračovať v rekonštrukcii objektov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

 

Prioritou Mesta bolo dokončenie výmeny okien na školách. V roku 2015 boli z projektu na ZŠ, Ul. moskovská vymenené okná a zateplená strecha a komplexná rekonštrukcia budovy školy na Ul. Mlynskej , na ZŠ,  Ul. Komenského boli vymenené všetky okná a dvere  v celom objekte a spojovacej chodbe z prostriedkov MŠVVaŠ SR určených na riešenie havarijných stavov v celkovej výške 210 000,- €, na ZŠ, Ul. Švermu v pavilóne telocvične výmena okien a oprava strechy na spojovacej chodbe s výmenou okien, na  ZŠ, Ul. školská  výmena okien a dverí v celom objekte školy, na spojovacej chodbe a oprava strechy na budove a oprava hygienických zariadení v ŠJ, na ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku bola v roku 2016  zrealizovaná výmena 24 ks okien v novej budove a v ŠJ pri ZŠ výmena okien, oprava šatní a hygienických zariadení. Na všetkých školách bola zrealizovaná výmena okien a dverí. Boli opravené hygienické zariadenia na ZŠ, Ul. Moskovská, ZŠ, Ul. Komenského a ZŠ, Ul. Školská. V roku 2018 sa ukončí na všetkých školách oprava hygienických zariadení pre žiakov a dospelých. Hľadajú sa možnosti hlavne z iných zdrojov na opravu fasád resp. zateplenie objektov na ZŠ, Ul. Moskovská, ZŠ, Ul. Komenského, ZŠ, Ul. Školská, ZŠ, Ul. Krymská a ZŠ P. Horova, Ul. Kpt. Nálepku v rámci projektov na úsporu energií a ochrany životného prostredia. Na ZŠ, Ul. Komenského a ZŠ, Ul. Školská v pavilónoch telocviční boli opravené šatne, kabinety, hygienické zariadenia, elektrické, kanalizačné, vodovodné rozvody a palubovky. Môžeme konštatovať, že na všetkých školách máme opravené a zrekonštruované pavilóny telocviční.

 V r. 2015 prebehla rekonštrukcia III.ZŠ, Moskovská ul. 1 – budov na Moskovskej ul., a Ul. mlynskej v celkovej hodnote 1 494 848 € zo zdrojov ERDF a ŠR.  Na budove na Ul. moskovskej boli vymenené okná, zateplená strecha, budova na Ul. mlynskej bola komplexne rekonštruovaná a bola tam realizovaná prístavba, ktorou sa zvýšila kapacita zariadenia.

 

2. Pokračovať v rekonštrukcii areálov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

 

V rámci rekonštrukcie areálov škôl na ZŠ, Ul. Komenského ZŠ, bol opravený poškodený povrch atletickej dráhy, je podaná žiadosť na výstavbu multifunkčného ihriska. Na ZŠ, Ul. školská bolo vybudované multifunkčné ihrisko z dotácie štátu vo výške 40 000 €. Na rekonštrukciu športového ihriska ZŠ, Krymská ul., bola podaná žiadosť na ÚV SR vo výške 200 000 €.

 

3. Podporiť  aktivity základných škôl v meste, ktoré povedú k skvalitneniu výchovno‐ vzdelávacieho procesu v týchto školách.

 

V tejto oblasti  školy uskutočňovali motivovanie žiakov v rámci školských vzdelávacích programov. Každá škola má schválený školský vzdelávací program určitého zamerania - umeleckého, prírodovedného – matematika, fyzika, chémia, športového – futbal, hokej, plávanie, hádzaná, basketbal, florbal, jazyky a pod. Podľa tohto zamerania si rodičia  mali možnosť vybrať školu pre svoje dieťa. Vzdelanostnú úroveň školy skvalitňovali využitím moderných vyučovacích metód a učebných pomôcok, odborným vzdelávaním pedagogických zamestnancov a vedomosti žiakov sa preverovali na vedomostných olympiádach organizovaných MŠVVŠ SR. Každoročne boli organizované vedomostné súťaže rôzneho zamerania pod záštitou primátora mesta. Úspešní žiaci a učitelia boli oceňovaní rôznymi formami napr. prijatím primátorom mesta ku Dňu učiteľov, Dňu študentstva, Najlepší športovci boli oceňovaní za príslušný rok a po dosiahnutí úspechu. Mesto zároveň v celom sledovanom období podporovalo zmeny vzdelávacích programov jednotlivých škôl, podľa ich požiadaviek  a návrhov.

 

4. Naďalej využívať formy pozitívnej motivácie škôl i jednotlivých žiakov ich oceňovaním a prijímaním na úrovni primátora mesta, naďalej aj propagovať  ich úspechy s využitím miestnych médií.

 

Úspešní žiaci, učitelia a riaditelia boli oceňovaní prijatím u primátora mesta priamo po dosiahnutí úspechu a tiež pri príležitosti Dňa učiteľov, Dňa študentstva, Prijatie najúspešnejších športovcov a pod. Oceňovaní boli žiaci, ktorí dosiahli popredné miesta v krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach vo vedomostných olympiádach a športových súťažiach. Pri týchto akciách k zviditeľneniu týchto úspechov boli prizývané TV Mistral, TV Východ, TV Zemplín, zverejňovali sa v Michalovčanovi, Korzári, MY zemplínske noviny, ECHO a na web stránke aj FB profile Mesta.

 

5. Vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj záujmovej činnosti na základných školách v jej rôznych formách a podobách.

 

Záujmová činnosť žiakov základných škôl bola koordinovaná a podporovaná cez odbor školstva a športu. Podmienky sa zlepšovali údržbou a rekonštrukciou telocviční a to ZŠ, Ul. J. Švermu, ZŠ, Ul. školská, ZŠ, Ul. Komenského, ZŠ, Ul. krymská a ZŠ P. Horova a opravou  spoločenských miestností, odborných učební, športových areálov a ihrísk na všetkých školách. Tieto  boli využívané na záujmovú činnosť ale aj pre verejnosť.  Mesto podporovalo záujmovú činnosť aj finančne, keď každoročne vyčleňovalo vo svojom rozpočte finančné prostriedky na podporu aktivít v rôznych oblastiach, a to športovým mládežníckym klubom vo výške cca 100 000 €,  na podporu mimoškolskej činnosti v športovej, kultúrnej, umeleckej i vedomostnej pre základné školy vo výške 18 000 €. Záujmová činnosť sa uskutočňovala aj v centrách voľného času, ktoré sú pri základných školách zriadené i v  rámci krúžkovej činnosti na školách ako pravidelnou činnosťou, ktorá bola potom využitá pri realizácií rôznych súťaží a podujatí, či už pod záštitou mesta alebo iných organizácií  - kolektívne športy – volejbal, basketbal, stolný tenis, halový futbal a pod. Záujmová činnosť z kultúrnej a umeleckej oblasti bola využívaná pri podujatiach usporadúvaných mestom –  vystúpenia pri rôznych výročiach, na Deň matiek, Mesiac úcty k starším, benefičné koncerty, Deň Južanov, Deň Močarančanov, Deň na poctu mesta, vianočné a mikulášske akadémie a pod. Základné školy, ktoré sú na území mesta, každoročne organizovali  Festival kultúrno-výchovnej činnosti s účasťou žiakov družobných miest, Havranu -spevácku súťaž, Mestskú športovú olympiádu, Festival country tanca a pod. ako prehliadku záujmovej činnosti na základných školách.

 

6. Zachovať  systém a štruktúru mestských súťaží pre žiakov základných škôl, naďalej ich vnímať  ako jeden z nástrojov pozitívnej motivácie a v prípade záujmu podporiť  aj vznik nových súťaží.

Počas celého hodnoteného obdobia boli mestské súťaže organizované  zo strany Mesta cez odbor školstva a športu v spolupráci so základnými školami, združeniami, organizáciami a športovými klubmi s využitím záujmovej činnosti so zámerom aby sa ich zúčastňovalo čo najviac detí a žiakov. Boli podporované súťaže a podujatia, či už pod záštitou mesta alebo iných organizácií, ktoré majú už svoju tradíciu a to mestské vedomostné súťaže – Michalovce naše mesto, Zvonického literárne dni, Viem čo neviem, Goetheo a Shakespearove dni a Mladí výtvarníci, kultúrne podujatia Festival kultúrno-výchovnej činnosti žiakov základných škôl s účasťou žiakov družobných miest, spevácka súťaž Havrana, Memorial M. Eštokovej,  Festival country tanca, Vianočné a mikulášske koncerty a pod. , športové súťaže – Mestská športová olympiáda, Turnaj v malom futbale, Viacboj všestrannosti, plávanie, vybíjaná, hádzanársky turnaj, turnaj v stolnom tenise, šachový turnaj, turnaje v basketbale, volejbale. Z nových súťaží to bol turnaj v badmintone, florbale a streetballe, nakoľko o tieto nové druhy športu je zo strany žiakov záujem.

 

7. Osobitne podporovať  žiakov, ktorí budú mesto reprezentovať  v republikových a medzinárodných súťažiach.

Za hodnotené obdobie vedenia škôl podporovali žiakov prípravou v rôznych krúžkoch a školských súťažiach so zameraním na prírodovednú, športovú, umeleckú oblasť, ktoré mali viesť k rozšíreniu ich vedomostí. Svoje vedomosti, zručnosti a športové výkony si merali na rôznych mestských súťažiach, ktoré boli organizované  zo strany Mesta cez odbor školstva a športu v spolupráci so základnými školami, združeniami, organizáciami a športovými klubmi so zámerom aby sa ich zúčastňovalo čo najviac detí a žiakov. Boli podporované súťaže a podujatia, či už pod záštitou mesta alebo iných organizácií, ktoré majú už svoju tradíciu, boli organizované každý rok s finančnou podporou Mesta vo výške 20 000 €, a to mestské vedomostné súťaže – Michalovce naše mesto, Zvonického literárne dni, Viem čo neviem, Goetheo a Shakespearove dni a Mladí výtvarníci, kultúrne podujatia Festival kultúrno-výchovnej činnosti žiakov základných škôl s účasťou žiakov družobných miest, spevácka súťaž Havrana, Memorial M. Eštokovej,  Festival country tanca, Vianočné a mikulášske koncerty a pod. , športové súťaže – Mestská športová olympiáda, Turnaj v malom futbale, Viacboj všestrannosti, plávanie, vybíjaná, hádzanársky turnaj, turnaj v stolnom tenise, šachový turnaj, turnaje v basketbale, volejbale, ako aj nové súťaže, a to turnaj v badmintone, florbale a streetballe, nakoľko o tieto nové druhy športu je zo strany žiakov záujem. Tí najlepší žiaci sa zúčastňovali a dosahovali úspechy umiestnením sa na popredných miestach v regionálnych, celoslovenských, ale aj medzinárodných súťažiach a olympiádach napr. výtvarné práce s rôznym zameraním, úspechy speváckeho zboru PRO MUSICA, tanečný súbor Slniečko.

 

8. Podporovať  podujatia organizované základnými školami, ktoré budú prispievať  k propagácii mesta na Slovensku a v zahraničí.

Mesto podporovalo podujatia organizované školami každý rok finančne - vyčlenením čiastky 18 200 € na mimoškolskú činnosť škôl. Jednotlivé aktivity škôl v spolupráci s Rodičovskými klubmi boli tiež finančne podporované cez nenávratné dotácie Mesta na základe ich žiadosti ročne cca 2 000 €. Záujmová činnosť z kultúrnej a umeleckej oblasti bola využívaná pri podujatiach usporadúvaných Mestom –  vystúpenia pri rôznych výročiach, jarmokoch, na Deň matiek, Mesiac úcty k starším, benefičné koncerty, vianočné a mikulášske akadémie, ekoprojekty, športové súťaže organizované klubmi a pod. Základné školy, ktoré sú na území mesta organizovali  Festival kultúrno-výchovnej činnosti s účasťou žiakov družobných miest – v roku 2018 sa uskutočnil už jeho 18 ročník, Havranu -spevácku súťaž – 11.ročník, Mestskú športovú olympiádu základných škôl, Festival country tanca,  a pod. ako prehliadku záujmovej činnosti na základných školách. Základná umelecká škola bola každoročne organizátorom hudobnej a speváckej súťaže Zemplín POP na regionálnej úrovni s veľmi dobrou účasťou aj hodnotením. Podporovaná bola účasť na akciách organizovaných partnerskými mestami, kde náš naše školy reprezentovali napr. spevácka súťaž Spívejfest vo Vyškove, účasť detí v medzinárodnom letnom tábore žiakov družobných miest vo Vyškove a Jaroslavi.

 

9. Naďalej vytvárať  podmienky pre propagáciu našich škôl a osobitne ich úspechov v miestnych i celoštátnych médiách.

Aktivity škôl, súťaže, akadémie, olympiády a všetky úspechy, ktoré školy dosiahli boli propagované v regionálnych médiách – TV Mistral, TV Východ, TV Zemplín, noviny Michalovčan, Korzár, MY zemplínske noviny, ECHO, web stránka mesta, FB mesta, a sporadicky aj  prostredníctvom celoštátnych médií.

 

10. Vytvoriť  podmienky pre vzájomnú spoluprácu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce a CZŠ Sv. Michala.

Pri  organizovaní podujatí a súťaží základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta bola pozývaná a zapájala sa aj CZŠ sv. Michala. Naopak pri organizovaní súťaže zo strany CZŠ sa jej zúčastnili základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta napr. Biblická olympiáda. CZŠ sa  zúčastňovala každoročne Festivalu kultúrno-výchovnej činnosti s účasťou žiakov družobných miest, speváckej súťaže Havrana, Mestskej športovej olympiády a vybraných športových a  vedomostných súťaží organizovaných mestom.

 

11. Podporovať  aktivity CZŠ Sv. Michala Michalovce pri skvalitňovaní výchovno‐ vzdelávacieho procesu v škole i v ich snahe usporiadať vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré škola užíva.

Aktivity CZŠ sv. Michala boli podporované zo strany Mesta každoročne poskytovanými nenávratnými dotáciami, taktiež pri  organizovaní podujatí a súťaží základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bola pozývaná a zapájala sa aj CZŠ sv. Michala.     Iniciovali sa jednania ohľadom výmeny nehnuteľnosti zo strany štátu a Mesta.

 

Materské školy

 

1. Dokončiť  rekonštrukciu objektov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

 

V roku 2017 sa ukončili opravy hygienických zariadení pre deti na MŠ, Ul. leningradská, MŠ, Ul. okružná, MŠ, Ul. Komenského a MŠ, Ul. F. Kráľa a teda možno konštatovať, že na všetkých MŠ sú opravené hygienické zariadenia pre deti. V rokoch 2017 a 2018 sa zrealizovala oprava 50% hygienických zariadení pre dospelých. Začalo sa s opravou  kuchyniek pri triedach kde sa vydáva jedlo deťom, zatiaľ to bolo  pri dvoch triedach na MŠ, F. Kráľa. Začalo sa  s opravou fasád, a to starej budovy na MŠ, Ul. školská a časti fasády na MŠ, Ul. okružná. Boli zriadené telocvične -  MŠ, Ul. školská, MŠ, Ul. Komenského, MŠ, Ul. okružná, MŠ, Ul. Vajanského, MŠ, Ul. Švermu za účasti podpory Mesta, rodičovského klubu a sponzorov.

 

2. Školské areály materských škôl považovať za jednu z investičných priorít. Za tým účelom v nich opravovať spevnené plochy a tzv. terasky.

 

K zveľadeniu areálov materských škôl prispela oprava chodníkov, príjazdových plôch k školským jedálňam a plôch na hranie na všetkých materských školách. Opravovali sa  pieskoviská a dopĺňali detské hracie zariadenia (preliezky). V roku 2016 sa  začalo s opravou terasiek pri triedach zatiaľ pri dvoch triedach z troch  na MŠ, Ul. okružná. Postupne by sa mali opraviť aj na ostatných MŠ tak,  aby ich mohli deti využívať v prípade zlého počasia.

 

3. Prípadný zvýšený záujem o umiestnenie detí do materských  škôl, vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacít  v materských školách.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta bolo v hodnotenom období osem materských škôl, v ktorých bolo v meste  dostatok kapacít pre umiestnenie detí na základe požiadaviek rodičov. Boli zaškolené všetky päťročné deti, ktorých rodičia o to prejavili záujem a kladne vybavené všetky žiadosti o prijatie dieťaťa zo strany rodičov.

Mesto v prípade záujmu súkromných zriaďovateľov materských škôl ústretovo napomáha v rámci možnosti prenájmu mestských nebytových priestorov a pozemkov. Predmetom prenájmu je objekt cirkevnej MŠ na Ulici J. Švermu a prenájom priľahlých pozemkov k súkromnej materskej škole na Ulici okružnej.

 

4. Podporovať vznik nových detských ihrísk v areáloch materských škôl.

 

Mesto podporovalo budovanie nových detských ihrísk hlavne formou rôznych projektov, o ktoré sa  materské školy alebo Mesto uchádzalo, v spolupráci s rodičmi a sponzormi. Finančne podporilo  doplnenie detských hracích zariadení (preliezky, hojdačky, domčeky, lode, ihlany, kĺzačky), opravu existujúcich  ihrísk, ale aj vybudovanie nových. Boli vybudované  oddychové zóny (jazierka, malé altánky, záhradky s liečivými bylinkami, skalky a pod.)  väčšieho i menšieho rozsahu na všetkých  MŠ a  dopravné ihriská – MŠ, Ul. školská, MŠ, Ul. Komenského, MŠ, Ul. Švermu.

 

5. Podporiť aktivity materských škôl, ktoré povedú ku skvalitneniu výchovno‐vzdelávacieho procesu v týchto školách.

Ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho zlepšeniu Mesto prispelo  vybavením rôznymi učebnými pomôckami - interaktívne tabule, notebooky, tlačiarne, programové vybavenia, detský hrací nábytok (sedačky, kuchynky, ), ale aj školským nábytkom . Pozornosť sa venovala aj  vzdelávaniu pedagogických pracovníkov účasťou na odborných seminároch a  rozvíjaním školských vzdelávacích programov v spolupráci s MPC Košice a Prešov. Mesto  podporovalo materské školy aj v aktivitách s rodičmi, o ktoré je stále väčší záujem – Deň matiek, Deň otcov, Dni zdravia s ochutnávkami jedál, Helovín, Európsky deň rodičov a školy, Deň športu, Deň rodiny, karnevaly, mikulášske a vianočné vystúpenia. Podporovala  sa spolupráca s organizáciami, ktoré prispeli k zlepšeniu krúžkovej činnosti ako napríklad Deň sv. Floriána - hasiči, Deň otvorených dverí v kasárňach, Deň múzeí, Záchranári deťom a pod.

 

6. Zachovať všetky súťaže materských škôl, s ktorými sú dobré skúsenosti a v prípade záujmu škôl podporiť aj súťaže nové.

 

Mesto podporovalo súťaže a aktivity, ktoré majú už svoju tradíciu ako Slávik v materskej škole, Olympiáda materských škôl, Liga pohybovej zdatnosti detí materských škôl, Deň matiek, Deň otcov, Halloween, mikulášske a vianočné vystúpenia detí pre rodičov, akadémie pri výročiach materských škôl a pod., ale začalo sa s novou aktivitou, a to. Korčuliarska gramotnosť už tretí rok a Plavecká gramotnosť – prvý ročník.

 

7. Podporovať aktivity materských škôl v meste, ktorých zriaďovateľom sú iné subjekty.

Materské školy sa zúčastňovali aktivít, ktoré organizujú pri rôznych príležitostiach organizácie v našom meste - Deň sv. Floriána - hasiči, Deň otvorených dverí v kasárňach, Deň múzeí - Zemplínske múzeum, Záchranári deťom, Mesiac knihy - knižnica, Hvezdáreň,  mestské kultúrne stredisko, divadlá a pod., ktoré sa deťom veľmi páčili.  Mesto podporilo každoročne projekty týchto materských škôl v rámci dotačného systému Mesta.

 

8. Podporiť rekonštrukciu objektu materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi, ktorý je vo vlastníctve Mesta Michalovce.

Mesto poskytlo finančné prostriedky na opravu strechy v objekte CMŠ bl. V. Hopku, ktorý je majetkom Mesta, umožnilo výmenu okien a vybudovanie plynovej kotolne pre objekt. Zmenou nájomnej zmluvy v roku 2017 na dlhodobý prenájom do roku 2036 sa vytvorili podmienky pre zriaďovateľa uchádzať sa o získanie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov. Každoročne boli tiež obidve CMŠ podporované z dotačného systému Mesta.

 

 

ZUŠ

 

1. Pokračovať v rekonštrukcii objektu ZUŠ Štefánikova.

 

V rokoch 2015 – 2018 bola zrealizovaná výmena okien, oprava a montáž nových žalúzií na všetkých oknách, oprava hygienických zariadení pre žiakov na troch poschodiach a oprava časti podláh. Pripravuje sa zmodernizovanie koncertnej sály.  V roku 2017 bola pre zvýšenie pohody vnútorného prostredia nainštalovaná klimatizácia v koncertnej sále.

 

2. Podporiť iniciatívy školy, ktoré povedú k zvýšeniu atraktivity ZUŠ Štefánikova a k zvýšeniu úrovne výchovno‐vzdelávacieho procesu v škole.

 

Mesto podporovalo iniciatívy školy zriadením elokovaných pracovísk v obciach Vinné, Jovsa a Budkovce a na základe záujmu detí aj literárno-dramatického odboru. Školu podporovalo v presadzovaní štátneho i svojho školského vzdelávacieho programu, ktorý bol zameraný na sledovanie a uplatňovanie nových trendov, flexibilite,  v tvorivých a inovačných formách vzdelávania, pri ktorých žiaci nebudú mať strach, trému a nebudú sa nudiť. V súlade s individuálnymi dispozíciami, vekovými zvláštnosťami učitelia hľadali a rozvíjali tvorivý potenciál každého z nich. To viedlo k zvýšeniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a atraktivite školy. Množstvom vystúpení doma aj v zahraničí  sa podporovalo zdravé sebavedomie žiakov. Škola bola a je zapojená do projektu - Svetová súťaž v zborovom speve, ktorej sa zúčastňoval spevácky zbor PRO MUSICA, bola organizovaná stále v inom štáte, v roku 2018 v Grécku v Treveze, kde zbor získal zlatú medailu -  projekt prispel k zvyšovaniu umeleckej úrovne  zboru Pro Musica a propagácii mesta i Slovenska s finančnou podporou Mesta.

Tanečný odbor pripravoval rôzne vystúpenia ako Vianočný koncert TO Alica v krajine zázrakov, Tanečné vystúpenie Čo nám stará mať rozprávali, Snehová kráľovná hlavne pre rodičovskú verejnosť, ktoré boli zamerané na prezentáciu odboru.

Samostatné výstavy žiakov výtvarných ateliérov v galérii ZUŠ boli zamerané na prezentáciu výtvarnej tvorby žiakov a boli prezentované aj v televízii Mistrál.

Základná umelecká škola bola každoročne organizátorom hudobnej a speváckej súťaže Zemplín POP – súťažná prehliadka pop – rockových skupín na regionálne úrovni s veľmi dobrou celoslovenskou účasťou aj hodnotením. V roku 2018 to bol 9. ročník tejto súťaže.

V rámci investičných aktivít v tejto škole bola v rokoch 2015 – 2018 zrealizovaná výmena okien, oprava a montáž nových žalúzií na všetkých oknách, oprava hygienických zariadení pre žiakov na troch poschodiach a oprava časti podláh. Zmodernizovala sa aj koncertná sála, kde bola nainštalovaná klimatizácia.

 

3. Podporovať  všetky ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov, ktoré pôsobia v meste Michalovce.

 

Súkromné ZUŠ, ktoré pôsobia v meste boli zapájané do vystúpení v rámci kultúrnych programov mesta - výročia, vianočné trhy, jarmoky, Zemplínske slávnosti, boli im poskytnuté podľa možnosti priestory na činnosť a tiež finančné prostriedky na ich aktivity vo forme nenávratných dotácií.

 

4. V spolupráci s vedeniami základných umeleckých škôl pôsobiacich v meste Michalovce pripraviť spoločné podujatia a súťaže týchto škôl.

V meste pôsobia štyri základné umelecké školy, kde tri sú súkromné a jedna je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Mesto v spolupráci s vedeniami škôl pripravilo spoločné vystúpenie pod názvom „SPOLU“, kde školy prezentovali svoju prácu z oblasti hudobnej, výtvarnej, tanečnej a speváckej.

 

5. Prostredníctvom mestských médií a prijatiami primátorom mesta prispieť  k propagácii základných umeleckých škôl v meste a k motivácii žiakov a ich rodičov o umelecké vzdelanie.

Úspešní žiaci umeleckých škôl a ich pedagógovia boli oceňovaní prijatím u primátora mesta po dosiahnutí úspechu a tiež pri príležitosti Dňa učiteľov a Dňa študentstva. Oceňovaní boli žiaci, ktorí dosiahli popredné miesta v krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Aktivity umeleckých boli propagované v regionálnych médiách – TV Mistral, TV Východ, TV Zemplín, noviny Michalovčan, Korzár, MY zemplínske noviny, ECHO, web stránka mesta, FB mesta, a sporadicky aj  prostredníctvom celoštátnych médií.  Mesto vydalo tiež kalendár s výtvarnými prácami žiakov základných umeleckých škôl – výtvarný odbor. Školy organizovali každoročne v závere školského roka koncerty, vystúpenia a výstavy žiakov všetkých odborov, ktoré podporovalo Mesto účasťou vedenia mesta, odboru školstva a športu a poslancov MsZ. Školy podporovalo každoročne Mesto tiež nenávratnou dotáciou z rozpočtu Mesta.

 

Stredné školy

 

1. Naďalej všestranne podporovať stredné školy v meste vrátané finančnej podpory.

 

Mesto každoročne podporuje stredné školy aj prostredníctvom dotačného systému Mesta na základe žiadosti o dotáciu.

 

2. Súťaže stredných škôl organizované Mestom Michalovce naďalej považovať za pozitívny spôsob motivácie mladých  ľudí pre ich aktívny mravný, vedomostný, kultúrny a športový rozvoj.

Mesto v spolupráci s vedeniami škôl organizovalo pre študentov hlavne športové súťaže, a to vo volejbale, nohejbale, súťaž najzdatnejší študent, maratónska štafeta stredných škôl 42 x 1 km. Podporovalo sa aj  Divadlo pri fontáne, kde vystupujú aj študenti stredných škôl.

 

3. Podporiť rozvoj duálneho vzdelávania na stredných školách v meste Michalovce.

K podpore rozvoja duálneho vzdelávania na stredných školách v meste boli organizované spoločné akcie s Košickým samosprávnym krajom a Gymnáziom P. Horova, v športovej hale tejto školy,  pre riaditeľov a výchovných poradcov  základných a stredných škôl regiónu so zástupcami najväčších podnikov v meste Michalovce BSH, Bel a Siemens  pre žiakov, rodičov a pre iné výrobné podniky v regióne so zámerom ukázať aké sú pracovné možnosti a technické vybavenie v podnikoch. Samostatné prezentácie uskutočňovala SOŠ technická, Ul.partizánska k hľadaniu východísk ako vhodnou formou získať žiakov na učebné odbory, z ktorých by mali uplatnenie v týchto podnikoch.

 

Vysoké školy

 

1. Aktívnejšie podporiť Nadáciu profesora Čolláka.

Mesto podporuje činnosť Nadácie prof. Čolláka, jednak tým, že má svojich zástupcov v Správnej rade Nadácie prof. Čolláka, podporou ich aktivít a tiež finančne.

Mesto každoročne podporuje Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity aj finančne, prostredníctvom dotácie.

 

2. Zlepšiť stav objektov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Michalovce, v ktorých sídlia vysoké školy.

 

V meste pôsobia dve pobočky vysokých škôl – Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita  Bratislava a Vysoká škola sociálnej práce a zdravotníctva sv. Alžbety, Bratislava. Mesto poskytlo pre tieto školy primerané priestory, ktoré sú v jeho vlastníctve

Správu objektu, v ktorom pôsobí Nadácia profesora Čolláka a Podnikovohospodárska  fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava, zabezpečuje mestská spoločnosť SMM, s.r.o. Michalovce. Pokračuje sa v oprave objektu, v ktorom pôsobí Nadácia profesora Čolláka a Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava. V roku 2016 bola vykonaná oprava elektrickej prípojky a rozvodnej skrine objektu. V roku 2017 bola zrealizovaná kompletná oprava strechy objektu v hodnote 84 500 €, oprava podlahy, stien, stropu a elektroinštalácie auly, kotla a menšie opravy ostatných priestorov. Pracujeme aj na úprave vonkajších priestorov areálu.

Vysoká škola sociálnej práce a zdravotníctva sv. Alžbety, Bratislava pôsobí v novo zrekonštruovaných priestoroch objektu SMM, s.r.o. na Ul. partizánskej.

Boli preverené možnosti majetkovo právneho vysporiadania pozemkov pod objektom, v ktorom pôsobí Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a možnosti financovania úprav z externých zdrojov. Náklady na výkup pozemkov predstavujú cca 50 000 €. V roku 2015 začal postupný výkup pozemkov. Zatiaľ je uzatvorených 5 kúpnych zmlúv. V roku 2016 sa stav výkupu nezmenil, preto OHsM navrhol zmenu uznesenia pre výkup a v roku 2017 oslovil vlastníkov s ponukou  výkupu celých pozemkov, nielen zastavanej časti. Tento návrh sa však nestretol s odozvou vlastníkov.

 

IV. Zdravotníctvo

 

1. Podporovať  všetky aktivity, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru.

 

Mesto podporovalo fungovanie zdravotníckej starostlivosti finančným príspevkom pri zakúpení lineárneho urýchľovača. Svoju podporu Mesto deklarovalo vo viacerých procesoch, ktoré prebiehali v nemocnici – pri zakúpení zariadení a rekonštrukcii viacerých oddelení.

Mesto bolo nápomocné aj z pozície Stavebného úradu aj pri stavebných úpravách objektov v areáli nemonice, zároveň Mesto poskytovalo nemocnici priestor na prezentáciu v mestských médiách, umiestnením propagačných stánkov na podujatiach mesta, podporili sme konferencie a semináre organizované nemocnicou.

 

2. Uplatnením svojich akcionárskych práv prispieť k naplneniu zámeru vzniku  a fungovania Nemocnice Michalovce ako nemocnice novej generácie.

Mesto Michalovce počas celého trvania prípravy a samotnej realizácie výstavby Nemocnice novej generácie n.o. Michalovce, úzko spolupracovalo s realizačným tímom. Neodkladným a zrýchleným spôsobom konania Mesto prispelo k dodržaniu plánovaných termínov nielen začatia výstavby, ale aj jej úspešného ukončenia až po kolaudáciu budovy.

 

3. Naďalej za zvýhodnených podmienok ponúkať priestory v majetku Mesta Michalovce pre potreby poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti.

 

Na základe VZN 101/2007 o určení sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce sú nebytové priestory v 9 objektoch vo vlastníctve Mesta prenajímané za zvýhodnených podmienok pre potreby zdravotníctva. V objekte Polikliniky na Námestí osloboditeľov bola v roku 2018 jedna lekáreň, výdajňa zdravotníckych potrieb, optika a 38 ambulancií lekárov. V objekte na Komenského ulici boli 4 ambulancie lekárov, v objekte ZŠ Komenského bola jedna ambulancia, na Ul. obrancov mieru MMB jedna  ambulancia, v ZŠ Krymská jedna ambulancia, na Ul. Štefana Kukuru jedna ambulancia, a v budove C dve ambulancie a v Dome služieb jedna ambulancia a  rehabilitačné stredisko. Celkom je so zdravotníckymi zariadeniami uzatvorených  53 nájomných zmlúv.

 

4. Objekt súčasnej polikliniky zachovať  pre potreby zdravotníctva a zlepšiť  podmienky pre činnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov.

 

V objekte Polikliniky na Námestí osloboditeľov pôsobí 1 lekáreň, výdajňa zdravotníckych potrieb,  optika a 38 ambulancií lekárov a žiadne priestory nie sú neobsadené. Zámerom Mesta je plná obsadenosť polikliniky, pri jej zachovaní pre potreby zdravotníctva a zároveň rokovať o možnostiach zlepšenia prostredia pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v objekte súčasnej polikliniky prostredníctvom využitia financovania RIUS.

 

5. Podporovať zdravotnícku osvetu využívaním mestských médií.

 

TV Mistral počas rokov 2016 - 2018 odvysielala viacero reportáží, dokumentov a diskusných relácií so zdravotníckou problematikou so zameraním na prevenciu. Boli to témy týkajúce sa diabetes melitus, epilepsie, zdravia detí (detskej obezity, imunity detí), anestézie, alergií, urológie, gastroenterológie, letných chorôb a prevencie úrazov. Aktivity nemocnice propagujeme aj prostredníctvom novín Michalovčan, nášho web sídla a FB profilu.

 

V. Rodinná politika

 

1. Zvýšenú pozornosť venovať bytovej otázke. Za tým účelom usilovať sa získať do vlastníctva Mesta Michalovce  ďalšie nové nájomné byty, ktoré prednostne ponúkať rodinám s deťmi, resp. začínajúcim rodinám.

 

V tomto období Mesto nezískalo do vlastníctva žiadne byty a môžeme konštatovať, že  neregistrujeme veľký záujem o byty.  Napriek tomu Mesto má v pláne naďalej nadobudnúť kúpou alebo vlastnou výstavbou, ďalší minimálne jeden bytový dom do svojho vlastníctva na základe získania externých finančných zdrojov, prípadne riešiť rekonštrukciu internátu na Ul. partizánskej s prispôsobením na účely bývania.

 

2. Usilovať  sa prilákať  do Michaloviec  ďalších investorov, ktorí by vytvorili pracovné príležitosti najmä pre živiteľov rodín.

Zástupcovia Mesta rokujú opakovane s predstaviteľmi organizácie SARIO, zúčastnili sme na ich podujatiach, a viedli sme rokovania aj s ministerstvom hospodárstva o možnosti príchodu nových investorov. Nakoľko však mesto ani okres Michalovce neboli zaradené medzi lokality s najvyššou nezamestnanosťou, neboli zaradené ani medzi tie mestá, ktorým je potrebné venovať prioritnú pozornosť. Naďalej však platí, že v prípade záujmu zo strany investorov má Mesto  pripravené vhodné lokality na podnikanie.

V sledovanom období pribudli noví investori v našom meste, napr. JMP plast.

Snahou Mesta je prilákať ďalších nových investorov vytváraním podmienok pre ich podnikanie. Mesto sa usiluje prilákať možných investorov aj zatraktívnením bývania v Michalovciach rekonštrukciou existujúcej bytovej zástavby, riešením dopravnej situácie v meste, starostlivosťou o zeleň, rekonštrukciou škôl a predškolských zariadení a v neposlednom rade širokou ponukou športových a kultúrnych podujatí.

Mesto má aj na svojej web stránke informácie o podnikateľskom prostredí v meste, o možnosti investovania, príp. existujúcej konkurencii v etablovaných podnikateľských subjektoch. Mesto pripravilo prezentačné video určené špeciálne potenciálnym investorom.

 

3. Podporovať aktivity, ktorých výsledkom bude ďalší rozvoj individuálnej bytovej výstavby.

 

V sledovanom období Mesto venovalo pozornosť tomu, aby sme vytvorili predpoklady pre uspokojenie potrieb podnikateľského sektora ale aj občanov, zmenami Územného plánu mesta.

Predpoklady pre rozvoj Mesta Michalovce a trvalý súlad všetkých činností na území mesta Michalovce zabezpečuje Územný plán mesta Michalovce. V rokoch 2015 až 2018 Mesto Michalovce zabezpečovalo obstarávanie troch zmien územného plánu mesta.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 52,  zo dňa 28. 4. 2015  bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 6  Územného  plánu mesta Michalovce. Spracovateľom Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN bola spoločnosť BOSKOV, s. r. o., Myslina, Ing. arch. Marianna Bošková. Dňa 9. 6. 2016  Mesto Michalovce  začalo obstarávanie Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN pre 34 lokalít. V procese prerokovania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie došlo k vylúčeniu 8 lokalít. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 338,  zo dňa 24. 4. 2018  boli schválené Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN a bolo doplnené Všeobecne záväzné nariadenia č. 107/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Michalovce. K zmene funkčného využitia územia, na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, došlo v 26 lokalitách na území mesta.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 194 zo dňa 21. 6. 2016  bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 7  Územného  plánu mesta Michalovce a uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 350 zo dňa 7. 12. 2017 bolo schválené doplnenie ďalších 11 lokalít do Zmien a doplnkov č. 7  ÚPN. Spolu bude v rámci Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN riešená zmena funkčného využitia 12 lokalít na území mesta. V súčasnosti Mesto Michalovce zabezpečuje prípravné práce na obstarávaní týchto zmien.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach zo dňa 26. 06. 2018  bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 8  Územného  plánu mesta Michalovce.

 

4. V jednotlivých častiach mesta ponúknuť lokality na výstavbu garáží.

 

V súlade s územným plánom Mesto navrhlo garážové lokality na pozemkoch Mesta, pripravilo geometrické plány riešenia lokalít a novovzniknuté pozemky ponúka na predaj. Doteraz boli pripravené tri lokality na Sídlisku východ, na Ul. moskovskej pre 10 garáží a na Ul. volgogradskej 13 garáží a Ul. leningradskej 5 garáží. Pozemky lokality na Ul. moskovskej boli odpredané záujemcom. Predpoklad začatia výstavby garáží je v roku 2018.

 

5. Starostlivosť o deti:

 

a. Zlepšiť  materiálne podmienky pre deti v kombinovanom dennom stacionári (od 1.1.2018 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa). V prípade opodstatnenosti hľadať možnosti zvýšenia kapacity v tomto zariadení.

 

Rok 2015: materiálne podmienky v detských jasliach sa v tomto roku vylepšili:

 • zakúpením nového detského nábytku v sume 2000 €, vysávača a kosačky na údržbu trávnatých plôch
 • v rámci plánovaných opráv a údržby sa vyspravili a obnovili vstupné schody do objektu s tým, že sa obnovila povrchová (protišmyková) úprava schodov a vymenilo sa kovové zábradlie. V herniach detí sa vymenili 4 okná s kompletnými vysprávkami.
 • v sume cca 2300 € sa zakúpili nové detské hračky

Rok 2016: materiálne podmienky v detských jasliach sa v tomto roku vylepšili:

 • inštaláciou klimatizačnej jednotky v detských herniach na poschodí objektu, bol zakúpený kuchynský robot do vývarovne zariadenia, pokračovala obnova detského nábytku v sume cca 2 100 €
 • v rámci plánovaných opráv a údržby sa vyspravili a obnovili vonkajšie pieskoviská, obnovil sa povrch vnútorných schodísk v objekte jaslí, realizovala sa čiastočná oprava el. osvetlenia stavby

Rok 2017: materiálne podmienky v detských jasliach sa v tomto roku vylepšili:

 • zakúpením nového detského nábytku v sume 2 500 €, zakúpenie nových detských postieľok, matracov a kobercov, do kuchyne boli zakúpené – kuchynský robot, kuchynská váha a fritéza,
 • v rámci plánovaných opráv a údržby sa vyspravili a obnovili vlhké priestory suterénu objektu vrátane kompletného vymaľovania priestorov, realizovala sa výmena radiátorov v kočikárni,
 • v sume cca 2300 € sa zakúpili nové detské hračky

 

Rok 2018: materiálne podmienky v detských jasliach sa v tomto roku vylepšili:

 • inštaláciou klimatizačnej jednotky aj v detských herniach na prízemí objektu, zakúpením mrazničky, práčky
 • v rámci plánovaných opráv a údržby sa vyspravili a obnovili plochy zadnej terasy a prístupového chodníka. Zároveň sa zrealizovala nová povrchová úprava celej terasy s obnovou železného zábradlia
 • v roku 2018 bolo v areáli zariadenia osadené nové detské ihrisko pre najmenších, z prostriedkov grantu BSH.

b. Zlepšiť  materiálne podmienky pre deti v materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

V rámci zlepšenia materiálnych podmienok v materských školách pre toto  volebné obdobie bolo po výmene okien potrebné zrealizovať opravu hygienických zariadení pre deti a podľa možnosti aj dospelých. V roku 2017 sa ukončili opravy hygienických zariadení pre deti na MŠ, Ul. leningradská, MŠ, Ul. okružná, MŠ,Ul. Komenského a MŠ, Ul. F. Kráľa a teda možno konštatovať, že na všetkých MŠ sú opravené hygienické zariadenia pre deti. V rokoch 2017 a 2018 sa zrealizovala oprava 50% hygienických zariadení pre dospelých. Začalo sa s opravou  kuchyniek pri triedach kde sa vydáva jedlo deťom, zatiaľ to bolo  pri dvoch triedach na MŠ, F. Kráľa. Začalo sa  s opravou fasád, a to starej budovy na MŠ, Ul. školská a časti fasády na MŠ, Ul. okružná. Boli zriadené telocvične -  MŠ, Ul. školská, MŠ, Ul. Komenského, MŠ, Ul. okružná, MŠ, Ul. Vajanského, MŠ, Ul. Švermu za účasti podpory Mesta, rodičovského klubu a sponzorov.

 

c. Prispieť  k zlepšeniu materiálnych podmienok v materských školách iných zriaďovateľov v meste.

MŠ na Ul. Švermovej pôsobí v objekte Mesta. Jej zriaďovateľom je Gréckokatolícka eparchia v Košiciach. Mesto bude rokovať o majetkovoprávnom vysporiadaní za obojstranne výhodných podmienok. Udržanie prevádzkyschopnosti tohto objektu vyžaduje opravu strechy 10 000 eur a výmenu okien 36 000 eur.  V roku 2016 prebehli rokovania s predstaviteľmi Gréckokatolíckej cirkvi vo veci ďalšej starostlivosti o objekt. Na základe týchto rokovaní bol objekt materskej školy prenajatý na 20 rokov s tým, že objekt bude vo výlučnej starostlivosti nájomcu. Mesto poskytlo finančné prostriedky na opravu strechy v objekte CMŠ bl. V. Hopku, ktorý je majetkom Mesta, umožnilo výmenu okien a vybudovanie plynovej kotolne pre objekt. Zmenou nájomnej zmluvy v roku 2017 na dlhodobý prenájom do roku 2036 sa vytvorili podmienky pre zriaďovateľa uchádzať sa o získanie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov.

 

d. Zlepšiť  materiálne podmienky pre deti v základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

Prioritou Mesta bolo v tomto období dokončenie výmeny okien na školách. V roku 2015 boli z projektu na ZŠ, Ul. moskovská vymenené okná a zateplená strecha a komplexná rekonštrukcia budovy školy na Ul. mlynskej , na ZŠ,  Ul. Komenského boli vymenené všetky okná a dvere  v celom objekte a spojovacej chodbe z prostriedkov MŠVVaŠ SR určených na riešenie havarijných stavov v celkovej výške 210 000,- €, na ZŠ, Ul. Švermu v pavilóne telocvične výmena okien a oprava strechy na spojovacej chodbe s výmenou okien, na  ZŠ, Ul. Školská  výmena okien a dverí v celom objekte školy, na spojovacej chodbe a oprava strechy na budove a oprava hygienických zariadení v ŠJ, na ZŠ P. Horova, Ul. Kpt. Nálepku bola v roku 2016  zrealizovaná výmena 24 ks okien v novej budove a v ŠJ pri ZŠ výmena okien, oprava šatní a hygienických zariadení. Na všetkých školách bola zrealizovaná výmena okien a dverí. Boli opravené hygienické zariadenia na ZŠ, Ul. moskovská, ZŠ, Ul. Komenského a ZŠ, Ul. Školská. V roku 2018 sa ukončí na všetkých školách oprava hygienických zariadení pre žiakov a dospelých. Hľadajú sa možnosti hlavne z iných zdrojov na opravu fasád resp. zateplenie objektov na ZŠ, Ul. moskovská, ZŠ, Ul. Komenského, ZŠ, Ul. školská, ZŠ, Ul. krymská a ZŠ P. Horova, Ul. Kpt. Nálepku v rámci projektov na úsporu energií a ochrany životného prostredia. Na ZŠ, Ul. Komenského a ZŠ, Ul. školská v pavilónoch telocviční boli opravené šatne, kabinety, hygienické zariadenia, elektrické, kanalizačné, vodovodné rozvody a palubovky. Môžeme konštatovať, že na všetkých školách máme opravené a zrekonštruované pavilóny telocviční.

 

e. Prispieť  k zlepšeniu materiálnych podmienok v základných školách iných zriaďovateľov v meste.

V Michalovciach je v súčasnosti jedna základná škola iného zriaďovateľa – Základná cirkevná škola sv. Michala, ktorá pôsobí v objekte vo vlastníctve SR. Mesto rokuje o možnosti nadobudnutia objektov tejto školy od Slovenskej republiky do vlastníctva Mesta zámenou za iné vhodné nehnuteľnosti. MsZ v Michalovciach schválilo zámenu svojim uznesením č. 113 z 27.10.2015, k naplneniu ktorej však nedošlo.

 

f. Vytvoriť nové a zrekonštruovať staré detské ihriská v meste, osobitne na sídliskách.

 

V meste Michalovce boli vytvorené nové detské ihriská:

V roku 2017:

- Sídlisko SNP v medziblokovom priestore ulíc Severná-Ružová (viď nižšie)

- Námestie slobody (viď nižšie)

V roku 2018

- Sídlisko východ - lokalita medziblokový priestor Uralská

                               - lokalita medziblokový priestor Moldavská

                               - lokalita medziblokový priestor Moskovská za blokom B2

-pripravené sú projekty pre ďalšie lokality: Močarianska, pri jazierku Baňa, medzibloky Ulice  Štefánikova, lokalita IBV na Hurbanovom nábreží

 

Z externých zdrojov boli vytvorené nasledujúce detské ihriská:

 • ihrisko na Sídlisku SNP  - Severná ul. (dotácie Nafta a.s. 5 000 €, spolufinancovanie Mesta 1000 €)
 • ihrisko pre malé deti na Námestí slobody  (dotácie SPP 12 000 €, spolufinancovanie mesta 9 997 €)
 • ihrisko pre malé deti na Námestí osloboditeľov (dotácia BSH 5 000 €, spolufinancovanie mesta 13 500 €)
 • Ihrisko medziblok Špitálska – Murgašova (dotácie SPP 12 000 €, spolufinancovanie Mesta 12 500 €)
 • Ihrisko Okružná N2-E2 (dotácia ÚV SR 8 500 €, dotácia Nafta a.s. 5 000 €, spolufinancovanie mesta 9 000 €)
 • Na sídlisku Západ bude z finančných prostriedkov projektu IROP (Integrovaný regionálny operačný program) vytvorené multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, 2 detské ihriská pre malé aj väčšie deti, petangové ihrisko, pričom výška NFP na celkovú regeneráciu medzibloku je  662 916,97 € a spolufinancovanie Mesta 34 890,37 €.

g. Podporiť aktivity subjektov, ktorých cieľom bude vytváranie podmienok pre bezpečné zmysluplné trávenie voľného času detí.

Mesto každoročne podporuje rôznych žiadateľov na organizovanie ich podujatí – umelecké telesá, športové kluby, neziskové organizácie a pod. Na základe ich žiadostí im poskytuje v každom roku granty z dotačného systému.

 

6. Podporovať podujatia zamerané na podporu rodiny.

 

Mesto podporuje organizovanie podujatí pre mladé rodiny príspevkom z dotačného systému Mesta. Zároveň finančne, morálne aj mediálne podporujeme Občianske združenie Pomoc rodine, aktivity Klubu kresťanských pedagógov (napr. pri organizovaní podujatia Deň rodiny), Cirkev bratskú (podujatie Týždeň kresťanskej rodiny) a pod.

 

7. V rámci možností platnej legislatívy podporovať rodiny s väčším počtom detí.

V zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady primátor mesta poskytuje mimoriadne úľavy sociálne slabším rodinám a jednotlivcom na základe podanej žiadosti.

 

8. Dopracovať  systém vzájomného ohľaduplného spolunažívania rodičov malých detí a majiteľov psov hlavne na sídliskách, ale aj v ostatných častiach mesta tak, aby vodenie psov na verejných priestranstvách neohrozovalo ostatných občanov a osobitne zdravie detí na detských ihriskách.

Na území  mesta Michalovce je zriadených 7 lokalít  výbehov   pre  psov (venčoviská).

Ide o lokality:

1. lokalita Ul. Jána Švermu za blokom A9

2. lokalita Ul. nad Laborcom proti bloku V1 a pri Laborci

3. nárožie Ul. Petra Jilemnického a Okružná

4. lokalita Ul. leningradská – pri križovatke Užhorodská a Sobranecká

5. lokalita Ul. okružná - OC Demos, za parkoviskom

6. lokalita Ul. Martina Rázusa – vedľa polyfunkčného objektu

lokalita Ul. Jána Hollého - zelený pás pri parkovisku medzi blokmi B8 a B10

V roku 2018 bol zrealizovaný voľný výbeh pre psov za garážami na Leningradskej ulici v lokalite medzi vzrastlou zeleňou tak, aby predstavoval oddych nielen pre psov, ale aj pre ich majiteľov. Vo výbehu boli osadené prvky pre hry a cvičenie psov, ale aj bežný mestský mobiliár ako sú lavičky a smetné koše.

 

VI. Doprava v meste a dopravná infraštruktúra

 

Cesty

 

1. Pokračovať  v opravách existujúcich ciest v meste, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Michalovce.

V roku 2015 Mesto pokračovalo v revitalizácií komunikácií, chodníkov a parkovísk

na Sídlisku juh medzi ulicami Špitálska a J. Murgaša vo finančnom objeme 2 551 183 €.

V roku 2016 bola uzatvorená zmluva o dielo (ZoD) na revitalizáciu existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2016, 2017, 2018

so  zhotoviteľom stavby Eurovia SK, a.s.. V roku 2016 bola v rámci tejto ZoD zrealizovaná     revitalizácia komunikácií, chodníkov a parkovísk na Sídlisku juh medzi ulicami Saleziánov – Janka Matúšku – J. Murgaša a Okružná – J. A. Komenského – J. Murgaša – Janka Matúšku, komunikácia vrátane odvodnenia a chodník na Ul. Fr. Kráľa v úseku od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. kpt. Nálepku, komunikácia za budovou Zlatého býka, plocha pri bytovom dome „H“ na Ul. kpt. Nálepku, komunikácia a chodník na Ul. A. S. Makarenku, komunikácia a chodníky na Ul. Ant. Bernoláka, komunikácia a chodníky na Ul. A.S. Puškina a spevnené plochy v areáloch MŠ na Ul. J. A. Komenského, Masarykova a S. H. Vajanského.  Objem finančných prostriedkov na rok 2016 predstavoval 1 862 839,01 €.

V roku 2017 Mesto pokračovalo v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu:

 • Sídlisko JUH I. b. etapa – priestor ohraničený ulicami Štefánikova, Karola Kuzmányho, Chemkostav aréna
 • komunikácie:  Ul. Cyrila a Metoda (časť medzi Ul. zemplínskou a Juraja Jánošíka), Ul. zemplínska (časť medzi Ul. Cyrila a Metoda a agátovou), Ul. lipová (časť medzi Ul. partizánskou a lieskovou), Ul. široká (časť medzi Ul. partizánskou a Pavla Horova), Ul. Martina Benku, Ul. školská
 • chodníky: Ul. N. V. Gogoľa, Ul. Štefana Moyzesa (po obidvoch stranách), Ul. Jána Bottu, Ul. A. S. Puškina (po obidvoch stranách), Ul. borovicová – Brezová (spojnica), Ul. sosnová, Ul. Laca Novomeského, Ul. široká (po obidvoch stranách od Ul. partizánskej po Ul. Vlada Clementisa)
 • parkoviská: Ul. fialková, Ul. kpt. Nálepku a na Ul. školskej.
 • úprava vyšliapaných chodníkov v zeleni.

Objem finančných prostriedkov na rok 2017 predstavoval finančné plnenie 2 048 578 €

V roku 2018 Mesto pokračuje v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu:

 • chodník Ul. agátová
 • parkovisko pri Zimnom štadióne na pozemkoch Mesta
 • okružná križovatka ul. Kuzmányho – ul. Štefánikova
 • cesta – od križovatky s ul. Špitálska po okružnú križovatku
 • Ul. topolianska - chodník (od odbočky k OC MM po križovatku Letná ul. - bez vjazdov)
 • Ul. Karola Kuzmányho – cesta - od Ul. Prof. Hlaváča po Masarykovu ul.
 • Ul. Sama Chalupku – chodník - pri ceste (jestvujúce pozdĺžne parkovisko)
 • Ul. Alex. Markuša –  chodník - od plochy BUS po križovatku Ul. Prof. Hlaváča
 • Sídlisko ZÁPAD – Ib. etapa
 • Ul. obchodná – chodník pri ZdS (spojnica ulíc A. Sládkoviča - Obchodná, vrátane schodiska),
 • Ul. Štefánikova – spevnené plochy pri BD E3 až J3
 • Ul. partizánska – cesta od hranice mosta po okružnú križovatku Vinianska cesta
 • Ul. močarianska - chodník (po ľavej strane, od VLM auto po križovatku Ul. krásnovská – bez vjazdov)

2. V spolupráci so štátom a KSK usilovať sa o to, aby boli opravené existujúce cesty na území mesta, ktoré sú v ich vlastníctve.

Cesty II. a III. triedy vo vlastníctve a správe KSK sú vo vyhovujúcom stave. KSK malo spracovanú PD k zvýšeniu bezpečnosti na cestách II/582 a II/ 555, ktorej súčasťou bolo doplnenie dopravného značenia, úprava existujúcich priechodov, autobusových zastávok a úprava vybraných úsekov ciest.

 

3. Usilovať  sa získať  finančné prostriedky na výstavbu nových úsekov ciest v meste (prepojenie Priemyselnej ulice s Humenskou ulicou, dobudovanie cesty na Tichej ulici).

V uplynulom období sa nepodarilo získať finančné prostriedky na vybudovanie prepojenia

Priemyselnej a Humenskej ulice, naviac nebolo zatiaľ realizovateľné ani vykúpenie pozemkov v tejto lokalite.

Čo sa týka cesty na Tichej ulici, k výstavbe nedošlo z dôvodu, že v tejto lokalite ešte stále nie je ukončená individuálna bytová výstavba. V súčasnosti rokujeme s majiteľmi nehnuteľností o ďalšom postupe.

 

4. V rokovaniach s kompetentnými štátnymi orgánmi usilovať  sa o začatie výstavby diaľničných úsekov od Budimíra po Michalovce, vrátane diaľničného privádzača v Michalovciach.

Predstavitelia mesta využívali stretnutia so všetkými ústavnými činiteľmi aj na presadzovanie dobudovania D1 až k Michalovciam, vrátane diaľničného privádzača.

V súčasnosti sa buduje úsek Budimír- Bidovce, čím sa vzdialenosť Michaloviec od D1 zníži na 40 km

 

Chodníky

 

1. Pokračovať v opravách starých chodníkov vo všetkých častiach mesta.

Technické a záhradnícke služby každý rok po skončení zimného obdobia systematicky pracujú na opravách poškodených častí ciest a chodníkov v meste. V jarnom období prebieha pasportizácia poškodených úsekov a následne dochádza k opravám podľa toho, kde je komunikácia poškodená najviac, resp. je najviac využívaná.

Len v roku 2018 TaZS zrealizovali tieto opravy:

Asfaltovanie :

 • chodník na Cintoríne Červenej armády na Hrádku
 • chodník na Ul. Štefánikovej pri  reštaurácia Areka
 • chodník na Ul. Štefánikovej pri Zlatom bažante
 • chodník na Ul. nad Laborcom pred bytovkou E, vchody 2, 4
 • chodník na Ul. liekovej
 • chodník na Ul. Gorazdovej
 • chodník na Ul. Švermovej , vchody č. 9 a 11

 

Chodníky a plochy vyložené panelmi:

 • na Ul. Rázusovej pri kotolni
 • na Mlynskej ulici pri škole
 • rozšírenie parkoviska pre autobusy na zimnom štadióne
 • spevnená plocha pri detskej poliklinike
 • spevnená plocha – vnútro dvor na Ul. kpt. Nálepku

 

2. Nový chodník vybudovať na Močarianskej ulici

V roku 2018 bol zrealizovaný nový chodník.

 

Parkoviská

 

1. Pokračovať  v opravách starých parkovísk v meste, osobitne na sídliskách, s cieľom odstraňovania nedostatkov na nich a zvýšenia ich kapacity.

Technické a záhradnícke služby každý rok po skončení zimného obdobia systematicky pracujú na opravách poškodených častí parkovísk v meste. V jarnom období prebieha pasportizácia poškodených úsekov a následne dochádza k opravám podľa toho, kde je parkovisko poškodená najviac.

 

2. Vybudovať nové parkoviská v tých častiach mesta, kde kapacita starých ani po ich rozšírení nebude postačovať.

V roku 2018 bolo postavené štandardné asfaltové parkovisko pri zimnom štadióne. Ostatné parkoviská sú rozširované v rámci rekonštrukcie jednotlivých sídlisk.

 

Križovatky

 

1. V spolupráci so štátom a KSK usilovať sa o zvýšenie bezpečnosti na križovatkách, ktoré sú v ich vlastníctve.

V roku 2017 bola modernizovaná svetelná križovatka Ulíc Humenská-Marsarykova. Zastaralé a poruchové semafory boli vymenené za moderné aj s časovačom, okolie tejto križovatky bude po realizovanej výmene robiť správa ciest, ktorá je vlastníkom cestného telesa.

 

 2. V spolupráci so štátom a KSK usilovať sa o to, aby križovatky v meste, ktoré sú v ich vlastníctve, boli pravidelne upravované a aby spĺňali estetické očakávania občanov.

Na základe vzájomnej dohody Technické a záhradnícke služby realizovali sadovnícku výsadbu na kruhovom objazde Sládkovičova – Viňanská, ktorý je majetkom KSK. V súčasnosti sa realizuje skrášlenie na kruhových objazdoch Sobranecká – Humenská a Vinianska cesta - Partizánska ulica.

 

3. Pokračovať v úprave mestských križovatiek tak, aby boli bezpečné a estetické.

V roku 2015 bola vypracovaná štúdia upokojenia dopravy na Ul. moskovskej. Štúdia obsahuje rozdelenie priechodu pre chodcov na Ul. kyjevskú a riešenie premiestnenia autobusovej zastávky pred ZŠ, Moskovská ul..

Pre riešenie dopravnej situácie, ktorá nastáva počas konania jarmokov a trhov bola zadaná požiadavka na dodanie štúdie realizovania dopravného značenia a organizácie dopravy.

Pre riešenie dopravnej situácie na Ul. K. Kuzmányho a Ul. Štefánikovej bola zadaná štúdia na prebudovanie  existujúcej križovatky na križovatku okružnú. V roku 2018 bola kruhová križovatka zrealizovaná.

V roku 2016 bola zadaná štúdia k upokojeniu dopravy na Ul. T. J. Moussona, kde je navrhnuté  presunutie autobusovej zastávky, vytvorenie nového priechodu pre chodcov, vyznačenie parkovacích miest na komunikácii pre zabezpečenie regulácie a zúženiu komunikácie. V roku 2018 boli stavebné práce zrealizované.

Na základe požiadavky občanov bol vypracovaný projekt zmeny organizácie dopravy na Ul. Aleša, kde sa ulica zjednosmerní v smere od Ul. Petra Jilemnického k Ul. Ivana Krasku.

V roku 2016 bola vypracovaná štúdia na zrealizovanie bezpečného priechodu pre chodcov Ul. Karola Kuzmányho – Ul. Prof. Hlaváča – Alex. Markuša s jeho nesvetlením. V roku 2018 boli stavebné práce zrealizované.

Na základe podnetov občanov a interpelácií poslancov bola vypracovaná štúdia na zrealizovanie bezpečných priechodov pre chodcov na Ul. užhorodskej. Išlo o úpravu existujúceho priechodu pri CZŠ a zrealizovanie nového priechodu na Ul. ukrajinskej.   V roku 2017 boli práce zrealizované.

Mesto Michalovce zabezpečilo dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie k zmene stykovej križovatky na križovatku riadenú cestnou svetelnou signalizáciou Partizánska – Sládkovičova – Hollého. V roku 2018 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

V roku 2017 sa začala prestavba križovatky K. Kuzmányho- Štefánikova ulica na okružnú križovatku s plánovaným ukončením v 07/2018. Práce boli ukončené koncom júna 2018.

Je pripravená zmena priesečnej križovatky ulíc Obchodná – Duklianska- Alex. Markuša na okružnú križovatku.

 

Cyklotrasy

 

1. Pokračovať v značení a v prípade získania externých finančných prostriedkov aj v budovaní mestských cyklotrás.

Mesto Michalovce má vysoký potenciál využitia cyklodopravy, aj vďaka rovinatému charakteru územia. V meste sú vytvorené cyklotrasy o celkovej dĺžke 4,36 km, ktoré prepájajú niektoré časti mesta. Chýbajú cyklotrasy prepájajúce sídliská a okrajové časti mesta s centrom mesta a s centrom hospodárskeho významu či s priemyselným parkom a výrobnými závodmi.

Mesto v roku 2017 podalo projekt vybudovania novej cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt bol schválený 14. novembra 2017 a momentálne prebieha overovanie procesu verejného obstarávania. Výška schváleného NFP pre Mesto je 562 799,19 €, výška spolufinancovania Mesta predstavuje 29 621,01 €.

Cyklotrasa vychádza zo schváleného Územného plánu mesta Michalovce. Cyklotrasa bude prepájať Sídlisko Stráňany a IBV Stráňany k už existujúcim cyklotrasám v Centrálnej mestskej zóne (CMZ) a trasu vedúcu cez Sídlisko východ smerujúcu k priemyselným parkom mesta. Obyvatelia Sídliska Stráňany sa cyklotrasou dostanú cez CMZ k dopravnému uzlu na železničnej a autobusovej stanici. Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje výmenu existujúcej lávky cez rieku Laborec, druhá etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy po existujúcej komunikácii a po Ulici partizánskej, kde bude vytvorené vodorovné a zvislé dopravné značenie. Tretiu etapu cyklotrasy tvorí vybudovaný nový cyklochodník. Celková dĺžka novej cyklotrasy - 2 002,6 m.

 

2. Podporovať  aktivity KSK a okolitých obcí, ktoré povedú k vzniku cyklotrás v regióne, osobitne Zemplínskej cyklistickej magistrály.

Rozhodnutím ministra číslo 148/2015 o poskytnutí dotácie na projekt pre subjekty územnej spolupráce bolo vyčlenených pre Európske zoskupenie územnej spolupráce  ViaCarpatia s.r.o. celkovo 39 096 €. Mesto Michalovce je partnerom číslo 4 tohto zoskupenia.

Nasledujúcim krokom v I.Q 2016 bolo zrealizovanie verejného obstarávania pre výber projektanta na dodanie projektu pre územné rozhodnutie pre časť Zemplínskej cyklomagistrály, konkrétne s napojením mesta Michalovce na Zemplínsku šíravu a pokračovaním v katastri Vinné (Prímestská oblasť a Stredisko Lúč). Mestu bola postúpená časť projektovej dokumentácie pre potreby územného rozhodnutia časti Zemplínskej cyklomagistrály.

Na základe toho Mesto v roku 2018 požiadalo o určenie stavebného úradu pre proces územného konania, zároveň požiadalo o stanoviská dotknuté orgány k PD, rovnako začalo proces majetkovo právny pre potreby dokladovania vzťahu k pozemkom, ako aj alternatívu  iného právneho vzťahu. Celý proces bol však zastavený na základe doručeného stanoviska Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ v Michalovciach, ktorý nariadil v zmysle zákona 24/2006 Zz. posudzovanie EIA.  Pre tieto procesy je potrebné vypracovať zámer. Okrem iného musí prebehnúť aj zmena PD z dôvodu záporného stanoviska SPP.

 

Železnice

 

1. Spolupracovať na projekte Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou –Humenné.

Železniciam Slovenskej republiky v zastúpení spoločnosti SUDOP Košice bolo vydané  územné rozhodnutie k projektu elektrifikácie trate Bánovce n/O – Humenné a v roku 2018 bolo Stavebným úradom Michalovce vydané stavebné povolenie.

 

 2. V spolupráci s partnermi dobudovať terminál integrovanej dopravy v meste.

Súčasťou projektu elektrifikácie trate Bánovce n/O - Humenné je aj dobudovanie terminálu autobusovej dopravy a parkoviska pre autobusy a úpravy železničného nástupištia s dobudovaním podchodu.

 

MHD

 

 1. Na základe skúseností prehodnotiť  trasy, linky a spoje MHD s cieľom ich optimálneho nastavenia.

 

V roku 2016 došlo k zrušeniu 15 spojov, upravila sa trasa v troch prípadoch a v jednom prípade sa upravil čas odchodu autobusu.

Všetky vybrané spoje boli málo obsadené (menej ako 5 cestujúcich na celom spoji) a existovala k nim primeraná náhrada prímestskej dopravy.

 

2. Výšku cestovného v MHD nastaviť tak, aby bola pre cestujúcu verejnosť motivujúcou k využívaniu tejto služby.

V roku 2016 bol zmenený cenový výmer, kde sa upravili ceny pri platbe v hotovosti, a to tak, že došlo k zaokrúhleniu. V prípade platby prostredníctvom čipovej karty sa ceny nemenili.

 

3. Modernizovať zastávky MHD opravou i výmenou jednotlivých prvkov.

V rokoch 2015 a 2016 došlo k výmene niektorých autobusových prístreškov na zastávkach MAD, zároveň boli skrášlené nalepením fólií s tematikou historických a náboženských objektov mesta.

 

4. Od poskytovateľa služby MHD vyžadovať modernizáciu autobusov, vrátane ich vybavenia technickými prostriedkami, ktoré budú slúžiť najmä občanom so zdravotným postihnutím.

V priebehu mesiaca január a február 2016 dopravca zabezpečoval inštalovanie zvukových hlásičov vo svojich dopravných prostriedkoch.  Taktiež bolo do vozidiel inštalované bezplatné pripojenie na internet prostredníctvom rozhrania – wifi.

 

Prímestská doprava

 

1. Na základe skúseností spolu s KSK a prepravcami prehodnotiť trasy a zastávky prímestskej dopravy v meste.

Na základe mnohých sťažností a petícií adresovaných prepravcovi ARRIVA Michalovce a.s. a objednávateľovi KSK Košice, ktoré vo väčšine prípadov boli za osadenie ďalších zastávok v meste Michalovce, nebolo možné urobiť redukciu počtu zastávok PAD, ako aj trás týchto liniek. Mesto Michalovce považuje súčasný stav za dočasné riešenie a v dohľadnej budúcnosti budú trasy a zastávky PAD  korigované vzhľadom na pripravované zmeny, ktoré je potrebné urobiť v mestskej autobusovej doprave tak, aby sa vo väčšej miere  využívali tieto služby.

 

2. Zastávky prímestskej dopravy v meste postupne modernizovať a dopĺňať o nové prvky.

KSK spoločne so Správou ciest KSK pripravuje modernizáciu autobusovej zastávky na Ul. kapušianskej odbočka Meďovská a zastávky na Ul. vrboveckej.

 

3. Vytvoriť nový systém parkovania motorových vozidiel v okolí CMZ.

Mesto plánovalo spoplatniť parkovanie v zóne priľahlej k centrálnej mestskej zóne ako prvé v poradí. Pripravený bol aj koncepčný materiál na spoplatnenie parkovania v ostatných zónach (sídliskové plochy, parkovanie pri bytových domoch, rezidenčné parkovanie). Mestské zastupiteľstvo k plánovaných zmenám nepristúpilo, neboli odsúhlasené. Preto je parkovanie v meste naďalej bezplatné na parkoviskách vo vlastníctve Mesta.

 

VII. Životné prostredie

 

1. V spolupráci s VVS pripraviť ďalšie rekonštrukcie starých a výstavbu nových vodovodných a kanalizačných rozvodov v meste.

V roku 2018 VVS a.s.  rekonštruovala  vodovod  na Ulici Prof. Hlaváča.

 

2. V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom pripraviť štúdiu na revitalizáciu toku rieky Laborec v intraviláne mesta.

Prebieha komunikácia so správcami dotknutých pozemkov hrádze Laborca za účelom zabezpečenia príslušných súhlasov a uzatvorenia zmlúv k ich užívaniu, ako podmienky pre získanie externých finančných prostriedkov na realizáciu projektov.

Mesto podalo projekt Oddychová zóna Laborec v rámci Švajčiarskeho mechanizmu. Projekt postúpil do 5. kola hodnotenia švajčiarskou komisiou, ale v poslednom kole nebol úspešný.

 

Odpadové hospodárstvo

 

1. Zabezpečiť fungovanie skládky TKO Žabany a monitorovanie uzavretých skládok.

Mesto Michalovce ukončilo v roku 2015 v súlade s platnou legislatívou uzatvorenie dvoch kaziet  skládky nie nebezpečného odpadu Žabany. V súčasnom období je v prevádzke tretia  kazeta, ktorá bola v roku 2013  skolaudovaná a uvedená do prevádzky v januári 2014. Predpokladaná životnosť prevádzkovanej skládky je do konca roka 2019. Prevádzkovateľom skládky nie nebezpečného odpadu sú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. TaZS mesta Michalovce zároveň zabezpečujú monitoring  zrekultivovanej skládky v obci Lastomír.

Za účelom vytvorenia možnosti pre ukladanie časti komunálneho odpadu na skládku v lokalite Žabany aj po roku 2019, zabezpečilo Mesto Michalovce  spracovanie  „Oznámenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  - Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – rozšírenie.“ Nakoľko uvedená činnosť  podlieha  zisťovaciemu konaniu bolo predmetné oznámenie predložené v októbri 2017 na  Ministerstvo  životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Sekcia environmentálneho  hodnotenia a odpadového hospodárstva. Proces posudzovania ešte nie je ukončený právoplatným rozhodnutím MŽP SR.

 

2. Hľadať partnerov na iné riešenia zhodnocovania TKO.

V hodnotenom období Mesto nehľadalo partnerov na iné riešenie zhodnocovania odpadu, nakoľko sa pristúpilo k vybudovaniu štvrtej kazety na skládku komunálneho odpadu Žabany.

 

3. Vybudovať kompostáreň.

V roku 2015 bol ukončený projekt  „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach.“ Na realizáciu uvedeného projektu získalo Mesto z operačného programu Životné prostredie v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu nenávratný finančný príspevok vo výške 2 001 490,44 €, pričom spolufinancovanie Mesta bolo v objeme 106 724,13 €. Uvedený projekt kontinuálne nadväzuje na už implementovaný projekt triedenia a separácie odpadov, ktorý ale problematiku zhodnocovania vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu neriešil. Vďaka projektu vznikla hala na spracovanie kompostu, vybudovali sa spevnené plochy a bolo zakúpených celý rad technologických a strojných zariadení  na  zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu  - zberové vozidlo na BRO, hákový nosič kontajnerov ako aj  25 ks veľkoobjemových kontajnerov na BRO, mostová nadúrovňová váha, dopravníky, nakladač s vidlami s pridržiavačom, veľké a malé traktory vrátane prídavných zariadení ako vrták na pne, kosačka so zberom, kosačkové ramená.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce realizujú zber vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len BRO) z domácností, od podnikateľských subjektov a jednak veľkú časť BRO tvorí zelený odpad z verejných priestranstiev. Vytriedený a zozbieraný odpad sa spracováva kompostovaním – metódou aeróbnej fermentácie vo fermentore EWA. Výsledným produktom spracovania BRO je kompost, ten je používaný najmä pre potreby TaZS na vyrovnávanie nerovností plôch verejných priestranstiev ale aj pre záujemcov z radov občanov.

 

4. Pokračovať vo vytváraní podmienok pre triedený zber odpadu.

Zrealizovaním projektu „Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky  odpadov“ vytvorilo Mesto lepšie podmienky pre zabezpečenie dotrieďovania jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Bolo zakúpených 2000 kompostérov a 1000 nádob na bioodpad, ktoré prispejú k zníženiu množstva biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládku nie nebezpečného odpadu v Žabanoch. Mesto zabezpečovalo do roku 2016 nákup plastových vriec pre triedenie odpadu pre domácnosti, ako aj nákup nových nádob pre triedenie odpadu na sídliskách v počte 110 ks. Mesto získalo v roku 2016 dotáciu z Environmentálneho fondu na ďalšie (tretie) zberové vozidlo.

V súlade s novým zákonom o odpadoch podpísalo Mesto Michalovce zmluvu  o spolupráci  a financovaní triedeného zberu  so spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., ktorá prináša  komplexnú zmenu systému financovania nakladania s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Edukačné články, propagačné materiály, odborné vzdelávanie pre školy a občanov vykonáva od roku 2017 spoločnosť ENVI-PAK, a. s., Bratislava v zmysle podpísanej zmluvy s Mestom Michalovce. Na internetovej stránke www.michalovce.sk, v menu „Životné prostredie,“ je zložka „triedime.sk“, kde sú uvedené všetky dôležité informácie ako triediť odpad, kolobeh odpadu, dôležité kontakty, súťaže, odpovede na najčastejšie otázky o triedení odpadu a ďalšie zaujímavé informácie. Na webovej stránke mesta sú taktiež uvedené informácie o ochrane životného prostredia, informácie o nakladaní s komunálnym odpadom a biologickým odpadom.

Pre pedagógov materských a základných škôl bolo v septembri 2016, v spolupráci so spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., zrealizované školenie v oblasti triedenia odpadov.  Na školení bolo odovzdaných 37 USB kľúčov s tematickou prezentáciou, edukačným videom, interaktívnou  hrou o triedení odpadu a informáciami o webstránke www.triedime.sk. Školy dostali rôzne vzdelávacie pomôcky:

 • 500 ks letákov o triedení odpadu,
 • 150 ks pexesa s hrou o triedení odpadu,
 • 400 ks pravítok s informáciami o tom, čo nepatrí do triedeného zberu,
 • 150 ks maľovaniek s motívmi triedenia odpadu,
 • 18 ks súprav pasteliek a 50 ks triediacich koliesok.

 

V auguste 2016 dodala spoločnosť Mestu nálepky na označenie zberových kontajnerov  a 14 100 letákov „Nebuďme leniví, trieďme odpad!“. Distribúciu letákov zabezpečovali Technické a záhradnícke služby. Informácie o tom ako efektívnejšie triediť odpad obsahoval aj článok v novinách Michalovčan, ktorý bol uverejnený v č. 13/ 2017.  V septembri a v decembri 2017 dodala spoločnosť ENVI-PAK a. s. ďalšie nálepky na označenie zberových kontajnerov určených na triedenie odpadu. V roku 2018 sme dostali od spoločnosti ďalších

10 000 ks letákov o triedení komunálneho odpadu, ktoré sú pripravené na distribúciu v druhom polroku 2018.

Každoročne je vydávaný kalendár triedeného zberu pre domácnosti v rodinných domoch, kde sú uvedené termíny vývozu vytriedených zložiek komunálneho odpadu  a základné informácie o triedení odpadu a prevádzke zberných dvorov.

V roku 2018 Mesto podporilo podujatie zamerané na ekológiu, ktoré bolo určené rôznym vekovým kategóriám – Ekotopfilm v Michalovciach.

 

5. Hľadať riešenia, ktoré by prispeli k zníženiu poplatkov za zber a uloženie TKO pre občanov.

Cesta k zníženiu poplatkov pre občanov spočíva hlavne v dôslednom triedení komunálneho odpadu, to znamená dosiahnuť čo najlepšiu čistotu odpadu a  čo najväčšie množstvo odpadu vytriediť.  Vzhľadom na nový spôsob financovania triedeného zberu od druhého polroka 2016, podľa ktorého náklady na triedený zber  znáša organizácia zodpovednosti výrobcov (v našom prípade spoločnosť ENVI-PAK, a.s., Bratislava), môže dôjsť k postupnému znižovaniu poplatkov za komunálny odpad.

Situáciu môže zmeniť pripravený návrh zákona o poplatkoch  za uloženie odpadu  na skládku, ktorý výrazne zvyšuje sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu  na skládku odpadov. Oproti súčasnej právnej úprave sa mení mechanizmus výpočtu poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku. Doterajšia právna úprava zvýhodňovala poplatky za komunálne odpady v závislosti  od počtu vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pričom najvýhodnejšia sadza bola, ak mesto alebo obec triedila päť zložiek.

Predmetný mechanizmus je však neúčelný, keďže v súčasnosti je triedenie piatich zložiek komunálnych odpadov  už povinné a tento  mechanizmus  nemal motivačný vplyv. Preto je navrhnutá výška sadzby v závislosti od úrovne  vytriedenia komunálnych odpadov  v meste alebo obci, pričom  tieto sadzby  sa uplatňujú  pre zmesový komunálny odpad a objemný odpad, ako dve hlavné zložky komunálnych  odpadov, ktoré končia na skládkach odpadov. Zákon je navrhnutý tak, aby mestá a obce motivoval k triedeniu  komunálnych odpadov, to znamená, čím viac triediš, tým menej platíš.

 

Teplo

 

1. Využijúc viaceré formy financovania zabezpečiť  investovanie do jestvujúceho systému tepelného hospodárstva v majetku Mesta Michalovce.

V roku 2015 Mesto investovalo do tepelného hospodárstva 350 000 €, a to modernizáciou a výmenou  teplovodného potrubia a zariadení v rozsahu:

 • Juh 1 trasa E1-D1
 • Juh 2 prípojky H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2
 • prof. Hlaváča trasa F, G, H, I, J, K

 

V roku 2016 investovalo Mesto do tepelného hospodárstva 350 000 €, a to modernizáciou a výmenou  teplovodného potrubia a zariadení v rozsahu:

 • teplovodná kotolňa PK2 – Cirkevná základná škola sv. Michala – B3
 • predmetom riešenia bola rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚVK, TPV a CTPV v okruhu centrálnej kotolne PK2 – Cirkevná základná škola – B3 s celkovou dĺžkou 395,7m
 • teplovodná kotolňa JUH 2 – I.ETAPA A2 – D2
 • predmetom riešenia je rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚVK, TPV a CTPV v okruhu centrálnej kotolne Juh 2  I.etapa medzi blokmi A2 – D2 s celkovou dĺžkou 189 m

V roku 2017 Mesto Michalovce  rekonštruovalo a modernizovalo  teplovody na trase :

 • Juh 2 - O2,P2,R2,S2,T2    o dĺžke 344 m   vo finančnom objeme 171 710, 86 €
 • Juh 1 – ZŠ, Komenského o dĺžke 106,5 m  vo finančnom objeme 33 230 €
 • Východ PK3 - SAV  o dĺžke120 m  vo finančnom objeme 42 909,37 €

 

V rámci modernizácie tepelného hospodárstva bola rekonštruovaná technológia kotolne Domu služieb, a to výmenou dvoch plynových liatinových nízkoteplotných kotlov Ferro GFM s atmosferickými horákmi za plynový kondenzačný dvojkotol Hoval Ultragas 300 D s tlakovými horákmi o celkovom výkone 278 kW v hodnote

41 611,15 €.

V budove MsKS bol rekonštruovaný ohrev teplej vody, nakoľko jestvujúca technológia nedokázala riešiť nárazový odber v letnom období. Jestvujúci zásobník bol  vymenený za zásobníkový ohrievač so špeciálnym vykurovacím registrom a k nemu sa ako príslušenstvo doplnila tlaková expanzná nádoba v hodnote  3 306,66 €.

 

V roku 2018 Mesto Michalovce  rekonštruovalo a modernizovalo  teplovody  na Sídlisku SNP v trase:

 • kotolňa SNP1 – blok A3 v hodnote 77 969,20 € v dĺžke 140,3 m
 • kotolňa SNP 2 – blok A6 v hodnote 95 635 €  v dĺžke 150 m

 

2. Hľadať možnosti investovania do nových súčastí tepelného hospodárstva v majetku Mesta Michalovce.

Mesto pripravuje verejnú súťaž na riešenie tepelného hospodárstva, ktorého súčasťou budú aj podmienky investovania. Súčasne pripravujeme projektovú dokumentáciu k plánovanej výzve na rekonštrukciu tepelných rozvodov na Stráňanoch a na Masarykovej ulici (kotolňa K2).

Nájomné zmluvy na 18 kotolní, vrátane zariadenia a rozvodov,  uzatvorené s Domsprav, s.r.o. sú platné do 31.12.2019.

 

3. V spolupráci s možnými partnermi hľadať  možnosti využívania alternatívnych zdrojov vykurovania v meste.

V tomto období je ekonomicky najvýhodnejšie vykurovanie zemným plynom. Mesto sleduje možnosť využitia alternatívnych zdrojov. Použitie alternatívnych zdrojov je podmienené udržiavaním ceny tepla pre obyvateľov.

 

4. Zabezpečiť, aby občania napojení na mestské centrálne zdroje vykurovania, mali garantovaný tepelný komfort za primeranú cenu s ambíciou postupne ju znižovať.

Mesto Michalovce zabezpečuje udržanie tepelného komfortu pri nezvyšovaní nákladov na výrobu a to rekonštrukciou rozvodov tepla. V meste Michalovce je dlhodobo stabilná cena tepla a teplej vody a táto cena je pod priemerom Slovenska.

 

Zeleň ‐ Parky

 

1. Rokovaniami s vlastníkmi usilovať  sa o to, aby Biela hora vo svojej väčšej  časti bola lesoparkom, alebo lesom osobitého určenia.

Celková výmera riešeného územia predstavuje cca 60 ha. Vlastníci požiadali o zmenu Územného plánu, ktorou podmieňujú ďalšie rokovania. Zmena Územného plánu je nateraz v procese.

 

2. Vynaložiť  úsilie na to, aby sa pozemky v lokalite Hrádok dostali do vlastníctva Mesta Michalovce s ambíciou vytvoriť tam ďalšiu oddychovú zónu mesta.

Celková výmera územia požadovaného pri zámene predstavuje cca 11,4 ha. V roku 2016 boli opätovne iniciované rokovania o nadobudnutí týchto pozemkov.

 

3. Zabezpečiť komplexnú starostlivosť parkov Verbovčík a Park mieru.

Gaštanový park na ulici Verbovčík prešiel revitalizáciou. Zámerom Mesta bola revitalizácia gaštanového parku, záchrana pagaštanov konských, odstránenie nefunkčných a zastaraných prvkov v parku, umiestnenie  umeleckých prvkov a prvku detského ihriska, zvýšenie podielu zelene výsadbou živého plota a tým vytvorenie miesta pokoja a oddychu a zelenej oázy uprostred sídliska. Celý park  bol oddelený od rušnej premávky priľahlých ulíc  Užhorodská, Verbovčík, a Ľ. Štúra výsadbou živého plota v celkovej dĺžke 150 m.  Nefunkčná stará fontána bola nahradená fontánou od akademickej sochárky  M. Bartuszovej, pričom bola inštalovaná nová záchytná vodná nádrž a čerpadlo. Namiesto zdevastovaného pieskoviska bola inštalovaná lanová pyramídová preliezačka v tvare štvorbokého ihlana  určená najmä pre deti od 3 do 8 rokov, ktorá je zatiaľ v meste jedinečná.  Do parku boli inštalované travertínové sochy. Pri fontáne sa nachádza „Strážca parku“  od akademického sochára L. Staňa, pri pyramíde je „Motýľ“ od akademického sochára M. Hrnčiarika a treťou sochou je „Sekera“ od akademického sochára M. Jánoša.  Aj touto malou rekonštrukciou Mesto prispelo  k zlepšeniu prostredia pre obyvateľov mesta, či návštevníkov parku.   Starostlivosť o park a jeho údržbu zabezpečujú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.

Údržbu  Parku mieru zabezpečujú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. Park je zrekonštruovaný a jeho jediným negatívom je každoročné hniezdenie havranov, ktoré znečisťujú okolie parku a prvky drobnej architektúry. V roku 2017 boli v parku vyrúbané 4 ks stromov, ktoré boli poškodené hnilobou  a 2 ks stromov, ktoré boli suché. V rámci projektu  „Parková a izolačná výsadba  drevín“  boli v máji 2018 v Parku mieru vysadené 2 ks stromov (1 ks lipa a 1 ks javor) a na bývalom detskom dopravnom  ihrisku bolo vysadených 14 ks javorov.

 

4. Vytvoriť podmienky na kompletnú rekonštrukciu parku Kerta v súčinnosti s rekonštrukciou Kostolného námestia.

Mesto má k dispozícii projektovú dokumentáciu „Obnova historického parku v Michalovciach – Kerta Sztárayovcov“, ktorá bola spracovaná v roku 2014. Mesto zatiaľ nezískalo  externé zdroje  na realizáciu uvedeného projektu . Aj napriek tejto skutočnosti  odbor V, ŽP a MR pri vydávaní rozhodnutí na výrub  drevín na území mesta  a ukladaní náhradnej výsadby, pokiaľ to je možné, ukladá  žiadateľom  realizovať náhradnú výsadbu v parku „Kerta“.

V roku 2015 bolo vysadených 17 vzrastlých drevín (z toho: 11 ks líp a 6 ks javorov) a v roku 2016 bolo vysadených  61 drevín, čo podstatne prispieva k obnove stromovej  zelene v parku.

Súčasne Mesto na Kostolnom námestí zrealizovalo archeologický výskum, ktorý sa realizoval pod taktovkou Zemplínskeho múzea. Závery výskumu sú súčasťou výskumnej dokumentácie, ktoré budú zapracované do pripravovanej projektovej dokumentácie.

Súčasťou RIUS KSK (Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja) sú pripravené samostatné projektové zámery na revitalizáciu parku Kerta a Revitalizácia Kostolného námestia, v prípade vyhlásenia adekvátnej výzvy v programe  IROP (Integrovaný regionálny operačný program) sa Mesto bude uchádzať o NFP.

 

5. Urobiť ďalšie potrebné kroky k nadobudnutiu vlastníckych práv k pozemkom, tým vytvoriť  predpoklady k prestavbe Parku študentov.

Pre potreby uceleného územia je potrebné do vlastníctva Mesta nadobudnúť ešte cca 7 000 m2. Mesto v roku 2015 na základe zámeny nadobudlo do vlastníctva 3 847 m2 plochy v rámci Parku študentov. V rokoch 2016 - 2018 sa stav vo vlastníctve pozemkov v tejto lokalite nezmenil.

 

6. Zabezpečiť  sústavnú a pravidelnú starostlivosť  o trávnaté povrchy v majetku Mesta Michalovce, osobitne o trávnaté plochy na jednotlivých sídliskách a na okružných križovatkách.

Údržbu verejnej zelene na území mesta (verejné priestranstvá) vykonávajú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. Pri výkone tejto činnosti sú technické služby metodicky usmerňované Mestským úradom Michalovce, odborom V,ŽPaMR.

V súčasnom období je výhodou, že pri kosení verejných priestranstiev sa trávna hmota zberá a spracováva  v kompostárni. Verejné priestranstvá sú lepšie udržiavané a estetickejšie.

 

Zvieratá

 

1. Naďalej sa usilovať zákonnými spôsobmi o zníženie počtu havranov vo všetkých častiach mesta

 

Problematikou hniezdenia havranov sa Mesto zaoberá už dlhodobo a to od roku 2009. Havran poľný je chráneným živočíchom a tak všetky opatrenia, ktoré vykonávame na území mesta, realizujeme v súlade s vydaným rozhodnutím Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky.

Uvedenou výnimkou  nám bolo povolené rušiť  havranov v  prirodzenom vývine, ničiť a poškodzovať ich hniezda v určených lokalitách  a za určených podmienok.

V parku na Ulici kpt. Nálepku sme odskúšali  zvukové plašiče, ako aj optickú ochranu. Žiadnym technickým opatrením  nie je možné  stopercentne  zamedziť, aby sa havran v parku nezdržiaval. Našim cieľom je v maximálnej možnej miere dosiahnuť, aby sa minimalizoval jeho vplyv pokiaľ ide o znečisťovanie parku.

V čase, keď sme začínali so zhadzovaním hniezd a plašením havranov bolo v parku cca 250 hniezd, dnes sa populácia pohybuje v počte cca 120 hniezd v parku. Je pravdou, že časť havranov hniezdi na sídliskách a to hlavne v lokalitách  ulice Okružnej, Štefánikovej a J. Murgaša (cca 30 hniezd).

Podarilo sa nám vytlačiť časť havranov na okraj mesta a dnes sa v lokalite  ulice Sobraneckej  a Leningradskej v izolačnej zeleni nachádza  92  hniezd. V roku 2018 sa nepodarilo zhodiť všetky hniezda pre technické problémy s vysokozdvižnou plošinou. Preto v parku ostalo  cca 40 hniezd. Pre zabezpečenie dostatočného efektu  nami používaných opatrení  a dosiahnutie toho, aby  čo najmenší počet havranov  hniezdil v parku  a na hore uvedených uliciach, plánujeme aj  v ďalších rokoch  až do roku 2020 (do uvedeného roku je Mestu Michalovce udelený súhlas na zhadzovanie hniezd)  odstraňovať hniezda v parku  a na sídliskách a využívať špeciálne zvukové  a optické zariadenia a tým dosiahnuť, aby kolónia havranov v maximálnom počte hniezdila  na okraji mesta a to v lokalite  Sobraneckej ulice - izolačná zeleň mesta.

 

2. Psy:

a. Zabezpečiť ďalšie fungovanie mestského útulku pre psy.

 

V období rokov 2015 – 2016 bolo do mestského útulku umiestnených 242 psov.

 

b. Pokračovať v odchytávaní túlavých psov.

Počet psov narastá predovšetkým v jarných mesiacoch. Osady, v ktorých žijú neprispôsobiví obyvatelia, sú miestom s najväčším výskytom túlavých psov.

Ich nárast sa MsP Michalovce snaží redukovať odchytom. Odchyt túlavých psov sa robí vždy na základe oznámenia občanov, alebo na základe vlastného zistenia. Okrem toho Mestská polícia v Michalovciach vykonáva taktiež aj odchyt túlavých psov v meste v spolupráci s OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku, Veľké Kapušany, s ktorou má uzavretú zmluvu. Ďalším opatrením ktoré bude vykonané v blízkom období je sterilizácia a zároveň čipovanie psov v lokalite Angi mlyn a  Gerbova ulica, ktoré bude realizované tak isto cestou OZ Združenie za práva zvierat.

 

c. Poskytovať daňové úľavy chovateľom, ktorí si osvoja psy z mestského útulku.

VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje oslobodzuje od dane za psa držiteľa psa adoptovaného z útulku Mesta.

 

d. Vytvoriť nové priestory pre vodenie psov v meste.

Na území  mesta Michalovce je zriadených 7 lokalít  výbehov   pre  psov (tzv. venčoviská).

Ide o lokality:

1. lokalita Ul. Jána Švermu za blokom A9

7. lokalita Ul. nad Laborcom proti bloku V1 a pri Laborci

8. nárožie Ul. Petra Jilemnického a Okružná

9. lokalita Ul. leningradská – pri križovatke Užhorodská a Sobranecká

10. lokalita Ul. okružná - OC Demos, za parkoviskom

11. lokalita Ul. Martina Rázusa – vedľa polyfunkčného objektu

12. lokalita Ul. Jána Hollého - zelený pás pri parkovisku medzi blokmi B8 a B10

V roku 2018 bol zrealizovaný voľný výbeh pre psov na Ul. leningradskej.

 

3. Pokračovať v pravidelnej plošnej deratizácii v meste.

Mesto Michalovce na  základe uzatvorenej zmluvy s odbornou firmou zabezpečuje každoročne vykonanie deratizácie na verejných priestranstvách na území mesta Michalovce.  Deratizácia je vykonávaná priebežne v jednomesačných intervaloch, a to v období od apríla do decembra. V priemere je ročne vykonaných  8 celomestských deratizačných zásahov a podľa potreby sú vykonávané bodové ošetrenia verejných priestranstiev.  V prípade zvýšeného výskytu  hlodavcov – potkanov, a to či už v blízkosti bytového domu na sídlisku, prípadne na verejnom priestranstve, odborná firma v lehote do 48 hodín  od nahlásenia občanom alebo odborom V,ŽPaMR vykonala  individuálny deratizačný zásah. Vykonávaním deratizácie sa zamedzí vznik a šírenie prenosných ochorení zo zvierat na človeka.

Deratizácia sa vykonáva na verejných priestranstvách vrátané kanalizačných vpustov v blízkosti bytových domov, parkov a sídliskových  plôch v nasledovných častiach mesta Michalovce – katastrálne územie Michalovce, Stráňany, Močarany, Topoľany a Vrbovec. O vykonávaní deratizácie na území mesta Michalovce je informovaný aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce (a to hlavne o vykonávaní monitoringu, použití  prípravkov a ich  účinných látkach a informovaní verejnosti).

Nakoľko sa deratizácia vykonáva opakovane hodnotíme celkový efekt deratizácie  ako  priaznivý, s minimálnym počtom hlodavcov na verejných priestranstvách.

 

4. Urobiť opatrenia na zabránenie premnoženia holubov v meste.

Zatiaľ neevidujeme, aby došlo k premnoženiu holubov v meste. Ku hniezdeniu holubov  dochádza skôr v súkromných objektoch alebo na balkónoch bytových domov. Na základe požiadavky jednotlivých občanov, poskytujeme informácie akým spôsobom je možné zamedziť hniezdeniu holubov. Zároveň poskytujeme kontakt na odborné firmy, zaoberajúce sa touto problematikou (odchyt holubov, mechanické zábrany, čistenie znečistených priestorov).

 

5. Pripraviť projekt vybudovania mestskej ZOO.

Mesto Michalovce má od roku 2017 podpísanú zmluvu o prenájme pozemku vo vlastníctve KSK a nehnuteľností, potrebných pre ZOO. Ďalej má spracovanú štúdiu uskutočniteľnosti zámeru vybudovania ZOO pod názvom „Malý gazdovský dvor“. Vybraná lokalita je v areáli bývalej SPTŠ v časti areálu pre chov vtáctva. Súčasťou lokality je aj súčasné arborétum a plánovaná lokalita pre hry detí.

 

VIII. Kultúra

 

1. Pokračovať v ďalších úpravách objektu MsKS.

V roku 2016 Mesto zlepšilo kvalitu technického vybavenia veľkej sály zakúpením a stálou inštaláciou výkonného dataprojektora (veľkoplošný obraz na filmovom plátne o rozmere 3x4 m), ktorý sa využíva pri rôznych koncertoch a akadémiách. V roku 2017 bola z dôvodu komplexnej debarierizácie vo veľkej sále MsKS nainštalovaná zvuková indukčná slučka, ktorej cieľom bolo uľahčiť sluchovo – postihnutým príjem zvukových informácií a zlepšiť ich zrozumiteľnosť. Nakoľko veľká sála ja špecifická v tom, že sa zároveň využíva aj ako kinosála, bolo nutné riešiť zvukovú kabínu a jej prepojenie  na veľkú sálu špeciálnym oknom. Zrealizovali sme to súčasne  aj s rekonštrukciou pódia. Rekonštrukcia pódia vo veľkej sále zahŕňala zbrúsenie podlahy, tmelenie, výmenu všetkých líšt, natretie príslušnou farbou a lakovanie.  Vo vestibule MsKS bol nainštalovaný dotykový infokiosk pre verejnosť spolu s bezpečnostnou kamerou pripojenou na MsP. V roku 2018 sa vo veľkej sále rieši nový svetelný pult, ktorý  bude slúžiť pre všetky aktivity.

 

2. Usilovať  sa získať  externé finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu Zlatý býk a vytvoriť  v  ňom aj reprezentačné priestory umožňujúce prezentovať  históriu mesta a tým posilňovať u občanov pocit hrdosti na mesto.

Mesto má vypracovanú realizačnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy Zlatého býka a zmenu funkčnosti prednej časti budovy so zámerom vytvoriť mestskú galériu a profesionálne turistické informačné centrum európskeho štandardu.  Projektom  sme sa o NFP uchádzali v rámci ROP v r. 2014, aj v programe Maďarsko – Slovenskej cezhraničnej spolupráce v r. 2016, pre nedostatočnú alokáciu zdrojov sme však neuspeli. V r. 2017 Mesto spolu s mestami Užhorod a Szatoraljaujhely  podalo spoločný projekt  Through Art we Ruin Borders  v rámci programu HUSKROUA, ktorého obsahom je spomínaný projektový zámer s budovou Zlatý býk. Projekt bol vyhodnotený ako úspešný, predpokladáme podpis zmluvy o NFP so sprostredkovateľským orgánom v Budapešti v mesiaci október 2018 a realizáciu projektu v rokoch 2019 – 2020.

 

3. V spolupráci s možnými partnermi sa pokúsiť  zrekonštruovať  Amfiteáter a vrátiť  mu funkciu ďalšieho strediska kultúry v meste.

Nájomná zmluva s doterajším nájomcom bola ukončená k 31.12.2015. Hľadajú sa ďalšie možnosti využitia amfiteátra s iným partnerom. Zatiaľ Mesto neeviduje záujem zo strany prípadných partnerov.

 

4. Námestia a tribúny:

 

a. Zakúpiť novú mobilnú tribúnu so strechou.

Zámer so zakúpením novej tribúny sme prehodnotili a táto investícia bude zahrnutá do rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Michalovce až v nasledujúcom období, pre rok 2019, kedy sa pripravuje 50. ročník Zemplínskeho jarmoku a 60. ročník Zemplínskych slávností.

 

b. Opraviť tribúnu a jej okolie na Námestí osloboditeľov.

V uplynulom období bola zrealizovaná výsadba skalky  a oprava obruby tribúny.

 

c. Nájsť vhodné miesto pre trvalé umiestnenie starej kovovej mobilnej tribúny.

Ako najvhodnejšie miesto pre umiestnenie tejto tribúny sa osvedčil Park študentov na Obchodnej ulici.

 

5. Zachovať  všetky osvedčené tradičné kultúrne podujatia v meste so snahou urobiť ich atraktívnejšími pre ich aktívnych aj pasívnych účastníkov.

Mesto prostredníctvom MsKS tvorí dramaturgiu svojho programu tak, aby zachovalo všetky osvedčené tradičné kultúrne podujatia, ale zároveň ich zatraktívnilo. Koncerty  Michalovskej hudobnej jari a jesene rozšíril o spoluprácu so Štátnou filharmóniou Košice, čo sa prejavilo na kvalite a návštevnosti koncertov. Svojich stálych priaznivcov má aj Medzinárodný organový festival – Michalovský organ, ktorý je prezentáciou zahraničných a domácich interpretov. Nakoľko je v ponuke  Kultúrneho leta MsKS má vysokú návštevnosť a sme jednými z mála, ktorí nevyberajú  vstupné.  Každé dva roky organizujeme Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium. Diela, ktoré tu vzniknú potom obohacujú interiér inštitúcií a exteriér mesta. V roku 2018 to bolo 14 výtvarníkov a sochárov zo štyroch krajín ( Poľsko, Česko, Ukrajina a Slovensko ). Dies pro honore civitatis.....na poctu mesta- je slávnosť,  na ktorej si divadelným spôsobom pripomíname historické udalosti, ktoré sa v Michalovciach skutočne stali. Do Panteónu historických osobností sme v roku 2018 uviedli dvornú dámu Irmu  Sztáray. Toto podujatie sme rozšírili o blok Deti mestu, v ktorom sa predstavujú deti MŠ a žiaci ZŠ v meste. Do samotného programu zapájame aj súbory pôsobiace na území mesta. Tradičné jarmoky sme zatraktívnili, Jarni jurmarok o zaujímavých účinkujúcich a Zemplínsky jarmok o tvorivé dielne nielen pre deti, ale aj dospelých (točenie na kruhu, tkanie kobercov, drevorezba), ale aj o sprievod živých hlinených sôch, v ktorom chceme pokračovať, s novou tematikou. Zemplínske slávnosti sme obohatili o tancovanie Karičky –  (cieľom je spojiť , čo najviac ľudí tancujúcich  Karičku na jednom mieste ) a prezentáciu holubkov. V závere roka je to ponuka vianočných koncertov domácich súborov a škôl. (Vánok, Zemplínski heligonkári, Hnojňaňe z Mihaľovec, FS Zemplín, ZUŠ, SZUŠ Talent – UM, SZUŠ Jurošík... ). Rozsvietenie stromčeka, ktorý sa teší veľkej obľube a príchod Mikuláša na koči bol už druhým rokom obohatený o svetelný maping na budove MsÚ.

 

6. Podporiť  vznik nových kultúrnych podujatí v meste, osobitne takých, ktoré budú mať  ambíciu prilákať do mesta domácich i zahraničných návštevníkov.

Mesto pripravuje aj nové podujatia – prostredníctvom MsKS realizuje Vítanie jari s tematickou výzdobou dvoch kamenných fontán a stromu pri tribúne. Výzdobu (maľované vajíčka) pomáhajú vytvárať deti materských  a základných škôl v meste. V roku 2018 aj veľké nhniezdo plné maľovaných vajíčok. V spolupráci s O.Z. Žijem pre Zemplín ponúkame možnosť koncertov amatérskym hudobným skupinám  na prehliadke Echo Zemplína. Netradičné poznávanie Michaloviec – Špacirki po varošu sme  v spolupráci s Thermalparkom Šírava rozšírili aj o Špacirki  po okolici a tohto roku aj o Špacirki na kaveju a zapojili sme sa do cyklu sprevádzania turistov v štyroch mestách (Prešov, Bardejov, Košice a Michalovce). Program pod názvom Michalovce Michalom a Michaelám sa kvôli rozšíreniu programovej ponuky a aktivít presunul do Chemkostav arény a priestoru pred ňou a láka divákov novými atraktívnymi účinkujúcimi, ale aj pokusom o zápis do Slovenskej knihy rekordov o čo najviac Michalov a Michael na jednom mieste. V roku 2017 získalo mesto Michalovce Certifikát – Slovenský rekord, na jednom mieste sa stretlo 493 ľudí s rovnakým menom Michal a Michaela. Divadlo pri fontáne, ktoré pôsobí pri MsKS každý rok uvádza 12.12. premiéru svojej novej hry a vypredáva veľkú sálu. Kino Centrum ponúklo okrem festivalov Expedičná kamera a Snow film fest nové festivaly – Golden Beggar – Medzinárodný festival lokálnych televízií a Ekotopfilm 2018, ktoré zaujali hlavne žiakov a študentov ZŠ a SŠ v meste.

 

7. Podporovať všetky umelecké kolektívy, ktoré v meste pôsobia, vrátane nových, ak vzniknú.

V roku 2015 bolo podporených 28 subjektov v oblasti kultúry  príspevkom z dotačného systému Mesta vo výške 17 500 €, v roku 2016  bolo podporených 35 subjektov sumou 18 960 €, v roku 2017 to bolo 34 subjektov sumou 20 100 €  a v roku 2018 bolo schválených taktiež 20 100 € pre 34  žiadateľov.

 

8. Podporovať  kultúrne inštitúcie, ktoré svojou  činnosťou budú propagovať  Michalovce v širšom ako regionálnom kontexte.

Každoročná podpora kultúrnych inštitúcií príspevkom z dotačného systému Mesta, ako sú súbor Zemplín, spevácky zbor Pro Muzika a pod.

 

9. Pokračovať  v spolupráci so všetkými cirkvami v meste, pripravovať  s nimi spoločné podujatia a podporovať aktivity jednotlivých cirkví a náboženských spoločenstiev.

 

a. Zachovať  činnosť  Rady cirkví ako dôležitého orgánu vzájomnej spolupráce a ekumenizmu v meste.

Rada cirkvi je aktívna a pracuje bez prerušenia od roku 2008. Jej členovia sa stretávajú s vedením Mesta v pravidelných štvrťročných intervaloch.

 

b. V rámci zákonných a finančných možností poskytovať materiálnu a finančnú podporu jednotlivým cirkvám, vrátane podpory ich aktivít.

V roku 2015 bolo finančným príspevkom z dotačného systému Mesta podporených 10 subjektov v oblasti cirkvi  vo výške 4 600 €, v roku 2016  bolo podporených 9 subjektov sumou 4 000 €, v roku 2017 to bolo 12 subjektov sumou 5 400 €  a v roku 2018 bolo schválených taktiež 2 700 € pre 5 žiadateľov.

 

10. Pripraviť plán tvorby, umiestnenia a evidencie exteriérových umeleckých diel v meste.

Mesto spolupracuje s PaedDr. Martinom Molnárom na vytvorení súpisu pamätihodností mesta Michalovce, ktorého súčasťou bude aj súpis umeleckých diel.

 

IX. Šport

 

1. Hľadať  možnosti  ďalšieho investovania do športovej infraštruktúry v meste, a to predovšetkým využitím externých finančných prostriedkov.

 

a. V zimnom štadióne sa usilovať zrekonštruovať šatne pre hráčov a dobudovať priestory pre divákov, vrátane hygienických zariadení.

Pavilón C zimného štadióna bol v roku 2016 odpredaný spoločnosti INVEST KM, s.r.o. , ktorá zabezpečuje jeho dobudovanie a vhodné doplnenie infraštruktúry zimného štadióna. Bol zrealizovaný výkup pozemkov s práve SPF, ktoré sú zastavané stavbou štadióna.

Mesto na základe žiadosti získalo dotáciu na rekonštrukciu časti zimného štadióna v užívaní mesta Michalovce vo výške 1 000 000 €, zmluva s ÚV SR bola podpísaná 21.12.2016. Dodávateľom stavby na základe verifikovaného procesu verejného obstarávania bola firma HANT BA, a.s. z Považskej Bystrice, ktorá ponúkla najnižšiu sumu spomedzi 4 uchádzačov. Zjednodušene by sme mohli uviesť realizované práce: rekonštrukcia tribúny „A“ a tribúny „B“, fasády tribúny „A“ a „B“ (severná, východná a západná) a rekonštrukcia hlavnej strechy. Podrobné informácie o rekonštrukcii sú na web stránke mesta. Súčasne Mesto získalo dotáciu MF SR vo výške 300 000 €. Na zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie Mesto vyčlenilo aj vlastné finančné prostriedky v rovnakej výške. Stavba bola odovzdaná na rekonštrukciu v januári 2017, avšak vzhľadom na prebiehajúcu hokejovú ligu, so samotnými prácami sa začalo až v marci 2017. Rekonštrukcia bola ukončená v januári 2018. Dotácia z ÚV SR bola zúčtovaná 22.12.2017, zúčtovanie dotácie z MF SR prebehne v r. 2018.

 

b. Pokračovať v postupnej rekonštrukcii mestskej plavárne.

V roku 2016 bola spracovaná štúdia  modernizácie mestskej plavárne. V rámci tejto štúdie sú definované štyri hlavné dôvody, oblasti riešenia modernizácie stavby:

 • riešenie z dôvodu veku, morálneho a technického opotrebenia stavebných konštrukcií a technológie,
 • z hľadiska zatraktívnenia prevádzky je potrebné spestriť, zatraktívniť a doplniť
 • chýbajúce služby v existujúcej budove,
 • z hľadiska využitia letného obdobia, v nadväznosti na plavecký bazén s jeho zázemím, poskytnúť verejnosti celodenné využívanie exteriéru pre aktívny pobyt,
 • z hľadiska dopravy, rozšírenie kapacity existujúceho parkoviska

c. V Mestskej športovej hale hľadať možnosti využívania suterénu a postupne vymeniť  sedadlá pre divákov.

V Mestskej športovej hale boli vymenené sedadlá v roku 2017 pri príprave usporiadania ME v hádzanej dievčat.

V suteréne haly  je nutná kompletná rekonštrukcia, aby ho bolo možné využívať.

 

d. Usilovať sa získať finančné prostriedky na zastrešenie celého futbalového štadióna, spevnenie parkovacích plôch a na vyhrievanie trávnika.

Pre splnenie podmienok uvedených v smernici na infraštruktúru štadiónov pre najvyššiu súťaž boli zrealizované úpravy zázemia a infraštruktúry futbalového štadióna vo finančnom objeme 19 996,69 eur.

 

e. Zrealizovať úpravu trávnatej plochy, tribún a ich vnútorných priestorov na ihriskách v časti mesta Topoľany a Močarany.

Úprava trávnatých plôch v Močaranoch a Topoľanoch bola zrealizovaná v roku 2016 – 2017. Menšie  úpravy sa realizujú pravidelne alebo podľa potreby. Najbližšia  realizácia úpravy trávnika bude vykoná v priebehu mesiaca september 2018, keď to dovolia poveternostné podmienky.

 

f. Pokúsiť sa o získať vlastnícky vzťah k ihrisku v časti mesta Vrbovec.

Boli uskutočnené rokovania s vlastníkmi pozemkov zastavaných futbalovým ihriskom v časti mesta Vrbovec, ktorí neprejavili záujem o zmenu vlastníctva, ale uzatvorili s Mestom dlhodobú nájomnú zmluvu za, pre Mesto, prijateľných podmienok.

 

g. Opraviť staré a vytvoriť nové nenáročné športoviská na sídliskách.

Staré detské ihriská, ktoré  sú poškodené alebo nespĺňajú bezpečnostné predpisy,  sa priebežne odstraňujú, Na nových certifikovaných ihriskách, ktoré boli dané do užívania, zabezpečujeme pravidelnú údržbu a požadované opravy.

 

h. Zlepšiť stav športovísk v areáloch mestských základných škôl, vrátane telocviční.

Multifunkčné ihrisko V. ZŠ, rekonštrukcia telocvične na V. ZŠ, žiadosť o rekonštrukciu telocvične na II. ZŠ.

Za hodnotené obdobie Mesto vynaložilo nemalé finančné prostriedky k zlepšeniu stavu športovísk v areáloch mestských ZŠ, vrátane telocviční, a to konkrétne na týchto školách:

Základné školy:

Multifunkčné ihriská boli vybudované v areáloch

 • ZŠ, Ul. Švermu: viacúčelové ihrisko zo zdrojov ÚV SR, ktoré slúži pre žiakov i verejnosť na Sídlisku západ
 • ZŠ, Ul. Školská: v roku 2015 bolo Mesto úspešné v projekte podporujúcom šport a boli mu poskytnuté finančné prostriedky na výstavbu hokejbalového ihriska na tejto škole
 • ZŠ, Ul. Komenského: atletická dráha s umelým povrchom
 • ZŠ, Ul. Krymská: bola zrealizovaná výstavba multifunkčného ihriska
 • ZŠ, Ul. Okružná: v areáli školy je atletická dráha s antukou a tri ihriská – futbalové s umelým trávnikom, multifunkčné a plážové

Telocvične:

 • ZŠ T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona: telocvičňa je po komplexnej rekonštrukcii
 • ZŠ, Ul. Švermu: boli vymenené okná, radiátory a  oprava paluboviek oboch telocviční
 • ZŠ, ul. Moskovská: bola zrealizovaná rekonštrukcia telocvične, boli odstránené statické poruchy, vymenené okná, opravené hygienické zariadenia pre chlapcov a dievčatá a zateplenie objektu
 • ZŠ, Ul. Komenského: bola opravená strecha, vymenené okná a opravili sa hygienické zariadenia
 • ZŠ, ul. Školská: zrealizovala sa výmena okien na telocvični, oprava strechy, fasády, palubovky a hygienických zariadení
 • ZŠ, Ul. okružná: je po komplexnej rekonštrukcii
 • ZŠ, Ul. Krymská: bola zrealizovaná výstavba multifunkčného ihriska v školskom športovom areáli, boli opravené hygienické zariadenia a doplnené basketbalové koše v telocvični.
 • ZŠ P. Horova, Ul. Kpt. Nálepku: bola realizovaná výmena okien, oprava strechy, palubovky, šatní a hygienických zariadení.

i. Hľadať  možnosti intenzívnejšieho využívania Mestskej športovej haly pre športy florbal, basketbal a volejbal.

Mesto v spolupráci s vedeniami dotknutých športových klubov a s vedením haly zabezpečilo rozpis využitia Mestskej športovej haly v čo najväčšej možnej miere na tréningy a zápasy pre florbal, basketbal a volejbal k ich spokojnosti.

 

j. Podporovať tradičné športové podujatia a podporiť nové, organizované klubmi a športovými zväzmi, osobitne tie, na ktorých bude zahraničná účasť.

Mesto podporovalo a spoluorganizovalo ďalšie ročníky Podvihorlatského maratónu, polmaratónu a  Behu o štít mesta, ktoré sa uskutočnili s celoštátnou a medzinárodnou účasťou.

V roku 2015 bolo finančným príspevkom z dotačného systému Mesta podporených 22 subjektov v oblasti športu  vo výške 11 000 €, v roku 2016  bolo podporených 30 subjektov sumou 13 400 €, v roku 2017 to bolo 23 subjektov sumou 11 900 €  a v roku 2018 bolo schválených 10 900 € pre 22 žiadateľov.

 

k. Zachovať  priamu finančnú pomoc športovým klubom v meste na podporu mládežníckeho športu.

Každoročne v rozpočte Mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na podporu mládežníckych športových klubov – basketbal, hádzaná, hokej, plávanie, atletika, džudo, stolný tenis, florbal a kickbox približne vo výške 90 000 € až 100 000 €.

V roku 2015 bolo priamym finančným príspevkom z dotačného systému Mesta podporených 11 športových klubov  vo výške 110 500 €, v roku 2016  bolo podporených 12 športových klubov  sumou 137 500 €, v roku 2017 to bolo 11 športových klubov podporených  sumou 210 500 €  a v roku 2018 bolo schválených 210 500 € pre 12 športových klubov.

 

l. Prostredníctvom mestských médií propagovať športové kluby v meste a prezentovať  ich úspechy.

Mesto pravidelne informuje obyvateľov a návštevníkov mesta o športovom dianí prostredníctvom svojich komunikačných prostriedkov – TV Mistral, novín Michalovčan, web stránka, FB profil – Michalovce – srdce Zemplína, newsletter, tlačové správy a podobne. Každoročne sa tiež organizujú, v spolupráci so športovými klubmi, prijatia primátorom mesta všetkých úspešných športovcov – reprezentantov mesta. Raz ročne sa vyhodnocujú tí najúspešnejší športovci na slávnostnom podujatí v obradnej sieni mestského úradu. V prípade úspechu  na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni a v prípade mimoriadnych úspechov boli športovci navrhovaní na mestské ocenenia.

 

m. Usilovať sa o koordináciu  činnosti športových klubov v meste prostredníctvom rady športových klubov a športových kalendárov.

Rada športových klubov bola zvolávaná raz štvrťročne, ale aj v prípade potreby riešenia aktuálnych vecí a bol vypracovávaný športový kalendár na polroky, ktorý bol doručovaný športovým klubom a zverejňovaný na web stránke mesta.

 

n. Naďalej úzko spolupracovať s Mestským olympijským klubom podporujúc idey olympizmu.

Mesto aktívne spolupracovalo s olympijským klubom pri organizovaní športových aktivít či už pre žiakov alebo dospelých – Mestská športová olympiáda základných i materských škôl, Podvihorlatský maratón, Polmaratón, Beh o štít mesta a pod. Podporujúc ideu olympizmu v meste boli zapojení žiaci materských, základných, stredných škôl a dospelí  do plnenia odznaku všestrannosti, v roku 2016 sme spolupracovali s olympijským výborom pri organizovaní akcií k olympijským hrám v Rio de Janieru v roku 2018 k olympijským hrám v Pchjongčchangu.

S mestom Michalovce sú späté osobnosti, ktoré boli účastníkmi olympijských hier a zaslúžia si  v súlade s § 32A Štatútu mesta Michalovce zviditeľnenie na Pamätníku olympionikov. Tento má byť symbolickým prejavom vďaky občanov mesta Michalovce týmto osobnostiam.  Pamätník olympionikov bude určený žijúcim/nežijúcim olympionikom z olympijských hier, ktorí ako športovec alebo tréner oficiálne reprezentovali republiku ČSR, ČSSR, ČSFR a SR:

1. majú miesto narodenia v meste Michalovce

2. študujú/študovali v meste Michalovce

3. žijú/žili v meste Michalovce

4. pôsobia/pôsobili v meste Michalovce (pracovali)

Pamätník bude zhotovený z kameňa, pri Mestskej športovej hale a budú na ňom umiestnené pamätné tabule s menom a priezviskom olympionika, u žien aj rodné priezvisko, druhom športu, rokom olympiády/olympiád, reprezentačnou účasťou (ČSR, ČSSR,ČSFR a SR), medailovým umiestnením a  symbolom olympijských hier ( olympijské kruhy).

Návrhy osobností zaradených na Pamätník olympionikov sú potvrdené Slovenským olympijským výborom, zoznam  predkladáme :

- Pavel Gajdoš, športový gymnasta, študoval v Michalovciach

- Milan Mikuláš, atlét, študoval v Michalovciach

- Ján Šaffa, tréner – atletika, študoval v Michalovciach

- Ladislav Šesták, tréner – hádzaná, narodil sa v Michalovciach

- Nicol Čupková, hokejistka, študovala a žije v Michalovciach

- Richard Šechny, hokejista, študoval a žije v Michalovciach

- Gabriel Valiska, tréner – atletika, narodil sa a žije v Michalovciach

- Ján Berdy, paralympionik – tlak na lavičke, narodil sa a žije v Michalovciach.

 

o. Podporovať šport na školách, športové aktivity žien, seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím.

Každoročne sa organizovali olympiády – Mestská športová olympiáda žiakov základných škôl a Olympiáda seniorov v areáli ZŠ, Ul. Komenského, Olympiáda ľudí so zdravotným postihnutím na ZŠ, Ul. Školská. V telocvičniach škôl boli poskytované priestory v rámci spolupráce pri organizovaní cvičení pre ženy – pilates, zumba a pod.

 

p. V rámci podpory myšlienky športu pre všetkých aj naďalej organizovať a podporovať  organizovanie súťaží a podujatí pre všetky vekové kategórie našich občanov.

V rámci podpory myšlienky športu pre všetkých sa organizovali každoročne olympiády – Mestská športová olympiáda žiakov základných škôl a Olympiáda seniorov v areáli ZŠ, Ul. Komenského, Olympiáda ľudí so zdravotným postihnutím na ZŠ, Ul. Školská. V telocvičniach škôl sa organizovali cvičenia pre ženy –Pilates, zumba, pre stredné školy štafetový maratón a pod.  Organizovali sa ďalšie ročníky Podvihorlatského maratónu 1. mája a Behu o štít mesta 26. novembra, a to s celoštátnou a medzinárodnou účasťou.

Rok 2019 tak bude patriť hlavne športu a jeho propagácii. Michalovce sa uchádzajú v tomto roku o získanie titulu Európske mesto športu pre rok 2019.

Mesto Michalovce sa snaží šport neustále rozvíjať, skvalitňovať a finančne podporovať jednotlivé športové odvetvia hlavne v mládežníckych kategóriách, ale tiež aj  po materiálno-technickej stránke. Je spracovaná Koncepcia rozvoja športu v meste Michalovce na roky 2017 – 2025, ktorá buduje na tom, čo sa zrealizovalo a osvedčilo v rámci  Koncepcie rozvoja športu v rokoch 2008 – 2015 resp. je pokračovaním tejto koncepcie. Výsledkom je, že práca a financie vynaložené na šport, priniesli  mestu úspechy žiakov na krajskej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni a tým aj jeho propagáciu a zviditeľnenie. I vďaka tomu športové kluby a jednotlivci dosiahli a dosahujú významné úspechy aj v seniorských kategóriách.

 

X. Bezpečnosť občanov

 

Organizačnou zložkou Mesta Michalovce na zabezpečovanie bezpečnosti v meste je Mestská polícia Michalovce, ktorú zriaďuje Mesto všeobecne záväzným nariadením a zohráva nezastupiteľnú úlohu pri riešení problematiky bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku občanov, ako aj majetku Mesta. Základné úlohy príslušníkov mestskej polície sú zakotvené v ust. § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

 

1. Zaisťovať bezpečnosť občanov najmä aktívnou činnosťou MsP a jej úzkou spoluprácou so štátnou políciou a občanmi.

Ochrana života, zdravia a majetku je prvoradou povinnosťou Policajného zboru SR. Mestská polícia spolupôsobí pri ochrane osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Obdobne mestská polícia spolupôsobí pri ochrane majetku Mesta a občanov. Spolupráca sa veľmi výrazne prejavuje počas priameho výkonu hliadkovej služby, kedy je často služobný zákrok proti narušiteľom verejného poriadku vykonávaný spoločne, zasahujúcimi príslušníkmi policajného zboru a príslušníkmi mestskej polície.

 

2. Personálna a materiálna oblasť MsP:

Personálne vybavenie MsP Michalovce podľa schválenej organizačnej štruktúry tvorí 29 policajtov a 4 občianski zamestnanci. V rámci zefektívnenia a skvalitnenia práce príslušníkov MsP sú na výkon dennej a nočnej služby v rámci inštruktáže hliadkam MsP vydávané denné pokyny pre hliadkovú a stálu službu. Práca príslušníkov MsP Michalovce je pravidelne hodnotená a analyzovaná v mesačných hodnoteniach. O činnosti práce sa každý deň spracováva tzv. zvodka (priebeh služby). Zaznamenávajú sa do nej udalosti a vykonané opatrenia počas výkonu služby, spáchané priestupky a spôsob ich doriešenia, výzvy, oznamy, zásahy, služobné zákroky, policajné opatrenia a akcie, spolupráca s PZ SR a i. Pre kvalitné zabezpečenie úloh MsP je veľmi dôležité aj materiálno technické zabezpečenie.

Mestská polícia disponuje označenými 3 služobnými motorovými vozidlami a 1 neoznačeným motorovým vozidlom, ktoré sú vybavené vozidlovými rádiostanicami, rovnako, ako stála služba základňovou rádiostanicou a hliadky prenosnými rádiostanicami. Vozidlá sú taktiež vybavené zvláštnymi výstražnými a zvukovými zariadeniami.

Počas roka 2017-2018 boli doplnené 3 ks nových digitálnych rádiostaníc Motorola. Z vozového parku MsP Michalovce bolo vyradené služobné motorové vozidlo Škoda Fábia, a nahradené bolo novým služobným motorovým vozidlo Suzuki Vitara. Toho času prebieha vyhodnotenie výzvy na zakúpenie elektromobilu.

Mestská polícia tiež disponuje zariadením na zaznamenávanie hovorov (telefonických a hovorov z rádiostaníc) a v nočných hodinách využíva ďalekohľad s nočným videním.

Pri zásahu na chránený objekt a pri mimoriadnych udalostiach a opatreniach používajú príslušníci MsP balistické nepriestrelné vesty.

Mestskej polícii pri ochrane verejného poriadku, majetku, pri odhaľovaní páchateľov protispoločenskej činnosti, výrazne pomáha aj fotopasca.

Mestská polícia disponuje prístrojom na meranie množstva alkoholu v dychu. Prístroj MsP používa pri policajno-bezpečnostných akciách zameraných na zákaz podávania, predávania alebo iného umožnenia podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. Ako nová služba pre občanov mesta, hlavne v zimných mesiacoch, sa na MsP zakúpilo  prenosné štartovacie zariadenie motorových vozidiel.

 

Vyžadovať vysokú odbornosť mestských policajtov.

Mestskí policajti sú pravidelne štvrťročné preškoľovaní z platných a novo prijatých VZN Mesta, ako aj iných interných predpisov. V roku 2016 a 2018 príslušníci MsP absolvovali celodenné školenie za účasti lektora MsP Košice zo zákona o obecnej polícii, priestupkového zákona, zákona o cestnej premávke, čím sa zvýšilo nielen právne vedomie príslušníkov MsP, ale získali  aj nové poznatky a informácie, ktoré sú nápomocné na skvalitnenie práce.

 

Zvýšiť počet mestských policajtov s cieľom intenzívnejšej kontroly všetkých častí mesta.

MsP Michalovce má územie mesta rozdelené do 7 služobných obvodov. Každý služobný obvod je pridelený jednej pracovnej zmene a príslušné ulice v služobnom obvode konkrétnym policajtom. V pridelených služobných obvodoch si hliadky prostredníctvom osobného kontaktu s obyvateľmi budujú sieť informátorov, ktorí im výraznou mierou napomáhajú pri odhaľovaní páchateľov protispoločenskej činnosti.

 

Ešte väčšiu pozornosť ako doposiaľ venovať prevencii pred trestnou činnosťou a priestupkami.

V roku 2015 bol realizovaný projekt Miesto prvého kontaktu pred vycestovaním do zahraničia, vybavené a otvorené Centrum pomoci a bolo zrealizovaných 40 prednášok, na ktorých bolo vyškolených 882 študentov stredných škôl. Mesto získalo dotáciu 6 000 € z MV SR.

MsP aj v roku 2018 venuje prevencii kriminality náležitú pozornosť. Príslušník MsP, zaradený na tomto úseku, vykonáva množstvo preventívnych aktivít, ktoré sa vykonávajú v priestoroch MsP na to určených, ale aj priamo na školách a iných zariadeniach ako sú kluby dôchodcov a domovy dôchodcov. Občanom je na MsP k dispozícii bezplatná poradenská a konzultačná činnosť. Odvysielajú a uverejňujú sa príspevky v mestskej televízii a novinách.

 

Skvalitňovať a modernizovať výzbroj a výstroj mestských policajtov.

Počas roka 2017-2018 boli obmenené 3 služobné strelné zbrane, 3 digitálne rádiostanice Motorola.

Pri plnení úloh príslušníci mestskej polície používajú ďalšie iné prostriedky ako sú napríklad : reflexné vesty, ručné baterky, odchytovú tyč na odchyt psov, zastavovacie terče, pláštenky do dažďa a iné.

 

Mestský kamerový a monitorovací systém doplniť o ďalšie kamery, časť z nich nainštalovať aj na sídliskách.

Kamerový monitorovací systém je účinný preventívny prostriedok. Výstupy kamerového monitorovacieho systému okrem Mestskej polície Michalovce pomáhajú aj orgánom činným v trestnom konaní, pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti podozrivých osôb.

V rokoch 2015 –2018  bolo osadených 12 nových kamier na ul. Švermu, Komenského, kamery na budove školy na Ul. mlynskej (4 statické kamery), Kostolnom námestí, v Parku mieru, na Cintoríne Červenej armády, Ul. Obrancov mieru, Štefánikovej a na budove pošty.  Súčasne boli vymenené staré 4 analógové kamery na Námestí osloboditeľov za digitálne. Bolo posilnené monitorovacie oddelenie MsP o nové aktívne prvky a monitory. Toho času je potrebná výmena 4 ks kamier, ktoré sú nefunkčné. Budovanie kamerového systému je však značne finančne náročné, preto financovanie inštalovania ďalších kamier je potrebné zabezpečovať ako z rozpočtových prostriedkov Mesta, tak aj prostredníctvom žiadosti finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu formou preventívnych projektov.

 

Komunikáciu s občanmi zlepšiť aj vytvorením tzv. elektronického policajta ‐ webovej stránky, slúžiacej občanom ako poradňa i ako prostriedok podávania ich podnetov.

Je zavedená elektronická služba ESMAO, cez ktorú môžu občania nájsť oznamy strát a nálezov, vybavovanie sťažností a podnetov, poskytovanie informácií ako aj zabehnutý systém Otázok a odpovedí, kde je možné vložiť prílohu napr. fotografiu.

 

Služobné motorové vozidlá MsP vybaviť kamerami na monitorovanie spôsobu výkonu služby mestských policajtov.

V roku 2018 bola zakúpená kamera do služobného motorového vozidla, ktorou je možné snímať činnosť hliadky MsP.

 

Pešie a motorové hliadky vybaviť GPS systémom.

Veľmi efektívnym nástrojom riadenia hliadok vo výkone je GPS. Pešie a motorizované hliadky MsP Michalovce sú vybavené GPS systémom, pomocou ktorého môže stála služba okrem kontroly pohybu hliadky, zistiť aj hliadku, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu oznamu, a tak zabezpečí skrátenie príchodového času na miesto určenia. MsP Michalovce disponuje už zastaralým GPS systémom a bolo by ho potrebné modernizovať.

 

Aj naďalej pre zamestnancov MsP vytvárať  čo najvhodnejšie pracovné podmienky predovšetkým v priestoroch policajnej stanice.

Podmienky pre prácu MsP sú toho času na požadovanej úrovni a spĺňajú všetky kritériá.

 

Zlepšovať činnosť služobnej kynológie MsP.

Policajt – psovod má vytvorené dostatočné podmienky pre chov, výcvik a veterinárnu starostlivosť pre služobného psa.

 

3. Organizácia práce MsP:

Na základe skúseností urobiť  nevyhnutné zmeny v organizácii práce MsP s cieľom ešte väčšej osobnej zodpovednosti jednotlivých policajtov za ich služobné obvody.

Zachovať  zodpovednosť  MsP za bezpečnosť  občanov v priestoroch a v okolí pripravovaného Terminálu integrovanej dopravy.

Do spolupráce s MsP naďalej zapájať  aj občanov z radov poberateľov dávky v hmotnej núdzi, vrátane tzv. Rómskych hliadok.

V roku 2018 cestou terénnych pracovníkov boli vytipovaní občania z radov rómskej komunity, ktorí by boli vhodní pre prácu do rómskych hliadok. Z 12 uchádzačov nemal ani jeden záujem o túto prácu z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia.

 

Naďalej rozvíjať spoluprácu s OO PZ SR.

Spolupráca s OO PZ je na veľmi dobrej úrovni. Navzájom sú vymieňané informácie o protispoločenskej činnosti a rizikových miestach. Všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia po dohode zabezpečujeme spoločne.

 

XI. Zahraničná spolupráca

 

1. Rozvíjať spoluprácu so všetkými doterajšími partnerskými mestami a v prípade možnosti získať aj nových partnerov.

Mesto Michalovce v roku 2015 získalo nového zahraničného partnera. Vo francúzskom meste Cognac bola 17. apríla 2015 podpísaná Dohoda o partnerstve medzi mestami Cognac a Michalovce. Na základe dohody sa obe mestá zaviazali rozvíjať a upevňovať európske myslenie a priateľstvo medzi národmi prostredníctvom oficiálnej družby. Zároveň sa dohodli  napomáhať stretávaniu sa svojich obyvateľov a spolupracovať v oblasti  umeleckej, kultúrnej, športovej, turistickej a hospodárskej a posilňovať priateľstvo medzi francúzskym a slovenským národom vo všetkých oblastiach spoločenského života. Týmto krokom Mesto získalo ôsmeho zahraničného partnera.

V roku 2016 reprezentovala Ľudová hudba Folklórneho súboru Zemplín  mesto Michalovce na oslavách  tisíceho výročia mesta Cognac. Vďaka účasti na tomto významnom podujatí mali možnosť  obyvatelia, ale aj návštevníci tohto,  históriou dýchajúceho  francúzskeho mesta,   spoznať časť našej kultúry.

V júni 2018 mesto Michalovce na oslavách partnerských miest v Cognacu reprezentovala hudobná skupina Ladies & Genitals, ktorá si vyslúžila veľký  úspech za svoje vystúpenie.

V roku 2016  získalo mesto Michalovce v poradí deviateho, ale  prvého slovenského partnera. Dohoda  o spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš bola podpísaná 19. augusta. Partnerstvom slovenských miest si obe mestá sľúbili rozšíriť spoluprácu v oblastiach spoločenského, kultúrneho, športového života, v oblastiach  spolupráce samospráv, podnikateľského prostredia, v oblasti bezpečnosti a pod.

Zároveň je cieľom spolupráce aj  vybudovanie širokých kontaktov v týchto oblastiach medzi mestami, výmena skúseností v jednotlivých oblastiach. Vytváraním spoločných aktivít rozvinúť vzájomné vzťahy, ktoré umožnia obyvateľom jednotlivých miest spoznávať partnerské mestá navzájom. Po podpísaní zmluvy sa už v roku 2016 uskutočnili prvé spoločné aktivity. Zástupcovia mesta Michalovce sa  zúčastnili  na podujatí Stoličné dni mesta Liptovský Mikuláš a Mikulášskeho jarmoku.  S cieľom rozvíjať spoločný cestovný ruch sa konal v novembri workshop k tejto téme.

Zástupcovia samosprávy z mesta Liptovský Mikuláš sa po prvýkrát zúčastnili  v  Michalovciach tradičného  turnaja vo futbale partnerských miest, ktorý sa koná v  novembri pri príležitosti výročia Oslobodenia mesta. Celkovo súťažilo 6 mužstiev z miest Jaroslaw, Sátoraljaujhély, Užhorod, Vyškov, Liptovský Mikuláš a Michalovce.

Spolupráca nadobúda rozmery aj v oblasti kultúry, keď v decembri reprezentovala mužská spevácka skupina Hnojňane z Mihaľovec mesto Michalovce na Mikulášskom jarmoku, čo výraznou mierou oživilo uvedené podujatie.

Vo februári 2017 sa na fašiangových slávnostiach v Liptovskom Mikuláši zúčastnil Folklórny súbor Zemplín  a v roku 2018  zase  vystúpenia na oslavách konaných v Liptovskom Mikuláši 1. mája.

V roku 2016 sa uskutočnilo ďalšie spoločné podujatie partnerských miest, a to volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili  zástupcovia miest Jaroslaw, Vyškov a Michalovce.

Každoročne Mesto Michalovce organizuje v  novembri medzinárodný futbalový turnaj partnerských miest pri príležitosti  osláv oslobodenia mesta Michalovce. Pravidelne sa ho zúčastňujú  družstvá z Vyškova, Užhorodu, Jaroslawi, Sátoraljaujhély a Liptovského Mikuláša.

V Liptovskom Mikuláši sa v roku 2016 uskutočnil workshop k cestovnému ruchu, ktorý značne obohatil poznatky a skúsenosti  zástupcov Mesta Michalovce týkajúce sa rozvoja cestovného ruchu v Michalovciach a regiónu dolný Zemplín.

V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi riaditeľom Zemplínskeho múzea v Michalovciach a riaditeľom Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši o vzájomnej  výmene  expozícií  oboch múzeí.  Toto podujatie je naplánované v  septembri 2018.

Za zásluhu o rozvoj partnerských vzťahov a ich dlhoročné udržiavanie medzi mestami Michalovce a Kavarna,  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  udelenie najvyššieho ocenenia mesta Čestného občianstva pre Nellu Petrovu Gorchakovu. Cena jej bola odovzdaná na Slávnostnom mestskom zastupiteľstve v Michalovciach 9. decembra 2016.

 

2. Pokračovať  vo väčšine z doterajších osvedčených foriem spolupráce a spoločne hľadať nové formy, ktoré by umožnili väčšiemu počtu občanov spoznávať  partnerské mestá a vzájomne spolupracovať.

Mesto Michalovce má uzatvorenú družbu s 9 mestami: Užhorod, Vyškov, Jaroslaw, Sátoraljáujhély, Vila-real, Kavarna, Pančevo,  Cognac  a  Liptovský Mikuláš.

S týmito mestami  pokračujú osvedčené formy spolupráce. V roku 2015 - 2018 sa uskutočnili  stretnutia delegácií mesta Michalovce so zástupcami miest Užhorod, Vyškov,  Cognac,

Vila-real, Kavarna,  Sátoraljaújhély, Užhorod, Jaroslaw.

 

3. Na zahraničnú spoluprácu sa snažiť využívať aj iné možnosti, osobitne projekty z fondov EÚ a iných dotačných schém, kontakty kultúrnych telies, športových klubov, podnikateľských subjektov a subjektov z ostatných sfér života.

Mesto realizovalo projekt Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce spolu s partnermi z Ukrajiny, Slovenska a Nórska. Projekt umožnil voľný prístup k informačným tokom, vytvoril informačné zdroje o regiónoch v troch jazykoch (slovenskom, ukrajinskom a anglickom). Projekt napomohol zorganizovať a aktívne sa zúčastniť na informačných podujatiach propagujúcich obidva regióny – Dolný Zemplín a Zakarpatskú oblasť.

Vďaka NFP v rámci realizácie projektu Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce:

- boli v meste inštalované 2 dotykové infokiosky na autobusovej stanici a vo foyer MsKS.

- bolo inštalovaných 5 informačných tabúľ v širšom centre mesta

- bol zakúpený Net-top-box server s prezenčným panelom pre potreby turistickej informačnej   kancelárie

-  vytvorili sa tiež 2 voľné prístupové body do siete internet  na železničnej stanici a Námestí osloboditeľov

-  vznikol filmový prezentačný dokument v 3 jazykoch (12 minútový ako aj skrátený 3-minútový prezentačný šot) o meste Michalovce

-  boli  vytvorené 2 obrazové publikácie Od Michaloviec po Užhorod v náklade 4 000 ks    a 2 000 ks

- bola vytvorená galéria v exteriéri – Galéria pod nebom s obrazmi z publikácií

- boli vytvorení elektronickí sprievodcovia (3 druhy v 3 jazykoch) a tlačení sprievodcovia v náklade 18 000 ks (2 000 ks z každého z 3 druhov v 3 jazykoch)

-  bol rozšírený turistický portál dolnyzemplin.sk o anglickú a ukrajinskú jazykovú verziu

- Mesto sa prezentovalo na medzinárodných turistických veľtrhoch v Bratislave, Užhorode  a Kyjeve (UA).

 

XII. Organizácie mesta

 

MsÚ

 

1. Zabezpečiť  ešte kvalitnejšie poskytovanie elektronických služieb obyvateľom vrátane možnosti mobilnej komunikácie.

V systéme GIS pribudla autorizovaná vrstva pre TaZS uľahčujúca evidenciu a prehľady kosenia plôch v meste Michalovce, pribudli ďalšie autorizované vrstvy podzemných sietí vo vlastníctve Mesta. Mesto aktívne používa elektronickú schránku na www.slovensko.sk a zatiaľ všeobecný formulár podania. Koncom roka 2016 sme začali nasadzovať elektronické služby, predpokladáme sprevádzkovanie  viac ako 100 elektronických služieb v roku 2017 prostredníctvom servera ESMAO s prepojením na ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

 

2. Zlepšiť priestorové a technické vybavenie pre zamestnancov MsÚ.

V júni 2015 bola presťahovaná matrika na prízemie MsÚ. Hlavným dôvodom tohto kroku bolo  priblíženie sa k občanom. Matričný úrad vykonáva aj agendu samosprávy, a to overovanie listín, dokumentov a podpisov. Aj v tomto prípade Mesto vyšlo v ústrety klientom, ale aj zamestnancom, ktorí majú oddelené kancelárie na uvedené činnosti. Mesto vytvorilo dve samostatné miestnosti,  a to jednu, v ktorej sa overujú  listiny a podpisy a druhú iba pre vykonávanie matričných úkonov, čím sa znížila doba vybavenia klientov.

V roku 2018 mesto ukončením výstavby nového objektu Komunitného centra (KC) v lokalite Angi Mlyn výraznou mierou zlepšilo pracovné podmienky komunitných pracovníkov. Títo pracovníci doposiaľ pracovali  v budove detašovaného pracoviska III. Základnej školy na Mlynskej ul., kde pracovali v dočasne vyčlenených priestoroch školy, ktoré boli značne stiesnené.

Nové priestory Komunitného centra pozostávajú zo siedmich zateplených kontajnerov združených do jedného jednopodlažného objektu. Predmetné priestory pozostávajú zo vstupnej chodby, miestnosti pre skupinové aktivity s kuchynkou, pre praktickú výuku, kancelárie, hygienických zariadení pre klientov, hygienického zariadenia pre zamestnancov, strediska osobnej hygieny. Vybudovaním nových priestorov KC Mesto vytvorilo podmienky pre efektívnejšiu a kvalitnejšiu prácu pre komunitných pracovníkov a prijímateľov tejto sociálnej služby.

 

3. Optimalizovať  činnosti na mestskom úrade s cieľom skvalitnenia poskytovania služieb klientom.

V júni 2015 bola presťahovaná matrika na prízemie MsÚ. Hlavným dôvodom tohto kroku bolo priblíženie sa k občanom. Tým, že bola matrika umiestnená na poschodí, starší občania, ťažko zdravotne postihnutí občania, mladé mamičky s malými deťmi a pod. mali  problém dostať sa na poschodie. Preto Mesto zvolilo možnosť presťahovania na prízemie. Matričný úrad vykonáva aj agendu samosprávy, a to  overovanie listín, dokumentov a podpisov. Aj v tomto prípade Mesto vyšlo v ústrety klientom. Vytvorilo dve samostatné miestnosti - jednu, v ktorej sa overujú  listiny a podpisy a druhú iba pre vykonávanie matričných úkonov, čím sa znížila doba vybavenia klientov.

 

4. Pokračovať v systémovom uplatňovaní politiky kvality na mestskom úrade.

Mestský úrad Michalovce má zavedený, udržiavaný a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Zavedenie systému manažérstva kvality prináša zlepšenie celkového riadenia úradu, presné zadefinovanie zodpovednosti a právomoci, poriadok v organizácii, budovanie kultúry úradu, zlepšenie „imidžu“ úradu, dôkaz serióznosti úradu, zníženie počtu sťažností občanov, možnosť účasti vo verejných súťažiach.

Jedným zo základných princípov trvalého zlepšovania systému manažmentu kvality, je systematické preskúmanie požiadaviek občanov, ich rýchle a efektívne uspokojovanie, previazanosť cieľov kvality s potrebami a očakávaním občanov a systematické meranie spokojnosti. Ciele politiky kvality sú pravidelne aktualizované a ich plnenie je vyhodnocované.

Hlavnými a najúčinnejšími vstupmi merania spokojnosti a preskúmania funkčnosti systému manažérstva kvality sú výsledky dozorných auditov. Tie sú pravidelne vykonávané internými audítormi a nezávislými externými audítormi .

V roku 2016 Mesto Michalovce úspešne absolvovalo recertifikačný audit podľa normy ISO 9001: 2015. Na základe výsledkov auditu bol Mestu Michalovce obnovený Certifikát kvality na dobu troch rokov. Počas tohto obdobia certifikačný orgán každoročne v rámci dozorného auditu kontroluje súlad systému s požiadavkami normy. Externý audit podľa normy ISO 9001: 2015 Mesto Michalovce úspešne absolvovalo v decembri v roku 2017 a na základe výsledkov bol potvrdený  certifikát z roku 2016, ktorého platnosť po splnení všetkých náležitosti je do decembra 2019.

 

TaZS

 

1. Dobudovať priestorové a technické vybavenie TaZS.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce v hodnotenom období pokračovali v dopĺňaní technického vybavenia a dobudovania priestorov.

Zakúpili v roku 2015 - traktory 3 ks, vŕtak na pne, kosačky so zberom 2 ks, kosačkové rameno 5m,  člené koačkové rameno 7m,  pracovný stroj samohybný New Holland, mostovú váhu nadúrovňovú, zberové vozidlo na bioodpad, hákový nosič kontajnerov s rukou, aeróbny fermentor EWA, motorové vozidlo špeciálne LIAZ CAS, osobné vozidlo Citroén C4.

V roku 2016 pribudlo zberové vozidlo Mercedes Benz, infražiarič Topas.

V roku 2017 zakúpili pasovú kmeňovú elektrickú pílu na drevo, univerzálnu nadstavbu výmennú TURBO 7H COMBI, snehovú radlicu, univ. nadstavbu výmennú SK 3,m THERMO.

 

2. Využiť externé zdroje na zníženie energetickej náročnosti v prevádzkach TaZS.

Energetickú náročnosť znížili TaZS tým, že v administratívnej budove na skládke odpadu bol  inštalovaný kotol na tuhé palivo. Palivo je zabezpečované z vlastných zdrojov TaZS.

 

3. U zamestnancov TaZS zvyšovať ich odbornosť a schopnosť vykonávať nové predpokladané činnosti.

Zamestnanci TaZS sa pravidelne zúčastňujú seminárov uskutočňovaných organizáciami ako RVC, SOFTIP, zúčastňujú sa zváračských kurzov, kurzov obsluhy strojov,  ako aj rozšírenia vodičských oprávnení.

 

4. Vyžadovať, aby TaZS znižovali nákladovú náročnosť využitím čo najväčšieho množstva vlastných kapacít.

TaZS realizovali vlastnými kapacitami:

 • opravu strechy administratívnej budovy na Ul. partizánskej
 • opravu   troch kancelárií administratívnej budovy
 • opravu sociálnych zariadení, šatní  – sociálna budova Ul. partizánska
 • opravu dlažby na futbalovom štadióne
 • opravu sociálnych zariadení  na futbalovom štadióne
 • opravu kancelárie  na stredisku Záhrada
 • opravu sociálnych zariadení, šatní na stredisku Záhrada
 • opravu strechy po živelných udalostiach na športovej hale
 • v centrálnej pešej zóne a v medziblokových priestoroch bolo zrekonštruovaných v rokoch 2017 a 2018 - 381 lavičiek
 • opravu a náter  veľkoobjemových kontajnerov
 • opravu a oplotenie skladu pri Bani po  živelnej pohrome
 • opravu a maľovanie strechy na útulku pre psov
 • opravu  toaliet, pisoárov a batérií  vo  verejných WC na Nám. osloboditeľov.

MsKS

 

1. Postupne zrekonštruovať ďalšie priestory MsKS a doplniť potrebné technické vybavenie.

Z priestorov MsKS je najviac využívaná (denne) veľká sála, ktorá je špecifická v tom, že slúži ako veľká sála pre koncerty, divadlá, akadémie, ale  aj ako kino Centrum. Preto sme všetku pozornosť sústredili na ňu. V roku 2016 sme doplnili a zlepšili kvalitu technického vybavenia veľkej sály zakúpením  a stálou inštaláciou dataprojektora (veľkoplošný obraz na filmovom plátne o rozmere 3x4 m, ktorý sa už využíva pri rôznych koncertoch a prezentáciách).  V roku 2017 sme z dôvodu komplexnej debarierizácie vo veľkej sále MsKS nainštalovali zvukovú indukčnú slučku, ktorej cieľom bolo uľahčiť sluchovo – postihnutým ľuďom príjem zvukových informácií a zlepšiť ich zrozumiteľnosť. Je možné ju využívať pri koncertoch, divadelných i filmových predstaveniach prostredníctvom  načúvacieho prístroja alebo slúchadiel. Priestor bol označený špecifickým grafickým symbolom.  Nakoľko veľká sála je špecifická v tom, že sa zároveň využíva aj ako kinosála, bolo nutné riešiť zvukovú kabínu a jej prepojenie na veľkú sálu špeciálnym oknom. Zrealizovali sme to súčasne aj s rekonštrukciou pódia. Rekonštrukcia pódia vo veľkej sále zahŕňala zbrúsenie podlahy, tmelenie, výmenu všetkých líšt, natretie príslušnou farbou a lakovanie.

Vo vstupnej hale je umiestnený nový dotykový infokiosk.

 

2. Usilovať sa vytvárať čo najlepšie pracovné prostredie pre zamestnancov MsKS vrátane ich vyváženého personálneho obsadenia.

MsKS sa snaží neustále zlepšovať pracovné prostredie pre zamestnancov či už modernizáciou technických zariadení potrebných pre prácu alebo zvyšovaním komfortu jednotlivých pracovísk (nové pracovné stoly, kancelárske skrine a skrinky, koberec a pod.)  Personálne  obsadenie zodpovedá potrebám jednotlivých oddelení MsKS. Pracovníci sa zúčastňujú rôznych školení a kurzov, aby mohli kvalitne vykonávať svoju prácu.

 

3. Program MsKS ako aj kultúrne podujatia v meste snažiť  sa robiť  tak, aby boli divácky atraktívne zachovajúc pritom staré obľúbené podujatia a organizujúc nové hlavne na základe požiadaviek občanov.

Dramaturgiu programu tvorí MsKS tak, aby bol čo najatraktívnejší  a aby ho mohol ponúkať čo najširšej verejnosti. Veľkej obľube sa tešia najmä divadelné predstavenia, ktoré organizujeme minimálne 1x mesačne, koncerty Michalovskej hudobnej jari a jesene, koncerty interpretov a skupín populárnej hudby, ale aj rôzne prednášky, výstavy a filmové predstavenia. Z tradičných kultúrnych podujatí sú divácky atraktívne Zemplínske slávnosti – tohto roku už 59. ročník , ktoré sme obohatili o tancovanie Karičky a prezentáciu  holubkov, Zemplínsky jarmok – 49. ročník, ktorý okrem tvorivých dielní pre deti ( točenie na kruhu, drevorezba, tkanie kobercov ) ponúka široký výber  remesiel. Jarmok sme v roku 2017 obohatili o sprievod živých hlinených sôch, ktorý budeme meniť. Netradičné  poznávanie Michaloviec – Špacirki po varošu sme v spolupráci s Termalparkom Šírava rozšírili  o Špacirki po okolici. Festival organových koncertov pod názvom Michalovský organ ponúka návštevníkom koncerty domácich  i zahraničných interpretov. Pre veľký záujem sme počet koncertov zvýšili na šesť. Program pod názvom  Michalovce Michalom a Michaelám sa kvôli rozšíreniu programovej ponuky a aktivít  presunul do Chemkostav arény a priestoru pred  ňou a láka divákov novými atraktívnymi účinkujúcimi, ale aj pokusom  o zápis do Slovenskej knihy rekordov o čo najviac Michalov a Michael na jednom mieste. V roku 2017 získalo Mesto Michalovce Certifikát – Slovenský rekord, na jednom mieste sa stretlo 493 ľudí s rovnakým menom  - Michal a Michaela.  Kino Centrum okrem divácky zaujímavých festivalov – Expedičná kamera a Snow film fest v roku 2017 prvýkrát odpremietal aj filmy  - Medzinárodného festivalu lokálnych televízií – Golden Beggar – Zlatý žobrák. MFLT – Zlatý žobrák aj v tomto roku ponúkal filmy základným školám, stredným školám i širokej verejnosti či Ekotopfilm.

 

4. Podporovať partnerstvá pri organizovaní starých aj nových kultúrnych podujatí.

MsKS participuje na rôznych podujatiach s rôznymi partnermi, aby tak napĺňalo svoje poslanie a to uspokojovať a rozvíjať kultúrne, vzdelávacie záujmy a aktivity a poskytovať služby. V spolupráci s Hvezdárňou v Michalovciach, Zemplínskym múzeom, Klubom vojenskej histórie Beskydy, Priateľmi Zemplína to bola prednášková činnosť, s OR Jednoty dôchodcov – 1. ročník regionálnej súťaže ZUČ seniorov – Aj jeseň života je krásna, s OZ Močarany – Močarianske dni, s OZ Valal a ZM – prehliadku divadiel v nárečí – Mihaľovski deski, v tomto roku Mihaľovski deski na tribúne, s OU SZD – Výstava drobnochovateľov, na  Zemplínskej scénickej jari, Metamorfózach slova – ( ZOS ), Krajskom dni učiteľov ( KSK a Mesto ), Okresnej prehliadke ZUČ seniorov ( Jednota dôchodcov ), Dni rodiny ( Klub kresťanských pedagógov ), 12. ročníku Zemplín Veterán Rallye ( Zemplín veterán club Michalovce a Klub historických vozidiel ), Dia dni ( ZO ZDS ), Srdci ako dar ( SZZP ), koncerte Vierky Berkyovej – Oláhovej  ( Apoštolská cirkev na Slovensku – zbor Michalovce ), promóciach – VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomickej univerzity – Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach, výročných schôdzach Denných centier, Jednoty dôchodcov, SZPB, schôdzach ZO SZZ – Topole, Bogdanky, Imričky a Vrbiny, seminári pre zriaďovateľov ZŠ      ( Informačno – poradenské centrum KSK ), záverečnej konferencii k projektu – SK – INFO – UA – Informatívne a informačné produkty cezhraničnej spolupráce (mesto), valných zhromaždeniach Olympijského klubu Michalovce, stretnutí so zástupcami OZ – Centrum správnej pomoci, prezentácii Sveta zdravia, VII. ročníku  festivalu – na Zemplíne tak...( SÚZP), prednáške 25 rokov Slovenska v EÚ – E. Chmelár. Spolupracovali sme aj na koncertoch konaných pri výročiach: Marka Mačošková – 60 rokov, Klubovanka – 30. výročie, FS Svojina - 15. výročie, Starší chlopi – 15. výročie, Denné centrum seniorov Stráňany – 35. výročie, Hnojňaňe z Mihaľovec – 40. výročie, 45. výročie FS Zemplínik, 60. výročie Zemplínskeho múzea (Zlatý býk), 60. výročie FS Zemplín: bývalí členovia FS Zemplín – Spomienky,   (koncert), koncerte ľudovej hudby a speváčok FS Zemplín v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice pod názvom Ľudovka, spev a filharmónia. Okrem už spomínaných sme v roku 2018 partnerstvo rozšírili aj o Spolok hudobného folklóru Bratislava, RTVS – Slovenský rozhlas pri organizovaní prehliadky spevákov, inštrumentalistov a inštrumentálnych skupín pod názvom Zo Zemplína, Spolkom sv. Cyrila a Metoda a Kongregáciou o. redemptoristov pri príležitosti 50. výročia obnovenia  Gréckokatolíckej cirkvi – spomienkové podujatie, OZ Hlahol – Aj Vďaka Vám – spomienkové podujatie  ( 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi ), so športovým Kickbox klubom  Michalovce pri zabezpečovaní Majstrovstiev Slovenska 2018, Fitness centrum J. Berdyho – Majstrovstvá Slovenska vo fitness 2018, s umeleckými agentúrami  pri zabezpečovaní programu  - US Lúčnica, PKO Prešov, OÚ Suché a ďalšie. MsKS podporou nových partnerstiev rozširuje paletu podujatí, ktorú ponúka návštevníkom.

 

Televízia Mistral

 

1. Zabezpečiť potrebné priestorové úpravy a technické vybavenie televízie Mistral.

Radikálnejšie technické, ale najmä vizuálne zmeny priestorového vybavenia boli uskutočnené v roku 2016, kedy bolo vynovené hlavné nahrávacie televízne štúdio. Kúpou špeciálneho televízneho tzv."kľučovacieho" plátna je zabezpečené profesionálne nahrávanie a úprava prostredia podľa potreby témy, hostí, či moderátorov. Zároveň sa v rovnakom období kúpila aj časť interiérového zariadenia hlavného televízneho štúdia. Z technického vybavenia: bola kúpená nová kamera, najmä pre potreby redaktorov, štúdiové svetlá a statívy. Kúpené boli aj dva nové osobné počítače s plným príslušenstvom (profesionálne programy, reproduktory...).

 

2. Presadzovať zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov televízie.

Za uvedené obdobie sa konalo viacero školení, resp. odborných seminárov z úrovne Rady pre vysielanie a retransmisiu, alebo Slovenského syndikátu novinárov. Na týchto seminároch sa zúčastňovala riaditeľka TV Mistral Mgr. Viera Pakánová. Semináre boli venované najmä zmene legislatívy v oblasti médií, spolupráci jednotlivých audiovizuálnych vysielateľov na celoslovenskej úrovni a perspektívam lokálnych televízií na súčasnom mediálnom trhu.

 

3. V rámci zákonných možností vytvárať možnosti rozšírenia programovej ponuky televízie Mistral.

TV Mistral rozšíril svoju programovú ponuku o vysielanie viacerých magazínov - Magazín Košického samosprávneho kraja, Gréckokatolícky magazín a Magazín Televízie Zemplín.

 

4. V spolupráci s partnermi hľadať ďalšie možnosti šírenia vysielania televízie do ďalších častí mesta i okolia.

TV Mistral má aktívnu webovú stránku (vynovenú v roku 2016), prostredníctvom ktorej majú možnosť sledovať ju diváci po celom svete. Pravidelne aktualizuje facebookový profil a vysielanie na kanáli youtube (pod názvom Redakcia Mistral). Televíziu Mistral šíri spoločnosť UPC Slovensko a Gecom Michalovce. Časť vysielania hlavnej spravodajskej relácie Noviny Mistral počas rokov 2015 - 2017 šírila terestriálne aj TV Zemplín na území východného Slovenska. Vybrané programy TV Mistral (dokumenty a športové správy) vysielajú aj viaceré partnerské televízie v rôznych regiónoch Slovenska (vrátane celoštátnej TA3). Aktuálne rokujeme so spoločnosťou T-Com (Magio) a UPC Slovensko digital.

 

Služby mesta Michalovce

 

1. Vytvoriť  podmienky na potrebné priestorové úpravy a technické vybavenie spoločnosti Služby mesta Michalovce.

Zefektívnili sa priestorové možnosti využitia objektu na Ul. partizánskej. V roku 2017 sa zrealizovalo využitie časti priestorov pre účely archívu MsÚ.  Spoločnosť sa dovybavila technickým vybavením pre stavebné činnosti, opravy,  údržbu, správu a udržiavanie priľahlých  trávnatých plôch.

Interiérové úpravy  boli  prevedené za účelom  skvalitnenia pracovných a sociálnych podmienok  zamestnancov  v týchto priestoroch:

- na Ul. Partizánska 23 bolo  opravené  sociálne zariadenie v dielenských priestoroch,

- na ul. Obrancov mieru 4 v objekte MMB – kuchyňa a skladové priestory bola prevedená hygienická maľba, náter a následne nainštalovaná vzduchotechnika,

- na Ul. Obrancov mieru 4 v objekte MMB – jedáleň pre stravovanie seniorov – prevedená hygienická maľba a zatraktívnenie priestorov,

- na Ul.  Partizánska 23 pre zamestnancov THP skvalitnenie pracovných podmienok formou vybavenia kancelárií novým nábytkom.

Čo sa týka technického vybavenia bola zakúpená technika na udržiavanie trávnatých plôch  a stredisko stavebnej údržby bolo vybavené novým pracovným náradím (flexibrúska, vŕtačka).

 

2. Presadzovať zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov SMM.

S vybranými perspektívnymi zamestnancami  boli absolvované školenia na zvýšenie odbornej  spôsobilosti, znalosti a zručnosti - odborná spôsobilosť na výkon činnosti  technika  PO, vykonávanie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce, a vykonávanie odbornej spôsobilosti v oblasti ELI.

 

3. Skvalitňovať  klientsky prístup pracovníkov SMM pri poskytovaní služieb.

V priestoroch sídla spoločnosti SMM na Ul. Partizánska 23 bol zriadený  nepretržitý dispečing  nahlasovania porúch a opráv pre potreby nájomcov a  ostatných klientov  všetkých spravovaných objektov.

 

XIII. Turizmus

 

1. Turizmus vnímať ako dôležitú hospodársku oblasť a prostriedok propagácie mesta. Za tým účelom:

a. Aktívnym  členstvom v Zemplínskej oblastnej organizácii cestovného ruchu zvýšiť jej vplyv na rozvoji turizmu v regióne.

Mesto Michalovce, ktoré je členom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu,  rozširuje a podporuje cestovný ruch v meste Michalovce a v regióne dolný Zemplín  formou propagácie činnosti a aktivít na webových sídlach – www.michalovce.sk, www.dolnyzemplin.sk. V rámci spolupráce s Košice Región Turizmus (ďalej KRT), Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Asociáciou informačných centier Slovenska  sa aktívnou spoluprácou zvýšil vplyv na rozvoj turizmu v destinácii.

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu každoročne schvaľuje plán činnosti a aktivít členov, medzi ktoré patrí aj mesto Michalovce. Spoločným marketingom, propagáciou a  podporou podujatí sa prispelo k zvýšenej ponuke poskytovaných služieb pre návštevníkov a turistov regiónu, čím došlo  k zatraktívneniu územia.

 

b. Naďalej organizovať tradičné podujatia v meste a v spolupráci s možnými partnermi sa usilovať zatraktívniť tie z nich, ktoré majú potenciál prilákať do mesta domácich i zahraničných turistov.

Členovia Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu v spolupráci s Mestom Michalovce  zrealizovali kultúrne, športové, spoločenské aktivity, medzi ktoré v roku 2016 patrila aktivita – medzinárodné stretnutie v Michalovciach a na Zemplínskej šírave - Život je krásny. Zúčastnilo sa ho viac ako 500 účastníkov z  9 krajín. Medzinárodný festival obsahoval prezentáciu piesní, tancov, rezbárstva, športu – ľahká atletika, futbal a tenis. Aktivita spojila ľudí na medzinárodnej úrovni, nadviazali sa nové kontakty, prispela k zatraktívneniu regiónu za hranicami Slovenska, prilákala do mesta nielen domácich, ale aj zahraničných turistov.

Sviatok sv. Mikuláša bol  v roku 2016 a 2017 spojený s rozsvietením stromčeka na Námestí osloboditeľov s premietaním 3D-mappingu na budove mestského úradu, čím sa tradičné podujatie venované hlavne najmenším zatraktívnilo a prilákalo do mesta viacej návštevníkov.

Mesto Michalovce každoročne  v posledný deň v roku organizuje Súťaž vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína.  Toto podujatie je jediným na Slovensku a nadobudlo nadregionálny charakter.  V roku 2016 v spolupráci s výrobcom sektu Hubert Sereď s. r. o. podujatie  prispelo k väčšej propagácii regiónu v rámci Slovenska.

Mesto pravidelne organizuje tri najväčšie  tradičné podujatia v meste, a to Jarné trhy, Zemplínsky jarmok a Vianočné trhy. Všetky tieto podujatia sú spojené s množstvom sprievodných akcií, ktoré každoročne, najmä v auguste, prilákajú do mesta množstvo domácich, ale aj zahraničných  turistov ale aj iných návštevníkov nášho mesta, ako aj jeho obyvateľov.

 

c. Usilovať sa o lepšiu spoluprácu s podnikateľmi v oblasti stravovacích, ubytovacích a gastronomických služieb s cieľom vytvárania  čo najlepších podmienok v meste pre domácich a zahraničných turistov.

V roku 2015 sa v meste uskutočnila Súťaž vo varení holubkov, do ktorej sa zapojilo 5 družstiev, a to Mestská jednota dôchodcov Michalovce, Zariadenie pre seniorov, J. Hollého, Michalovce, Slovenský zväz zdravotne postihnutých - ZO Lúč, Základná škola J. Švermu 6, Michalovce a družstvo  Materských  škôl Michalovce. V rokoch 2016 a 2017 sa počas Zemplínskeho jarmoku  na Námestí osloboditeľov uskutočnila prezentácia a ochutnávka zemplínskych holubkov.

Mesto Michalovce v spolupráci s podnikateľmi, ktorí pôsobia v regióne v oblasti gastronómie,  pripravili v roku 2016 prvý ročník gastronomických zimných trhov, ktoré obohatili ponuku poskytovaných služieb v tejto oblasti. Na Námestí slobody ponúkalo vianočné nápoje a produkty šesť podnikateľských subjektov v šiestich stánkoch  a na Námestí osloboditeľov v troch stánkoch, ktoré boli určené pre obyvateľov a návštevníkov mesta počas vianočného obdobia. V roku 2017 boli počas adventu a vianočných sviatkov umiestnené 3 stánky na Nám. osloboditeľov pri vianočnom stromčeku.

 

d. Poskytovať  všestrannú súčinnosť  subjektom organizujúcim kultúrne, športové, výstavné, obchodné a iné podujatia, ktoré do Michaloviec budú lákať  domácich i zahraničných návštevníkov.

V tejto oblasti spolupracovala a aj  naďalej spolupracuje  Turistická informačná kancelária mesta Michalovce s Košice Región Turizmus (predtým Krajská organizácia cestovného ruchu Košice), Ministerstvom dopravy a výstavby SR a  Asociáciou informačných centier Slovenska (AICES)  pri propagácii kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ktoré mali za úlohu zvýšiť návštevnosť Michaloviec a destinácie dolný Zemplín. V rámci sieťovania spolupráce pri propagácii boli distribuované Kultúrne aktivity v meste Michalovce (vydalo MsKS Michalovce), Kalendár podujatí (vydala KRT), Top - ponuka pre labužníkov (Terra Incognita Košický kraj), Top aktivity počas letnej turistickej sezóny (ZOOCR).  Aktivity boli vydané nielen v printovej forme, ale aj zverejnené na webových sídlach Michalovce, KRT, MDV SR a  AICES, v lokálnej televízii Mistral a Rádio Košice, čím napomohli k väčšej propagácii všetkých aktivít určených pre domácich a zahraničných návštevníkov mesta a regiónu.

Členovia Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu v spolupráci s mestom Michalovce  zrealizovali kultúrne, športové, spoločenské aktivity, medzi ktoré patrila aktivita – medzinárodné stretnutie v Michalovciach a na Zemplínskej šírave Život je krásny, ktorého sa zúčastnilo viac ako 500 účastníkov z  9 krajín. Medzinárodný festival obsahoval prezentáciu piesní, tancov, rezbárstva, športu – ľahká atletika, futbal a tenis. Aktivita spojila ľudí na medzinárodnej úrovni, nadviazali sa nové kontakty, prispela k zatraktívneniu regiónu za hranicami Slovenska, prilákala do mesta nielen domácich, ale aj zahraničných turistov.

 

e. Usilovať sa získať  finančné prostriedky na obnovu historických pamiatok, osobitne Zlatého býka, Kaplnky Sv. A. Paduánskeho na Hrádku, Kostolného námestia a parku Kerta.

Podaný projekt v rámci Sk-HU na rekonštrukciu Zlatého býka a pripravované projekty na Revitalizáciu Parku Kerta a Kostolného námestia. Z vlastných prostriedkov Mesta sa v roku 2018 zrealizovala oprava elektrickej prípojky,  elektroinštalácie a časti interiéru Kaplnky Sv. A. Paduánskeho na Hrádku.

 

Zlatý býk - Mesto má vypracovanú realizačnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy Zlatého býka a zmenu funkčnosti prednej časti budovy so zámerom vytvoriť mestskú galériu a profesionálne turistické informačné centrum európskeho štandardu.  Projektom  sme sa o NFP uchádzali v rámci ROP v r. 2014, aj v programe Maďarsko – Slovenskej cezhraničnej spolupráce v r. 2016, pre nedostatočnú alokáciu zdrojov sme však neuspeli.

V r. 2017 sme spolu s mestami Užhorod a Szatoraljaujhely  podali spoločný projekt  Through Art we Ruin Borders  v rámci programu HUSKROUA, ktorého obsahom je spomínaný projektový zámer s budovou Zlatý býk. Projekt bol úspešný, zmluva o NFP  bude v Budapešti podpísaná v októbri 2018. Celý projekt bude realizovaný v rokoch 2019 – 2021, po ukončení rekonštrukcie sa TIK presťahuje do nových priestorov v budove Zlatého býka, súčasne Mesto v spolupráci s MsKS zaregistruje Mestskú galériu mesta Michalovce.

Park Kerta - Mesto disponuje spracovanou projektovou dokumentáciou – „Obnova historického parku  v Michalovciach  - Kerta Sztárayovcov“, spracovanou v roku 2014. Mesto sa uchádzalo  o NFP  na realizáciu obnovy parku z NFM a EHP, projekt  nebol schválený.  Projektový zámer obnovy je súčasťou zámerov RIUS a preto sa týmto projektom budeme uchádzať pri najbližšej vhodnej výzve z EŠIF.

Kostolné námestie - Mesto zrealizovalo archeologický výskum územia Kostolného námestia pod bývalým autobusovým nástupišťom, aby ten nebol prekážkou neskôr pri samotnej rekonštrukcii námestia, výsledky archeologického výskumu boli súčasťou pripomienok pri príprave realizačnej projektovej dokumentácie  pre všetky 3etapy rekonštrukcie. Mesto sa uchádza o externé finančné prostriedky v rámci výzvy OP KŽP na vodozádržné opatrenia  na I. etapu rekonštrukcie Kostolného námestia.

 

f. Podporovať  aktivity Košického samosprávneho kraja na obnovu tzv. Moussonovho domu na Hrádku a kaštieľa, v ktorom sídli Zemplínske múzeum.

Mesto bolo nápomocné svojou činnosťou pri rekonštrukcii Moussonovho domu, ktorá bola ukončená v roku 2016. Rovnako vychádza Mesto v ústrety požiadavkám zriaďovateľovi Zemplínskeho múzea – KSK pri jeho rekonštrukcii.

 

g. V spolupráci s partnermi hľadať  možnosti obnovy amfiteátra na Hrádku a jeho využitia pre podujatia, ktoré by do mesta prilákali domácich a zahraničných návštevníkov.

Naďalej pokračujú rokovania s možnými partnermi o ďalšej podobe a využití Amfiteátra, nateraz bez želateľného výsledku. Nájomná zmluva s doterajším nájomcom bola ukončená k 31.12.2015. Hľadajú sa ďalšie možnosti využitia amfiteátra. Za týmto účelom bola v roku 2017 zrealizovaná anketa na stránke mesta, z ktorej vyplynulo, že prevažná časť obyvateľov by uvítala využitie bývalého amfiteátra na zariadenia pre rodiny s deťmi.

 

h. Usilovať  sa vytvoriť  podmienky pre vznik výstavného a kongresového centra ako ďalšieho z prostriedkov prilákania návštevníkov do mesta.

V hodnotenom období sa tento zámer nepodarilo zrealizovať.

 

i. Zachovať  a s využitím skúseností z partnerských a iných miest skvalitniť  činnosť  turistickej informačnej kancelárie.

Turistická informačná kancelária mesta Michalovce v rámci spolupráce s materskými, základnými, strednými školami v meste  a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce  zorganizovala v rokoch 2015-2018 niekoľko prehliadok historických, kultúrnych pamätihodností s odborným výkladom. Zámerom aktivity bolo oboznámiť žiakov a študentov s historickým a kultúrnym potenciálom, zameraným na spoznávanie vlastnej identity a potenciálu mesta. Zúčastnení mali taktiež možnosť  získať informácie o náplni a právomocí jednotlivých odboroch mestského úradu. V rámci výučby  "Poznaj a chráň svoje mesto" školy  využili progresívny spôsob výučby, čo sa odzrkadlilo aj v získaní množstva nových informácií.

Turistická informačná kancelária mesta Michalovce spolupracuje s ostatnými turistickými kanceláriami v rámci Košického samosprávneho kraja, Asociácie informačných centier Slovenska (AICES) a partnerských miest. Košice Región Turizmus zrealizoval pracovné workshopy pre turistické kancelárie, kde bola možnosť prezentácie činnosti jednotlivých kancelárií, pracovné skúseností, ich výmena a uplatnenie získaných výsledkov v praxi. Asociácia informačných centier Slovenska, ktorej členom je aj Turistická informačná kancelária mesta  Michalovce zorganizovala v meste Poprad spoločné stretnutie všetkých informačných centier v rámci celého Slovenska, kde bola nadviazaná spolupráca v oblasti činnosti a poskytovaných služieb centier.

Turistická informačná kancelária mesta Michalovce vedie  knihu návštev pre návštevníkov kancelárie, ktorí mohli vyjadriť svoje  názory, pripomienky na činnosť a poskytované služby kancelárie. Všetky doterajšie zápisy obsahovali iba kladné názory turistov, ktorí navštívili túto kanceláriu.

 

j. Vytvoriť podmienky pre vznik dopravného múzea v Michalovciach.

V uplynulom roku sa uskutočnili rokovania s vlastníkmi historických vozidiel, ktorí túto myšlienku privítali a sú ochotní prispieť exponátmi. Po vzájomných rokovaniach sa našiel aj vhodný priestor, preto v realizácii tejto myšlienky je možné pokračovať.

 

2. Prostredníctvom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu podporovať aktivity, ktoré prispejú k rozvoju turizmu na Zemplíne, osobitne na Zemplínskej šírave.

Mesto Michalovce sa v rokoch 2015-2018 podieľalo spoločne s ostatnými členmi Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a subjektmi, ktoré pracujú v cestovnom ruchu pri realizácii kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, ktoré mali za úlohu zvýšiť návštevnosť v destinácii a napomáhať rozvoju cestovného ruchu. V porovnaní s rokom 2014, kedy bola celková daň z ubytovania vo výške 47 608,56 eur v roku 2015 nastal nárast o 8,86 %, čo predstavuje vybratú daň v celkovej  čiastke 51 826,40 eur. Na základe uvedenej skutočnosti bol zaznamenaný nárast počtu prenocovaní, čo znamená, že uvedené aktivity prispeli k rozvoju cestovného ruchu v destinácii.

Štatistickým hodnotením letnej turistickej sezóny 2016 bolo zistené, že celkový  nárast návštevníkov regiónu dolný Zemplín  sa zvýšil o 28,7 %, počet turistov z Českej republiky presiahol 50 %, čím sa región začlenil  do celkového hodnotenia Košického kraja, ktorý získal titul „skokan roka 2016“ .

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu realizovala v rokoch 2015 - 2018 ďalšie ročníky súťaže "Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom", ktorá je venovaná rodinám s deťmi s cieľom tráviť voľné chvíle počas letnej turistickej sezóny v prírode, spoznávať a objavovať krásy destinácie, ale aj doposiaľ neobjavené miesta.  Aktivita má rastúci trend, v porovnaní s prvým ročníkom, v roku 2013 sa do súťaže zapojilo 109 súťažiacich, odovzdaných bolo 20 cien. V roku 2014 bolo 316 rodín s deťmi, pre ktorých bolo pripravených 22 cien. Kým aj rok 2015 zaznamenal nárast a celkový počet súťažiacich bol 448, tak v roku 2016 sa do súťaže  zapojilo 493 súťažiacich,  ceny dostalo  25  vyžrebovaných šťastlivcov. V roku 2017 sa do tejto súťaže zapojilo 554 rodín z celého Slovenska.

Na základe uvedenej skutočnosti súťažná aktivita má rastúcu tendenciu, čím napomáha k rozvoju a ponuky produktov cestovného ruchu na dolnom Zemplíne. Do projektu sa zapojili všetky školy na území mesta Michalovce.

 

V roku 2016  Zemplínska šírava  oslávila 50 rokov turizmu na druhej najväčšej vodnej ploche na Slovensku. Celá letná turistická sezóna, kultúrne, športové, spoločenské podujatia sa niesli v retro štýle a mali za úlohu prilákať čo najväčší počet turistov.

Cieľom sloganu „Retro na Šírave“ bolo prispieť k rozvoju cestovného ruchu, obohatiť život regionálnej a medzinárodnej kultúry, chrániť a zhodnocovať dedičstvo, prezentácia, podpora umenia a úsilie o nárast turistov prichádzajúcich do regiónu dolný Zemplín. Zemplínska šírava sa považuje za strategické miesto rozvoja cestovného ruchu, ktoré prináša rôzne benefity. Projekt prispel k propagácii vodnej plochy, jej jedinečnosti, predstavil jej potenciál, turistickú ponuku a tradičné hodnoty, ktoré ju robia atraktívnou.

Otvorenie letnej turistickej sezóny vôd Zemplínskej šíravy na všetky svetové strany bolo za účasti predstaviteľov KSK, KOCR KK (v súčasnosti KRT), SACR, ZOOCR,  obcí, ktoré spravujú dané územie, podnikateľov pôsobiacich na území vodnej nádrže, návštevníkov regiónu. Aktivita sa uskutočnila v Moteli Kamenec, stredisko Kamenec, Zemplínska šírava s bohatou účasťou  folklórnych súborov a hudobnej skupiny Vidiečan. Pre najmenších detských účastníkov boli pripravené súťaže, maľovanie na tvár, prehliadky bezpečnostných zložiek,  občerstvenie.

Zámerom projektu bolo prispieť k rozvoju cestovného ruchu, zvýšiť kvalitu turistickej ponuky pre návštevníkov destinácie.

V rámci spolupráce s obcou Klokočov bola zrealizovaná nová aktivita pri príležitosti 50. výročia turizmu na Zemplínskej šírave - Zabava u plevni na stredisku Paľkov, Zemplínska šírava. Úlohou uvedenej aktivity bolo prilákať turistov, rozšíriť ponuku poskytovaných podujatí a prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne.

V spolupráci s obcou Vinné sa  uskutočnila aktivita Návrat na Slnečný lúč na stredisku Hôrka, Zemplínska šírava. Cieľom podujatia bolo prilákať návštevníkov na stredisko, zažiť atmosféru predchádzajúcich rokov, prinavrátiť zašlú slávu. Súčasťou boli športové súťaže, hudobné vystúpenie, retro bus, plavba loďou, trampský večer, vatry.

Aktivita splnila cieľ, prispela k obohateniu regionálnej kultúry, podporila úsilie o nárast turistov prichádzajúcich do regiónu.

Pri príležitosti 50. výročia turizmu na Zemplínskej šírave bola vyhlásená súťaž Leto s červeným muškátom na Zemplínskej šírave. Cieľom aktivity na základe tejto myšlienky bolo podnietiť majiteľov, aby vyzdobili nielen svoje domy, chaty, rekreačné zariadenia na Zemplínskej šírave, ale zároveň prispeli k celkovému skrášleniu Zemplínskej šíravy.

Celá letná turistická sezóna sa niesla v retro štýle. Nechýbali tradičné akcie, avšak obce Vinné, Kaluža a Klokočov pripravili pre návštevníkov Zemplínskej šíravy aj niekoľko noviniek, ktoré boli zamerané na spomienkový turizmus. Cieľom všetkých retro aktivít bolo „opäť“  pozvať návštevníka na Zemplínsku šíravu, získať jej slávu a nadregionálne postavenie.

Súčasťou  aktivít bolo aj  zriadenie retro múzea RETRO IZBA DOVOLENKÁROV na stredisku Hôrka, kde majitelia mohli  prispieť darovaním alebo bezplatným požičaním retro dovolenkových predmetov, ktoré patrili v minulosti do dovolenkovej výbavy každého návštevníka slovenského mora. Múzeum bude otvorené každoročne počas leta.

 

3. V propagačných materiáloch mesta, na výstavách turizmu i na návštevách partnerských miest propagovať prírodné, historické a kultúrne pozoruhodnosti regiónu.

Vďaka NFP v rámci realizácie projektu Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce boli v meste inštalované 2 dotykové infokiosky na autobusovej stanici a vo foyer MsKS, bolo inštalovaných 5 informačných tabúľ v širšom centre mesta, bol zakúpený Net-top-box server s prezenčným panelom pre potreby turistickej informačnej kancelárie, vytvorené 2 voľné prístupové body do siete internet  na železničnej stanici a Námestí osloboditeľov. Vznikol filmový prezentačný dokument v 3 jazykoch (12-minútový ako aj skrátený 3-minútový prezentačný šot) o meste Michalovce, boli  vytvorené 2 obrazové publikácie „Od Michaloviec po Užhorod“ v náklade 4 000 ks a 2 000 ks, galéria v exteriéri s obrazmi z publikácií, vytvorení  elektronickí sprievodcovia (3 druhy v 3 jazykoch), tlačení sprievodcovia v náklade 18 000 ks (2 000 ks z každého z 3 druhov v 3 jazykoch). Pomocou projektu bol rozšírený turistický portál dolnyzemplin.sk o anglickú a ukrajinskú jazykovú verziu, mesto sa prezentovalo na medzinárodných turistických veľtrhoch v Bratislave, Užhorode  a Kyjeve (UA).

Informačná kancelária mesta Michalovce v rámci spolupráce s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj (teraz Košice Región Turizmus)  a Asociáciou informačných centier Slovenska (AICES)  počas letnej turistickej sezóny pripravila pre návštevníkov mesta a regiónu dotazníky, v ktorých  sa zisťovali silné a slabé stránky cestovného ruchu.

Výsledky hodnotenia:

silné stránky: bohatý prírodný, historický  a kultúrny potenciál

slabé stránky: chýba diaľnica, vyššia kvalita poskytovaných služieb, absencia cudzích jazykov, ponuka produktov cestovného ruchu pre deti a náhrada aktivít v prípade nepriaznivého počasia.

 

ITF Slovakiatour patrí medzi najvýznamnejšie podujatia cestovného ruchu v strednej Európe, ktoré prinieslo komplexný servis, prezentáciu služieb, turistické informácie a tipy ako stráviť dovolenku v danej destinácii.

Mesto Michalovce sa spolu so Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu v roku 2015 predstavilo ako turisticky atraktívna destinácia v spoločnom stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj (teraz KRT) a v rokoch 2016 a 2017 v spoločnom stánku Košického samosprávneho kraja. V roku 2018 výstavu organizoval Košice Región Turizmus. Expozície  boli zamerané na kultúrne, prírodné pamiatky destinácie, spoločenské aktivity a aktuálne ponuky  turistických produktov na celoročnú turistickú ponuku. Každý región v rámci kraja prezentoval zároveň aj folklór a tradičnú kuchyňu. Účasť na výstavách priniesla zvýšenie povedomia v oblasti cestovného ruchu a posilnenie pozície na trhu. Mimoriadna návštevnosť expozície odrážala záujem o destináciu, ktorá splnila predstavy prezentácie regiónu. Návštevníci mali jedinečnú možnosť získať komplexné informácie o regióne a prostredníctvom pestrej ponuky spoznať dolný Zemplín

Všetky propagačné materiály, ktoré vydalo Mesto Michalovce, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu,  splnili  účel propagácie destinácie dolného Zemplína. Uvedené materiály  boli prezentované na výstavách cestovného ruchu, pri návštevách partnerských miest, návštevníkov destinácie, ktorí získali ucelený prehľad o prírodných, kultúrnych, historických pamiatkach mesta Michalovce a celého regiónu.

Mesto realizovalo projekt Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce spolu s partnermi z Ukrajiny, Slovenska a Nórska. Projekt umožní voľný prístup k informačným tokom, vytvorí informačné zdroje o regiónoch v troch jazykoch (slovenskom, ukrajinskom a anglickom). Projekt pomôže zorganizovať a aktívne sa zúčastniť na informačných podujatiach propagujúcich obidva regióny  v Bratislave a Kyjeve. V projekte boli vytvorení turistickí sprievodcovia v 3 jazykoch – Zaži život mesta, Spoznaj taje minulosti a Objav miesta oddychu. Bola vydaná fotografická umelecká publikácia a album Od Michaloviec po Užhorod.

 

XIV. Priority jednotlivých volebných obvodov

 

I. volebný obvod ‐ CENTRUM

 

a. Podporovať  aktivity investičného aj neinvestičného charakteru, ktoré prispejú k oživeniu a zatraktívneniu Centrálnej mestskej zóny.

 • Detské ihrisko na Námestí slobody a Námestí osloboditeľov
 • Srdce Zemplína – selfie miesto pre obyvateľov a návštevníkov
 • Mosadzné tabule pri historických budovách s QR prepojením na ďalšie informácie o nich
 • Socha bicyklistu

 

b. Urobiť rekonštrukciu Fontány lásky na Námestí osloboditeľov.

V hodnotenom období bola odstránená porucha vytekania vody zo samotného telesa fontány. V súčasnosti pracujeme s programátorom, ktorého sme oslovili s požiadavkou sfunkčniť aj hudobnú produkciu, aby fontána bola znovu hrajúcou fontánou.

 

c. Zabezpečiť výmenu lavičiek na Námestí osloboditeľov.

Lavičky v centrálnej pešej zóne boli zrekonštruované v plnom počte.

 

d. Režim užívania letných terás na Námestí osloboditeľov konzultovať so zástupcami majiteľov prevádzok poskytujúcich občerstvenie so snahou čo najviac vyjsť v ústrety ich potrebám.

Mesto Michalovce povoľuje užívanie verejného priestranstva zabratím letnou terasou na základe platného VZN č. 186/2016. Podmienky užívania letných terás sa menili podľa požiadaviek prevádzkovateľov a požiadaviek Mesta. Upravili sa podmienky užívania letných terás, cena za záber verejného priestranstva. Mesto Michalovce neeviduje za posledné obdobie porušenia podmienok užívania letných terás.

V roku 2015 malo Mesto Michalovce na svojom území 20 letných terás v centrálnej mestskej zóne a 4 mimo centrálnej mestskej zóny, spolu 24 povolení. Predpis dane za záber VP: 17 213,80 €.

V roku 2016 malo Mesto Michalovce na svojom území 17 letných terás v centrálnej mestskej zóne a 4 mimo centrálnej mestskej zóny, 1 mobilnú letnú terasu, spolu 22 povolení. Predpis dane za záber VP: 15 027,65 €.

V roku 2017 malo Mesto Michalovce na svojom území 18 letných terás v centrálnej mestskej zóne a 2 mimo centrálnej mestskej zóny, 1 mobilnú letnú terasu, spolu 21 povolení. Predpis dane za záber VP: 13 690,52 €.

V roku 2018 má Mesto Michalovce na svojom území 16 letných terás v centrálnej mestskej zóne a 1 mimo centrálnej mestskej zóny, 2 mobilné letné terasy, spolu 19 povolení.

Klesajúci trend letných terás zapríčinil zánik niektorých prevádzok v CMZ.

 

e. Vymeniť odtokové žľaby na Námestí osloboditeľov a na Gorkého ulici.

Na tejto úlohe TaZS stále pracujú, v súčasnosti je opravených cca 40 m odtokových žľabov

 

f. Opraviť poškodenú dlažbu na Námestí osloboditeľov.

Poškodená dlažba na Námestí osloboditeľov pracovníci Technických a záhradníckych služieb vymenili za novú, opravy priebežne realizujú podľa potreby.

 

g. Technickými úpravami zlepšiť  stav tribúny na Námestí osloboditeľov s osobitným zameraním na jej využívanie ako miesta premietania významných priamych športových televíznych prenosov

Bolo zrealizované  - doplnenie LED svietidiel.

 

h. Hľadať  možnosti urýchleného majetkovoprávneho riešenia priestorov priľahlé k Námestiu osloboditeľov a ich následnej rekonštrukcie (Ul. kpt. Nálepku, priestory v blízkosti rozostavanej tržnice).

Nakoľko rokovania s vlastníkmi a SPF o možnostiach nadobudnutia práv  k pozemkom neboli úspešné, rekonštrukcia verejných priestorov bola zrealizovaná bez výkupu pozemkov - v časti na pozemkoch Mesta.

 

i. Hľadať možnosti urýchleného majetkovoprávneho riešenia priestorov medzi blokmi na Kuzmányho ulici a ich následnej rekonštrukcie.

Bol zrealizovaný výkup parciel E-KN 2077/1 o výmere 1 423 m2, E-KN 2086/1 a 2087/2  o výmere 3 145 m2, podiel 4/24, od súkromných osôb a nadobudnutie pozemkov od Ministerstva obrany SR na základe delimitačného protokolu.

 

j. Zrealizovať  rekonštrukciu a výstavbu zelene a detských ihrísk na sídlisku v  časti Verbovčík.

V tejto lokalite boli opravené dve detské ihriská.

 

k. Zabezpečiť opravu vybraných úsekov ciest a chodníkov v častiach IBV.

Technické a záhradnícke služby každý rok po skončení zimného obdobia systematicky pracujú na opravách poškodených častí ciest a chodníkov v meste. V jarnom období prebieha pasportizácia poškodených úsekov a následne dochádza k opravám podľa toho, kde je komunikácia poškodená najviac, resp. je najviac využívaná.

 

l. Spracovať  projekt komplexnej rekonštrukcie parku Kerta a Kostolného námestia a hľadať  externé zdroje na jej realizáciu s následnou výstavbou lávky spájajúcej túto zónu so Sídliskom nad Laborcom.

 

m. Pokračovať  v zveľaďovaní parkov v tejto  časti mesta (Park študentov, Park mieru, Gaštanový park ‐ Verbovčík).

Park Kerta

Mesto disponuje spracovanou projektovou dokumentáciou – „Obnova historického parku  v Michalovciach  - Kerta Sztárayovcov“, spracovanou v roku 2014. Mesto sa uchádzalo  o NFP  na realizáciu obnovy parku z NFM a EHP, projekt  nebol schválený.  Projektový zámer obnovy je súčasťou zámerov RIUS a preto sa týmto projektom budeme uchádzať pri najbližšej vhodnej výzve z EŠIF.

Kostolné námestie

Mesto zrealizovalo archeologický výskum územia Kostolného námestia pod bývalým autobusovým nástupišťom, aby ten nebol prekážkou neskôr pri samotnej rekonštrukcii námestia, výsledky archeologického výskumu boli súčasťou pripomienok pri príprave realizačnej projektovej dokumentácie  pre všetky 3etapy rekonštrukcie. Mesto sa uchádza o externé finančné prostriedky v rámci výzvy OP KŽP na vodozádržné opatrenia  na I. etapu rekonštrukcie Kostolného námestia.

 

n. Dokončiť rekonštrukciu objektu ZŠ P. Horova.

Za obdobie rokov 2015 – 2018 sa zrealizovala výmena okien v počte 24 ks vo výške 25 000,- € v budova č.3, čím boli vymenené už všetky okná a dvere na tejto škole. V budove školskej jedálne boli  v roku 2015 opravené hygienické zariadenia a podlahy  vo výške 20 000,- € a odstránený havarijný stav hlavnej kanalizácie a prípojok z jednotlivých budov školy.

 

o. Ukončiť rekonštrukciu objektu MŠ na Ul. Fr. Kráľa a úpravu areálu tejto školy.

V roku 2015 bola ukončená oprava hygienických zariadení pri dvoch triedach, a tým všetkých detských hygienických zariadení na škole, dvoch hygienických zariadení pre dospelých, oprava dvoch kuchyniek pri triedach, oprava spevnenej plochy detského ihriska, hlavného prístupového chodníka a chodníka k riaditeľni. Doplnené detské hracie zariadenia.

 

p. Urobiť opravy spevnených plôch a detských ihrísk v areáli MŠ na Ul. Masarykovej.

V rokoch 2016 a 2017 boli opravené spevnené plochy – hlavný prístupový chodník do budovy, chodník popod budovu, prístupová cesta k školskej jedálni. Bola zrealizovaná oprava a úprava miestnosti a kancelárie riaditeľky MŠ v hospodárskej časti, oprava strechy a atiky.

 

q. Dokončiť rekonštrukciu objektu Denného kombinovaného stacionára pre deti.

 

Kompletnú rekonštrukciu objektu detských jaslí na Markušovej ulici mesto nerealizovalo, nakoľko nebola zverejnená žiadna výzva z externých zdrojov, ktorá by umožnila zúčastniť sa výzvy detským jasliam v ich súčasnej podobe (najmä čo sa týka súčasnej schválenej kapacity zariadenia – 41 detí).

Mesto každoročne vyčleňuje v svojom vlastnom rozpočte finančné prostriedky na obnovu, opravy a údržbu objektu jaslí:

 

Rok 2015: materiálne podmienky v detských jasliach sa v tomto roku vylepšili:

 • zakúpením nového detského nábytku v sume 2000 €, vysávača a kosačky na údržbu trávnatých plôch
 • v rámci plánovaných opráv a údržby sa vyspravili a obnovili vstupné schody do objektu s tým, že sa obnovila povrchová (protišmyková) úprava schodov a vymenilo sa kovové zábradlie. V herniach detí sa vymenili 4 okná s kompletnými vysprávkami.
 • v sume cca 2300 € sa zakúpili nové detské hračky

 

Rok 2016: materiálne podmienky v detských jasliach sa v tomto roku vylepšili:

 • inštaláciou klimatizačnej jednotky v detských herniach na poschodí objektu, bol zakúpený kuchynský robot do vývarovne zariadenia, pokračovala obnova detského nábytku v sume cca 2 100 €
 • v rámci plánovaných opráv a údržby sa vyspravili a obnovili vonkajšie pieskoviská, obnovil sa povrch vnútorných schodísk v objekte jaslí, realizovala sa čiastočná oprava el. osvetlenia stavby,

 

Rok 2017: materiálne podmienky v detských jasliach sa v tomto roku vylepšili:

 • zakúpením nového detského nábytku v sume 2 500 €, zakúpenie nových detských postieľok, matracov a kobercov, do kuchyne boli zakúpené – kuchynský robot, kuchynská váha a fritéza,
 • v rámci plánovaných opráv a údržby sa vyspravili a obnovili vlhké priestory suterénu objektu vrátane kompletného vymaľovania priestorov, realizovala sa výmena radiátorov v kočikárni,
 • v sume cca 2300 € sa zakúpili nové detské hračky

 

Rok 2018: materiálne podmienky v detských jasliach sa v tomto roku vylepšili:

 • inštaláciou klimatizačnej jednotky aj v detských herniach na prízemí objektu, zakúpením mrazničky, práčky
 • v rámci plánovaných opráv a údržby sa vyspravili a obnovili plochy zadnej terasy a prístupového chodníka. Zároveň sa zrealizovala nová povrchová úprava celej terasy s obnovou železného zábradlia.

 

II. volebný obvod ‐ VÝCHOD

 

a. Pokračovať v rekonštrukcii zelene na Sídlisku východ.

Technické a záhradnícke služby zrealizovali podsadbu a výsadbu listnatých a ihličnatých drevín v počte 386 kusov. Urobili tiež rekonštrukciu trávnatých plôch na Užhorodskej ulici, Sibírskej a Uralskej, plocha pri polyfunkčných bytoch bola zrekultivovaná v rozsahu  cca 5000 m².

 

b. Urobiť úpravu vyšliapaných chodníkov na Sídlisku východ.

V roku 2017 bola zrealizovaná úprava vyšliapaných chodníkov na uliciach: Leningradská, Jána Hollého Volgogradská, Bieloruská, Petra Jilemnického.

 

c. Zrealizovať pilotný projekt prístreškov na smetné nádoby v časti Sídliska východ.

V roku 2017 zrealizovali TaZS pilotný projekt prístreškov na smetné nádoby v časti Sídliska východ na ulici Leningradskej 3ks, a jeden na ulici Moldavskej. V roku 2018 pribudlo na tomto sídlisku ďalších sedem prístreškov.

 

d. Hľadať  možnosti externého financovania výmeny okien, opráv strechy a fasády na objektoch ZŠ na Ul. Moskovskej.

V r. 2015 prebehla rekonštrukcia III.ZŠ, Moskovská 1 – budov na Ul. Moskovskej, a Ul. mlynskej v celkovej hodnote 1 494 848 € zo zdrojov ERDF a ŠR.  Na budove na Ul. Moskovskej boli vymenené okná, zateplená strecha, budova na Ul. mlynskej bola komplexne rekonštruovaná a bola tam realizovaná prístavba, ktorou sa zvýšila kapacita zariadenia. V roku 2015 výmena okien, oprava strechy na budove Ul. Moskovská  prístavba tried budovy na Ul. Mlynskej v rámci projektu ŠF –ROP vo výške 1 494 848,- € so spolufinancovania Mesta vo výške 74 742,40 €. Oprava fasády na prednej časti budovy,  elektrických rozvodov a hygienických zariadení na prízemí a poschodí v budove na Ul. Moskovskej.

 

e. Dokončiť rekonštrukciu objektu MŠ na Ul. Leningradskej a úpravu areálu tejto školy.

V hodnotenom období bola v objekte MŠ zrealizovaná oprava havarijného stavu  kanalizácie v učebňovej časti, maľba tried a chodieb, ukončila sa oprava detských hygienických zariadení, opravila sa polovica hygienických zariadení pre dospelých a boli namontované striešky nad vchody. V areáli školy bola zrealizovaná oprava väčšej časti chodníkov a spevnených plôch.

 

f. Pokúsiť sa získať externé zdroje na rekonštrukciu areálu ZŠ na Ul. Krymskej.

Externé zdroje boli získané na výmenu okien a dverí  v celom objekte, na vybudovanie multifunkčného ihriska  a bola podaná žiadosť na ÚV SR na rekonštrukciu areálu vo výške 200 000 €.

 

g. Pokračovať v rekonštrukcii a vo výstavbe nových detských ihrísk na Sídlisku východ.

Detské ihriská zrealizované v roku 2018:

- medzi blokmi na Ulici Uralskej

- medzi blokmi na Ulici Moldavskej

- medzi blokmi na Ulici Moskovskej

 

h. Vytvoriť uzavreté priestory pre vodenie psov.

V roku 2018 bol zrealizovaný voľný výbeh pre psov na Ul.Leningradskej

 

III. volebný obvod ‐ JUH

 

a. Pokračovať  v rekonštrukcii a rozširovaní spevnených plôch a výstavbe detských ihrísk na Sídlisku juh.

V roku 2015 Mesto pokračovalo v revitalizácií komunikácií, chodníkov a parkovísk

na Sídlisku juh medzi ulicami Špitálska a J. Murgaša vo finančnom objeme 2 551 183 eur.

V roku 2016 bola  zrealizovaná  revitalizácia komunikácií, chodníkov a parkovísk na Sídlisku juh medzi ulicami Saleziánov – Janka Matúšku – J. Murgaša a Okružná – Jana A. Komenského – J. Murgaša – Janka Matúšku vo finančnom objeme 1 371 799,19 eur.

V roku 2018 bolo zrealizované detské ihrisko na verejnom priestranstve medzi Ulicami špitálska a Murgaša, ďalej v medziblokovom priestore na Ul.okružnej.

Projektovo bolo pripravené detské ihrisko v medzibloku na Ul.Štefánikovej.

 

b. Pokračovať v rekonštrukcii zelene na Sídlisku juh.

Vzhľado na skutočnosť, že sa jedná o najstaršie sídlisko došlo k likvidácii starých detských ihrísk, vrátane prieskovísk, vešiakov na bielizeň a iných nefunkčných prvkov nachádzajúcich sa na uvedenom sídlisku. Takisto sa zabezpečovali práce na IV. základnej škole, kde bol zrealizovaný výrubu topoľov v areáli, ako aj samotná likvidácia odpadov z týchto stromov. Vysadených bolo cca 50 ks drevín.

 

c. Zabezpečiť opravu vybraných úsekov ciest a chodníkov v častiach IBV.

Technické a záhradnícke služby každý rok po skončení zimného obdobia systematicky pracujú na opravách poškodených častí ciest a chodníkov v meste. V jarnom období prebieha pasportizácia poškodených úsekov a následne dochádza k opravám podľa toho, kde je komunikácia poškodená najviac, resp. je najviac využívaná.

 

d. Urobiť opravy spevnených plôch a detských ihrísk na MŠ na Ul. Komenského a MŠ na Ul. Okružnej.

Na MŠ, Ul. Komenského bola urobená oprava chodníkov a plôch vo výške 19 000 € a vybudované detské dopravné ihrisko z externých zdrojov v spolufinancovaní s Mestom. Na MŠ, Ul. Okružná sa realizovala oprava terasiek a časti fasády vo výške 25 000 €, oprava chodníkov a výstavba nového športového detského ihriska, ktoré sa vybudovalo v spolupráci Mesta, Rodičovský klub, sponzori a materská škola.

 

e. Hľadať možnosti externého financovania dokončenia výmeny okien na objektoch ZŠ Komenského.

Na ZŠ, Ul. Komenského bola zrealizovaná výmena okien a dverí na všetkých pavilónoch a spojovacej chodby, ktorá bola financovaná z prostriedkov MŠVVaŠ SR určených na riešenie havarijných stavov vo výške 255 000,- €.

 

f. Dokončiť úpravu športového areálu ZŠ na Ul. Okružnej.

V športovom areáli školy bolo sponzorsky vybudované plážové ihrisko a opravená atletická dráha.

 

g. Vybudovať osvetlenie športového areálu ZŠ na Ul. Komenského.

V roku 2016 bolo zrealizované osvetlenie športového areálu ZŠ, Ul. Komenského, hlavne atletickej dráhy s umelým povrchom a v roku 2017 oprava poškodených časti tejto dráhy, ktorú využíva široká verejnosť.

 

h. Vyriešiť dopravnú situáciu pred ZŠ a MŠ na Ul. Okružnej.

Na Ul.okružná boli zrealizované nasvetlenie priechodu pre chodcov,  ďalej pozdĺž oplotenia 6.ZŠ na Ul.Matušku bola rozšírená komunikácia, postavený nový chodník vedľa 13.MŠ. V tejto lokalite pri MŠ na Ul.Komenského s výjazdom na Ul.okružnú pribudli nové parkovacie plochy. Na Ul.okružnej bol zrealizovaný nový nábeh na jestvujúcom priechode pre chodcov a jeho nasvetlenie.

 

i. Podporiť všetky aktivity rôznych subjektov, ktoré prispejú k spríjemneniu prostredia v tejto časti mesta.

Materské a základné školy počas školského roka pripravovali rôzne akcie pre deti a rodičov, vystupovali pre seniorov tejto časti  mesta  pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v areáloch sa organizovali školské športové olympiády detí a žiakov, v areáli ZŠ, Ul. Komenského to bola Mestská športová olympiáda žiakov základných škôl, Olympiáda seniorov a Deň Južanov.

 

IV. volebný obvod ‐ ZÁPAD

 

a. V procese rekonštrukcie Sídliska západ prihliadať  na názory dotknutých bytových spoločenstiev.

Mesto Michalovce,  OVŽPaMR pri realizácii všetkých prác rešpektovalo došlé podania, námietky, ale aj sťažnosti občanov ale aj bytových spoločenstiev z tejto lokality. Viaceré stretnutia sa uskutočnili so zástupcami jednotlivých vchodov bytového domu A9 na Ul.Masarykovej, blokov na Ul.Humenskej, ale aj A1 na Ulici J.Švermu.

 

b. Začať rekonštrukciu spevnených plôch a zvýšiť  počet parkovacích miest na Sídlisku západ.

V roku 2018 mesto začne s revitalizáciou sídliska Západ pri bytovom dome A9 na Ul. Masarykove a medziblokových priestorov na Ul.Prof.Hlaváča.

 

c. Urobiť rekonštrukciu detských ihrísk a zrealizovať výstavbu nových na Sídlisku západ.

V roku 2015 zabezpečiť opravu spojovacej chodby do telocvične vo výške 20 000,- €. V roku 2016 sa uchádzať o rekonštrukciu ihrísk formou projektov podporujúcich šport vo výške 200 000,- e. Na MŠ, Ul. Vajanského dokončiť opravu terasy pred vchodom do budovy.

 

d. Pripraviť a čiastočne zrealizovať rekonštrukciu zelene na Sídlisku západ.

Technické a záhradnícke služby zabezpepečili  odstránenie  starých poškodených prvkov na detských ihriskách a pieskoviská, ktoré boli poškodené ale aj predimenzované. Obnovili sme trávnaté plochy  cca 4500 m² na Ul. Jána Švermu a dvory na Kuzmányho ulici.

 

e. Zabezpečiť opravu spevnených plôch a úpravu ihrísk v areáli ZŠ na Ul. Švermovej, MŠ na Ul. Vajanského a ZŠ  na Ul. T.J. Moussona.

Spevnené plochy v areáli MŠ, S. H. Vajanského boli zrealizované v roku 2016. Spevnená plocha za ZŠ T. J. Moussona bola zrealizovaná v roku 2014 ako aj rekonštrukcia vstup II. ZŠ.

 

f. Usilovať  sa získať  externé finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu CMŠ na Švermovej ulici.

Mesto poskytlo finančné prostriedky na opravu strechy v objekte CMŠ bl. V. Hopku, ktorý je majetkom mesta, umožnilo výmenu okien a vybudovanie plynovej kotolne pre objekt. Zmenou nájomnej zmluvy v roku 2017 na dlhodobý prenájom do roku 2036 sa vytvorili podmienky pre zriaďovateľa uchádzať sa o získanie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov. Každoročne boli tiež obidve CMŠ podporované z dotačného systému Mesta.

 

g. Dokončiť rekonštrukciu objektu MŠ Vajanského.

Mesto v r. 2017 podalo projekt v rámci OP KŽP na komplexnú rekonštrukciu materskej školy, s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy MŠ a prispieť tak k jej ekologickej prevádzke, projekt bol schválený. Výsledným efektom projektu bude sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť, pracovných podmienok zamestnancov materskej školy, zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke a zabezpečenie finančne menej náročnej udržateľnosti a správy budovy. Obnovou budovy sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy materskej školy. Mesto získalo  NFP vo výške 681 754,99 €.

Je spracovaná projektová dokumentácia. Mesto sa bude uchádzať o NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Pred samotnou realizáciou rekonštrukcie objektu MŠ Vajanského bola zrealizovaná na náklady Mesta komplexná oprava hlavnej kanalizácie objektu.

 

h. V prípade získania vlastníctva k pozemkom v lokalite Hrádok spracovať  štúdiu jej využitia.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 489 z 26.9.2012 bolo uložené ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zabezpečiť prístupnosť týchto pozemkov pre Mesto Michalovce. Mesto rokuje s príslušnými správcami pozemkov o  nadobudnutí lokality Hrádok pre rekreačné a iné voľnočasové využitie občanmi mesta. V súčasnosti Mesto pripravuje doplňujúce podklady k žiadosti o nadobudnutie týchto pozemkov do jeho vlastníctva.

 

i. Zabezpečiť opravu vybraných úsekov ciest a chodníkov v častiach IBV.

Technické a záhradnícke služby každý rok po skončení zimného obdobia systematicky pracujú na opravách poškodených častí ciest a chodníkov v meste. V jarnom období prebieha pasportizácia poškodených úsekov a následne dochádza k opravám podľa toho, kde je komunikácia poškodená najviac, resp. je najviac využívaná.

 

j. Podporiť  všetky aktivity rôznych subjektov, ktoré prispejú k spríjemneniu a  čistote prostredia v tejto časti mesta vrátane individuálnej bytovej výstavby.

Mesto prostredníctvom Technických a záhradníckych služieb aktívne vytvára podmienky pre činnosť uvedených subjektov v rozsahu nimi požadovaných, ako je napríklad čistenie v Parku mieru, výsadba stromov na detskom ihrisku, ale aj iné akcie, ktoré boli realizované v danej lokalite. V parku za Kostolným námestím popri hrádzi Laborca sme vyrovnali terén po kalamitnej udalosti navážaním kompostovanej štiepky, následne sme plochy osievali trávnym semenom, kompost bol využitý aj pri výsadbe kvetinových záhonov a drevín.

 

V. volebný obvod ‐ STRÁŇANY

 

a. Spracovať  projektovú dokumentáciu komplexnej rekonštrukcie sídlisk SNP a Nad Laborcom.

Projektová dokumentácia pre  sídlisko SNP spracovaná nebola vzhľadom na zložité majetkovo právne vzťahy. Sídlisko Nad Laborcom, jeho komunikácie a verejné priestranstvá boli parciálne rekonštruované podľa finančných možností Mesta.

 

b. Zrealizovať nevyhnutné opravy spevnených plôch na sídliskách Nad Laborcom a SNP.

V roku 2017 sa realizovalo parkovisko na Ul. fialkovej. Zrealizovala sa komunikácia na Ul. školskej a parkoviska pri bytovom dome V3 a V4.

 

c. Hľadať možnosti majetkového usporiadania pozemkov na Sídlisku SNP.

Mesto ústretovo rokuje pri záujme vlastníkov pozemkov zastavaných stavbami mesta, s ponukou zámeny pozemkov za také pozemky, akými boli teraz zastavané pozemky pred ich zastavaním, t.j. pozemky slúžiace na poľnohospodárske účely v lokalite Stráňany. O takéto pozemky vlastníci spravidla neprejavujú záujem.

 

d. Urobiť úpravy na detských a športových ihriskách na sídliskách Nad Laborcom a SNP.

Nové detské ihrisko vytvorené v r. 2017 v medzibloku pri Severnej ulici.

 

e. Pokúsiť sa získať externé finančné prostriedky na rekonštrukciu objektov ZŠ Školská.

Vzhľadom na energetickú náročnosť a členenie objektu ZŠ Školská sa mesto neuchádzalo o externé finančné prostriedky nakoľko nebolo možné  splniť požadované kritéria na získanie týchto zdrojov. Mesto ale zrealizovalo výmenu okien a dverí v učebňových častiach, hospodárskej časti a spojovacej chodbe vo výške 175 000 €. V rámci projektu na podporu športu na školách bola z prostriedkov MŠVVaŠ SR v roku 2016 zrealizovaná  opravu šatní, chodieb, spŕch, obkladov a maľba  v pavilóne telocvične vo výške 58 000€ a spolufinancovanie Mesta vo výške 19 000 €. Na škole boli opravené hygienické zariadenia v novej budove na 2. poschodí a podlaha na chodbe.

 

f. Dokončiť  rekonštrukciu objektov MŠ    na Ul. školskej a opraviť spevnené plochy v areáli tejto školy.

V areáli MŠ bolo vybudované dopravné ihrisko pre deti, oddychová zóna a opravené vstupné chodníky a medzi pavilónmi. Taktiež bola opravená fasáda na starej budove vo výške 67000€.

 

g. Zabezpečiť opravu ciest a chodníkov v častiach IBV.

Technické a záhradnícke služby každý rok po skončení zimného obdobia systematicky pracujú na opravách poškodených častí ciest a chodníkov v meste. V jarnom období prebieha pasportizácia poškodených úsekov a následne dochádza k opravám podľa toho, kde je komunikácia poškodená najviac, resp. je najviac využívaná.

 

h. Pokračovať  v rokovaniach s vlastníkmi lesa Biela hora jeho využití ako oddychovej zóny mesta.

Rokovanie s vlastníkmi lesných pozemkov lokality Biela hora o nadobudnutí pozemkov do vlastníctva Mesta je nateraz pozastavené z dôvodu neprijateľnosti podmienok nadobudnutia pozemkov do vlastníctva Mesta.

 

 i. Na základe rokovaní s vlastníkmi pozemkov sa usilovať o skultúrnenie prostredia pri mestskej športovej hale.

Nakoľko stav vlastníctva pozemkov pri mestskej športovej hale sa nezmenil, Mesto môže vyvíjať primerané aktivity predovšetkým na pozemkoch v jeho vlastníctve.

 

j. V prípade získania externých finančných prostriedkov začať  ďalšiu fázu dostavby zimného štadióna.

V roku 2017 sa začalo s rekonštrukciou Zimného štadióna. Predmetom rekonštrukcie bola modernizácia zimného štadióna, ktorá riešila tieto hlavné celky:

stavebné úpravy časti tribúny "A"

 • riešenie havarijného stavu existujúcich vonkajších nástupných plôch – terás a schodiska, ktoré zároveň tvoria strechu nad šatňami a sociálnym zariadením hokejistov,
 • dispozičné a stavebné úpravy priestorov šatní s príslušenstvom pre hokejistov,
 • hygienické zariadenia pre verejnosť,
 • nové nášľapné vrstvy podláh vnútorných komunikačných priestorov
 • výmena existujúcich plastových sedačiek v hľadiskovej časti,
 • výmena vnútornej elektroinštalácie a vonkajšie osvetlenie,
 • stavebné úpravy časti tribúny "B"
 • riešenie havarijného stavu existujúcich vonkajších nástupných plôch - terás, ktoré zároveň tvoria strechu nad šatňami a sociálnym zariadením hokejistov,
 • dispozičné a stavebné úpravy priestorov, ako sú šatne s príslušenstvom pre hokejistov,
 • hygienické zariadenia pre verejnosť,
 • nové nášľapné vrstvy podláh vnútorných komunikačných priestorov
 • výmena existujúcich plastových sedačiek v hľadiskovej časti,
 • vytvorenie VIP zóny
 • ostatné práce
 • výmena vnútornej elektroinštalácie a vonkajšie osvetlenie,
 • výmena ľahkého kovoplastického  obvodového plášťa s jednoduchou konštrukciou výplňových panelov za opláštenie skladanými sendvičovými panelmi (hliníkovými izolačnými panelmi),
 • strecha hlavná
 • strešný plášť vrátane zateplenia
 • nátery priehradovej strešnej konštrukcie zimného štadióna,
 • nátery dreveného debnenia strešnej konštrukcie,
 • nátery a doplnenie chýbajúcich prvkov obkladu FEAL okolo strechy zimného štadióna.

 

Následne sa v roku 2018 zrealizovala rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy a turnikety vč. vstupenkového terminálu pre zimný štadión.

 

Bola vypísaná obchodná verejná súťaž s podmienkou investovania do dokončenia Pavilónu C Zimného štadióna. Pavilón C zimného štadióna bol v roku 2016 odpredaný INVEST KM, s.r.o., ktorý má zabezpečiť jeho dobudovanie a vhodne doplniť infraštruktúru zimného štadióna.

 

k. Hľadať  možnosti riešenia problémov spojených s obyvateľmi tzv. Gerbovej ulice a následného spojenia lávkou Sídliska nad Laborcom s parkom Kerta.

Vlastník pozemkov na ktorej sa nachádzajú obydlia neprispôsobivých občanov, avizoval svoj zámer vysťahovať ich do náhradného bývania na Mlynskej ulici. Zatiaľ však k tomuto zámeru nepristúpil. Mesto opakovane vyzýva vlastníka, aby splnil  svoj zámer.

Čo sa týka lávky Mesto doposiaľ nepristúpilo k jej realizácii, nakoľko plánujeme využiť existujúcu lávku na Partizánskej ulici, ktorá bude odstránená v najbližších týždňoch v rámci realizácie projektu budovania cyklotrasy.

 

l. Zrealizovať rekonštrukciu areálu ZŠ na Ul. školskej.

V rámci realizácie rekonštrukcie areálu ZŠ, Ul. školská bolo vybudované multifunkčné ihrisko s osvetlením z externých zdrojov.

 

m. Podporiť všetky aktivity rôznych subjektov, ktoré prispejú k spríjemneniu prostredia v tejto časti mesta.

Materská a základná škola počas školského roka pripravovala rôzne akcie pre deti a rodičov, vystupovali pre seniorov tejto časti  mesta v mesiaci október pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a v areáli ZŠ, Ul. Školská sa každoročne konala Olympiáda občanov so zdravotným postihnutím.

 

n. Obnoviť  volejbalové ihrisko pri jazierku Baňa, vytvoriť  tam nové ihriská pre „streetworkout“ a doplniť detské ihriská o nové prvky.

Mesto Michalovce zadalo spracovanie  projektovej dokumentácie na výstavbu nového detského ihriska. Výška kapitálových výdavkov na jeho výstavbu pre rok 2018 schválená nebola.

 

o. Hľadať možnosti vytvorenia uzavretých výbehov pre psy.

V roku 2018 bol zrealizovaný voľný výbeh pre psov za garážami na ulici Leningradskej v lokalite medzi vzrastlou zeleňou tak, aby predstavoval oddych nielen pre psov, ale aj pre ich majiteľov. Vo výbehu boli osadené prvky pre hry a cvičenie psov, ale aj bežný mestský mobiliár ako sú lavičky a smetné koše.

Na území  mesta Michalovce je zriadených 7 lokalít  výbehov   pre  psov (venčoviská). Ide o lokality:

 • lokalita Ul. Jána Švermu za blokom A9
 • lokalita Ul. nad Laborcom proti bloku V1 a pri Laborci
 • nárožie Ul. Petra Jilemnického a Okružná
 • lokalita Ul. leningradská – pri križovatke Užhorodská a Sobranecká
 • lokalita Ul. okružná - OC Demos, za parkoviskom
 • lokalita Ul. Martina Rázusa – vedľa polyfunkčného objektu
 • lokalita Ul. Jána Hollého - zelený pás pri parkovisku medzi blokmi B8 a B10

 

VI. volebný obvod ‐ časť mesta Močarany

 

a. Zabezpečiť opravu vybraných úsekov chodníkov.

V roku 2018 sa začne s rekonštrukciou chodníka na  Ul. Močarianskej.

 

b. Pripraviť podmienky pre vybudovanie nových úsekov chodníkov.

Na tejto úlohe sa pracuje. Pripravujeme združenie investícií s viacerými subjektmi. Predpokladáme, že do konca roka dôjde k oprave aj výstavbe nových chodníkov.

 

c. Hľadať  možnosti technického riešenia a financovania z externých zdrojov opatrení proti záplavám v tejto časti mesta.

Problémy  v tejto časti mesta nie sú oprávnené v rámci vypísaných výziev.

 

d. V spolupráci s podnikateľským prostredím a miestnym futbalovým klubom prispieť k rekonštrukcii futbalového areálu.

TaZS v priebehu rokov 2016-2017 vysadili v Močaranoch nový trávnik a upravili okolité plochy, a to : maľovanie zábradlia, rekonštrukcia striedačiek pre hráčov, navŕtanie novej studne pre potreby závlahy. Areál sa pravidelne udržiava t.j. vykonáva sa pravidelná kosba, hnojenie a ošetrovanie trávnika.

 

e. Dokončiť rekonštrukciu bývalej MŠ a jej okolia

Služby mesta Michalovce, s.r.o. po predchádzajúcej oprave strechy realizovali výmenu okien, opravy podláh, stien a stropov, ako aj výmenu nefunkčných vykurovacích telies – gamatiek, čím zabezpečili základnú opravu objektu tak, aby bol objekt pripravený k ďalšiemu využitiu.

V roku 2015 sa konkrétne zrealizovali nasledovné úpravy, opravy resp. údržba priestorov DC Močarany: kúpa: súprava kuchynského riadu, poštová schránka, okenné garniže, rohože, obrusy.

V roku 2016 : kúpa a montáž el. bojlera, kúpa nového vysávača

V roku 2017: kúpa a montáž 2 ks topných telies (gamatky) a sporák

V roku 2018: oprava kuchyne: oprava elektroinštalácie, zásuvkového a svetelného obvodu, oprava-zníženie stropu, kúpa a pokládka dlažby a obkladu, maľba, kuchynská linka, digestor, kúpa chladničky

 

f. V priestoroch bývalej MŠ vytvoriť ďalšie denné centrum pre seniorov.

Mesto Michalovce zriadilo nové denné centrum, v poradí už ôsme, v časti mesta Močarany na Ul. Andreja Šándora 1 v objekte bývalej materskej školy. Stalo sa tak 1.9.2015.

 

g. V spolupráci s miestnym občianskym združením podporovať tradičné podujatia.

Mesto aktívne spolupracuje s miestnym občianskym združením na príprave tradičných aj nových podujatí, a to jednak organizačne, technicky, poskytnutím materiálnej pomoci, propagáciou aj osobnou účasťou členov vedenia mesta.

 

VI. volebný obvod – časť mesta Topoľany

 

a. Zrealizovať opravu vybraných úsekov ciest a chodníkov.

V roku 2018 bude zrekonštruovaný úsek chodníka na Ul. topolianskej od odbočky k OC MM po križovatku ul. Letná - bez vjazdov.

 

b. Zabezpečiť prvú etapu rekonštrukcie futbalového areálu.

TaZS areál pravidelne udržiavajú t.j. vykonáva sa pravidelná kosba, hnojenie a ošetrovanie trávnika, zrealizovala sa tam výmena ochranných sietí, robili sa maľby zábradlia a lavičiek pre divákov.

 

c. V prípade záujmu hľadať možnosti vytvorenia denného centra pre seniorov v tejto časti mesta.

V časti mesta Topoľany zatiaľ nevzniklo nové denné centrum. Najväčším dôvodom sa javí absencia vhodného sídla pre takýto druh sociálnej služby a menšia angažovanosť občanov pre vznik tejto služby (občania v súčasnosti považujú členstvo v tamojšom občianskom združení za postačujúce).

 

d. V spolupráci s miestnymi aktivistami podporovať podujatia organizované v tejto časti mesta.

Mesto aktívne spolupracuje s miestnym občianskym združením na príprave tradičných aj nových podujatí, a to jednak organizačne, technicky, poskytnutím materiálnej pomoci, propagáciou aj osobnou účasťou členov vedenia mesta.

 

e. Vytvoriť podmienky na podporu stravovania seniorov pre túto časť mesta.

V zmysle platných „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania ...“ môže byť poskytovateľom stravy v tomto systéme finančnej podpory stravovania seniorov iba zariadenie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta Michalovce, a takéto zariadenie v Topoľanoch neexistuje.

Preto Mesto po rozhovoroch s občanmi tejto časti mesta pristúpilo k poskytnutiu finančne dotovaných obedov pre seniorov vo vývarovni na Ul. obrancov mieru v objekte tzv. Malometrážnych bytov. Tento spôsob stravovania občanom Topolian vyhovuje a v súčasnosti sa tam stravuje 24 obyvateľov.

 

VI. volebný obvod ‐ časť mesta Vrbovec

 

a. Zrealizovať opravu chodníka na Vrboveckej ulici.

Tento zámer sa nepodarilo zrealizovať, k oprave nedošlo.

 

b. V spolupráci s KSK zabezpečiť opravu vybraných úsekov ciest.

Mesto rokovalo  s vlastníkom komunikácie, ktorým je VÚC Košice a boli dohodnuté konkrétne práce. Po voľbách do VÚC v roku 2017 sa však situácia zmenila a k realizácii nedošlo.

 

c. Hľadať možnosti využitia objektu bývalej MŠ.

Mesto započalo rozsiahlu  opravu tohto objektu. V roku 2017 bola zrealizovaná kompletná oprava strechy a doplnenie prístrešku možného pódia. V roku 2018 pokračovala oprava fasády a výmena okien, ako aj časť interiérových prác.

Objekt MŠ využíva Občianske združenie Vrbovčan na kultúrno-spoločenské účely.

 

d. Zabezpečiť opravy cesty na Meďovskej ulici.

Meďovská ulica bola v roku 2018 vyspravená po celej dĺžke.

 

e. Hľadať možnosti dobudovania cesty na Tichej ulici.

Zatiaľ k vybudovaniu komunikácie nedošlo, nakoľko tu prebieha ešte nová  investičná výstavba. Mesto začalo rokovať s jednotlivými investormi tak, aby v budúcnosti mohlo dôjsť k dohode o realizácii a správe komunikácie.

 

f. Pokúsiť sa o získanie vlastníckeho vzťahu k ihrisku v časti mesta Vrbovec

Prebieha rokovanie s vlastníkmi pozemkov o nadobudnutí vlastníckeho vzťahu k ihrisku v časti mesta Vrbovec. Mesto nie je vlastníkom pozemkov pod ihriskom. Je potrebné nadobudnúť pozemky o výmere 11 000 m2. Zmena územného plánu, bude nápomocná možnosti nadobudnúť pozemky v správe SPF.

 

Hore

© 2010 - 2018 Viliam Zahorčák. Všetky práva vyhradené.

Tento web používa analytické súbory cookies Google Analytics – štatistiky a vylepšenie webu, žiadne osobné údaje, IP adresa je anonymizovaná.