Volebný program

Obsah

Programová vízia Košického samosprávneho kraja na roky 2022-2026

Cieľom mojej programovej ponuky je vytvorenie podmienok pre efektívny a rovnomerný rozvoj všetkých štyroch regiónov Abov, Gemer, Zemplín a Spiš s prihliadaním na ich špecifiká. Rozvoj má vytvoriť predpoklady na to, aby sa ako celok stali konkurencieschopným priestorom, zabezpečujúcim kvalitné životné podmienky svojim obyvateľom, ktorí spoločne tvoria Košický samosprávny kraj.

Cestná a dopravná infraštruktúra

V spolupráci so štátom

 • Dobudovanie D1 (Bidovce- štátna hranica s Ukrajinou)
 • Vybudovanie diaľničného privádzača do Spišskej Novej Vsi
 • Spojenie Gemera s Košicami rýchlostnou cestou R2
 • Odstránenie kolíznych miest na cestách I. triedy na území Košického samosprávneho kraja
 • Železničné trate na území kraja- pokračovanie elektrifikácie ďalších úsekov
 • Vybudovanie veľkého smart záchytného parkoviska pre kamióny v blízkosti hraničného prechodu vo Vyšnom Nemeckom

Cesty II. a III. triedy

 • Rekonštrukcie poškodených úsekov ciest
 • Pasportizácia a pravidelný monitoring všetkých cestných mostov vrátane plánu ich včasných opráv

Bezpečnosť na cestách

 • Úprava križovatiek s dôrazom na bezpečnosť a plynulosť dopravy
 • Dôsledné monitorovanie a presmerovanie nákladnej a kamiónovej dopravy z ciest II. a III. triedy na cesty I. triedy
 • Osvetlenie priechodov pre chodcov – zvýšenie bezpečnosti a ochrana životov

Integrovaná doprava

 • Pokračovanie v budovaní terminálov integrovanej dopravy
 • Dopracovanie a sfunkčnenie systému integrácie dopravy
 • Vytvorenie plánu budovania nových úsekov ciest II. a III. triedy
 • Dobudovanie záchytných parkovísk na príjazdových cestách

Nová alternatívna doprava

 • Vytvorenie efektívnych a bezpečných pravidiel pre fungovanie a zdieľanie alternatívnych dopravných prostriedkov v rámci cestnej dopravy
 • Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektroautá, elektrobicykle a elektrokolobežky
 • Budovanie bezpečných segregovaných navzájom poprepájaných cyklotrás
 • Cielená osveta pre všetkých užívateľov nových dopravných prostriedkov (elektrobicykle a elektrokolobežky), v záujme ochrany zdravia a životov účastníkov cestnej premávky

Sociálna a zdravotná starostlivosť

Sociálna starostlivosť

Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
 • Dobudovanie chýbajúcich zariadení sociálnych služieb – zabezpečenie rovnomernej dostupnosti v celom kraji
 • Zvyšovanie kapacít jednotlivých zariadení tak, aby bolo možné znižovať počty klientov v jednej izbe – najviac dvaja na izbe
 • Kontinuálne zlepšovanie kvality sociálnych služieb prostredníctvom investícií do príslušných zariadení
Sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti iných zriaďovateľov
 • Zintenzívnenie spolupráce s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na partnerskom rovnocennom základe
 • Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb cez nástroje komunitnej služby v teréne ambulantnou alebo pobytovou formou
 • Vypracovanie a schválenie novej modernej koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kraji
 • Vytvorenie akčného plánu kreovania chýbajúcich služieb krízovej intervencie – útulky, nocľahárne, núdzové bývanie
 • Prostredníctvom Nadácie Košického samosprávneho kraja podporovať rodiny
 • Podpora tvorby siete nízkokapacitných rodinných zariadení
Podpora rozvoja sociálnej politiky a jej nástrojov
 • Zvyšovanie odborného potenciálu zamestnancov v sociálnych službách
 • Sociálny, kultúrny a športový program pre klientov
 • Vytvorenie nových centier včasnej intervencie
 • Zefektívnenie poradenstva
 • Obnovenie činnosti kancelárie prvého kontaktu
 • Zavedenie transparentného systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb
 • Podpora vybudovania nových nájomných bytov pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb
 • Kompenzačné nástroje zo strany Košického samosprávneho kraja pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov

Zdravotná starostlivosť

 • V spolupráci so Svetom zdravia zvyšovanie úrovne poskytovania zdravotníckych služieb v nemocniciach
 • Rekonštrukcia objektov polikliniky v Košiciach
 • V spolupráci s obcami zabezpečovanie všeobecných zdravotníckych služieb v obciach
 • Vybudovanie centra pre komatické a postkomatické stavy
 • Podpora budovania nových zdravotníckych zariadení a špecializovaných zariadení
 • Zavedenie opatrení na podporu zvýšenia atraktivity pre zriaďovanie ambulancií všeobecných a detských lekárov

Vzdelávanie a šport

Vzdelávanie

 • Zefektívnenie a adresné prepojenie spolupráce s akademickým sektorom za účelom dosiahnutia kvalitných absolventov so zámerom zvýšenia úrovne vzdelávania
 • Aktívna spolupráca so zamestnávateľmi v mestách a obciach pri zabezpečovaní praxe v odborných školách
 • Zvýrazniť kompetencie vedení škôl predovšetkým v personálnej oblasti
 • Zabezpečenie kvalitného materiálno-technického vybavenia odborných škôl a vybudovanie odborných a laboratórnych učební pre gymnáziá
 • Prostredníctvom rekonštrukcií objektov škôl vytvárať optimalizovanú starostlivosť a využívanie objektov škôl
 • Vytváranie priestoru pre kreativitu pri riadení škôl a kreativitu výučby
 • Vytváranie nových vzťahov s úspešnými strednými školami v zahraničí s cieľom vzájomnej kooperácie a prípravy výmenných študijných pobytov pre nadaných študentov
Doplnkové programy
 • Zvyšovanie IT gramotnosti
 • Revitalizácia a modernizácia školských areálov, vrátane vonkajších športovísk a telocviční
 • Podpora kariérneho poradenstva pre žiakov a študentov
 • Zosieťovanie študentov stredných škôl a vysokých škôl s neziskovým a komerčným sektorom so zámerom využitia potenciálu jednotlivých skupín
 • Podpora študentských samospráv
 • Rozvoj stredoškolských športových líg
 • Podpora zdravého životného štýlu

Šport

 • Vypracovanie modernej koncepcie rozvoja športu v kraji
 • Revitalizácia a modernizácia školských športových areálov, vrátane vonkajších športovísk a telocviční a multifunkčných ihrísk a ich využívanie aj pre potreby ostatnej verejnosti
 • Podpora pri budovaní novej športovej infraštruktúry
 • Podpora konkrétnych športových klubov na základe merateľných výsledkov
 • Vytváranie nástrojov pre podporu vzniku športových podujatí s priblížením športu pre všetkých

Kultúra a cestovný ruch

Kultúra

 • Kontinuálny rozvoj a obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
 • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre profesionálne fungovanie kultúrnych zariadení
 • Prepojenie kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja so strednými školami
 • Podpora kultúry prostredníctvom špeciálnych finančných nástrojov
 • Na partnerskom základe spolupráca s kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných zriaďovateľov
 • Zvyšovanie povedomia mladej generácie o vlastnej histórii a identite s dôrazom na národnú hrdosť a národnostnú diverzitu kraja
 • Podpora folklóru a remeselníckych tradícií regiónov kraja
 • Cielená podpora miestnych kultúrnych podujatí
 • Vytváranie predpokladov na intenzívnejšiu spoluprácu so všetkými cirkvami a podpora ich aktivít
 • Vytváranie priestoru pre kreativitu práce a činnosti kultúrnych pracovníkov

Cestovný ruch

 • Efektívne využívať možnosti špecializovanej organizácie Košice región turizmu
 • Vytvorenie formátu reálnej spolupráce s oblastnými organizáciami cestovného ruchu
 • Konkrétna podpora investícií do jednotlivých turisticky atraktívnych oblastí kraja podľa skutočných potrieb
 • Budovanie unikátnej turistickej infraštruktúry spojenej s bezpečnými cykloturistickými trasami
 • Zavádzanie inovatívnych a smart prvkov do rozvoja cestovného ruchu s cieľom vytvárania nových pracovných príležitostí
 • Vytváranie predpokladov pre vznik a propagáciu nových turistických atrakcií

Životné prostredie

 • Komplexné odstraňovanie starých environmentálnych záťaží v spolupráci so štátom
 • Napojenie všetkých obcí v kraji na vodovodnú a kanalizačnú sieť v spolupráci so štátom, obcami a vodárenskými spoločnosťami
 • V spolupráci so štátom a privátnym sektorom riešiť likvidáciu tuhého komunálneho odpadu neskládkovaním jeho energetickým a materiálovým zhodnocovaním
 • V spolupráci s vlastníkmi hľadať možnosti prispôsobenia elektrárne Vojany na možnosť spaľovania tuhého komunálneho odpadu
 • Uplatňovanie opatrení na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy
 • Budovanie zelených striech, vegetačných stien, vodozádržných opatrení a dažďových záhrad na budovách vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, cielená výsadba zelene a efektívna starostlivosť a údržba zelených plôch
 • Akcelerácia projektov zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov na základe energetického auditu

Spoločná zodpovednosť

 • Dôsledné presadzovanie a dodržiavanie zákonných, ekonomických a etických zásad pri spravovaní vecí verejných – transparentnosť, otvorenosť, hospodárnosť, nulová tolerancia korupcie a dôsledná profesionalita
 • Podporovanie budovania nájomných bytov ako nástroja riešenia bytovej núdze, ako významný pilier na podporu bývania v mestách a obciach a bytovej núdze ako zatraktívnenie Košického samosprávneho kraja pre život
 • Otvorený úrad pre skutočné potreby inštitúcií pôsobiacich v Košickom samosprávnom kraji
 • Úrad Košického samosprávneho kraja bližšie k regiónom – vytvorenie detašovaných pracovísk Úradu KSK v Above, na Gemeri, Zemplíne a Spiši
 • Moderný úrad ako príspevok priblíženia práce k občanom – intenzívnejšie zavádzanie moderných a digitálnych služieb
 • Definovanie modernej politiky vo vzťahu k národnostným menšinám žijúcich na území Košického samosprávneho kraja
 • Vytvorenie systému pravidelnej komunikácie s príslušnými ministerstvami Vlády Slovenskej republiky so zámerom vytvárania predpokladov pre silnejší a kompetentnejší región
 • Širšia spolupráca s verejnou a štátnou sférou, akademickou a podnikateľskou obcou ako súčasť projektu vytvárania nových podmienok pre príchod ďalších investorov s novými pracovnými príležitosťami
 • Prepojenie Košického samosprávneho kraja s tretím sektorom, ktorý disponuje s požadovaným know-how, skúsenosťami a inovačným potenciálom
 • Zamedzenie odlivu mozgov a straty ľudského kapitálu mimo Košického samosprávneho kraja spôsobenej nízkou životnou úrovňou, nedostatočnou ponukou pracovných príležitostí a slabou uplatniteľnosťou na trhu práce